Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT LV

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska przedstawia nowe rozporządzenie dotyczące zrównoważonego zarządzania bałtyckimi zasobami łososia

Bruksela, dnia 12 sierpnia 2011 r. – Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zrównoważonego zarządzania bałtyckimi zasobami łososia.

Opinie naukowe wskazują, że około 30 dzikich stad rzecznych łososia w Bałtyku znajduje się poza bezpiecznymi granicami biologicznymi i jest zagrożonych zubożeniem genetycznym. W 2010 r. wygasła ważność niewiążącego planu zarządzania ustanowionego w 1997 r. przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Morza Bałtyckiego; brak nowego planu sprawi, że zarządzanie tymi zasobami w przyszłości będzie przebiegać bez jasno określonych celów i przewidywalnych scenariuszy dla rybaków i sektora turystyki.

W odpowiedzi Komisja Europejska proponuje nowy wieloletni plan zarządzania dotyczący bałtyckich zasobów łososia. Celem wniosku jest zrównoważona eksploatacja wszystkich stad rzecznych łososia w Morzu Bałtyckim, a zatem zapewnienie stanu ochrony całości bałtyckich zasobów łososia. Cele szczegółowe nowego rozporządzenia polegają na:

  • zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji bałtyckich zasobów łososia zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY);

  • ochronie spójności i różnorodności genetycznej bałtyckich zasobów łososia.

Maria Damanaki – komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa – powiedziała: „Po wejściu w życie rozporządzenie to utoruje drogę dla eksploatowania bałtyckich zasobów łososia na poziomie MSY. Wraz z zastosowaniem koniecznych środków zarządzania połowy łososia w Morzu Bałtyckim będą nadal zapewniać miejsca pracy i dochody w regionie w nadchodzących latach.”

Kontekst

Główne elementy tego planu wieloletniego są następujące:

  • jasno określone cele i poziomy docelowe (np. osiągnięcie 75 proc. potencjalnej produkcji smoltów w każdej rzece bogatej w łososie w ciągu dziesięciu lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie);

  • TAC (całkowity dopuszczalny połów) dotyczy wszystkich połowów morskich, w tym połowów dokonywanych przez statki niebędące statkami rybackimi, wykorzystywane do połowów rekreacyjnych;

  • obowiązek określenia i wdrożenia przez państwa członkowskie technicznych środków ochrony takich jak obszary i okresy zamknięte – nie później niż 24 miesiące od wejścia planu w życie – aby chronić migrujące ryby w okresie tarła w wodach przybrzeżnych tych państw;

  • stopniowe zaprzestanie wypuszczania łososia w rzekach, w których istnieją przeszkody utworzone przez człowieka i które nie wykazują potencjału w zakresie odtworzenia samodzielnych dzikich populacji łososia, tak aby chronić różnorodność genetyczną dzikich stad tego gatunku;

  • pomoc finansowa z EFR (Europejskiego Funduszu Rybackiego) na bezpośrednie zarybianie rzek, które wykazują potencjał w zakresie restytucji samodzielnych dzikich populacji łososia jako środek ochrony dzikich zasobów łososia.

Oczekuje się, że wniosek, który jest spójny z polityką Unii Europejskiej w zakresie środowiska, zwłaszcza z celami dyrektywy siedliskowej, ramowej dyrektywy wodnej oraz dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, odbuduje bałtyckie zasoby łososia a także zapewni ich zrównoważoną eksploatację.

Wniosek oparto na opinii naukowej ICES w zakresie aspektów środowiskowych, opinii Fińskiego Instytutu Badawczego Łowiectwa i Rybołówstwa w zakresie oceny społeczno-gospodarczej oraz na ocenie i opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF).

Więcej informacji:

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zrównoważonego zarządzania bałtyckimi zasobami łososia: zob.:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm

Opinie i uwagi otrzymane w procesie konsultacji: zob.:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/baltic_salmon/index_en.htm

Osoby, z którymi należy się kontaktować:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar