Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA SV ET LT LV PL

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio ehdottaa Itämeren lohikannan kestävää hoitoa koskevaa uutta asetusta

Bryssel 12.8.2011 – Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksensa Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotista suunnitelmaa koskevaksi uudeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi.

Tieteellisen tiedon mukaan noin 30 Itämeren jokien lohikantaa on turvallisten biologisten rajojen alapuolella ja vaarassa ehtyä geneettisesti. Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission vuonna 1997 laatiman osapuolia sitomattoman hoitosuunnitelman voimassaolo päättyi vuonna 2010. Ilman uutta suunnitelmaa kyseisen kalakannan tulevalta hoidolta puuttuvat selkeät tavoitteet ja kalastajien ja matkailualan yritysten toiminnalta ennustettavuus.

Euroopan komissio esittää nyt uuden monivuotisen hoitosuunnitelman Itämeren lohelle. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa kaikkien Itämeren jokien lohikantojen kestävä hyödyntäminen ja turvata siten koko Itämeren lohikannan säilyminen. Uudella asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että

  • Itämeren lohikantaa hyödynnetään kestävällä tavalla kestävän enimmäistuoton periaatteen mukaisesti;

  • Itämeren lohikannan geneettinen eheys ja monimuotoisuus ovat turvatut.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Maria Damanaki toteaa, että ”tämä asetus näyttää suuntaa pyrittäessä varmistamaan, että Itämeren lohikantaa hyödynnetään kestävän enimmäistuoton tasolla. Kun tarvittavat hoitotoimenpiteet ovat käytössä, Itämeren lohenkalastus tarjoaa työpaikkoja ja tuloja vielä vuosiksi eteenpäin.”

Tausta

Monivuotisen suunnitelman keskeiset näkökohdat ovat seuraavat:

  • Selkeiden päämäärien ja tavoitteiden asettaminen (pyrkimyksenä päästä 75 prosenttiin potentiaalisesta smolttituotannosta jokaisessa luonnonlohijoessa kymmenen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta).

  • TACin (suurin sallittu saalis) soveltaminen kaikkeen merikalastukseen, myös sellaisten alusten saaliisiin, jotka eivät ole pyyntialuksia mutta joita käytetään virkistyskalastukseen.

  • Jäsenvaltioiden velvollisuus määritellä teknisiä säilyttämistoimenpiteitä ja panna ne täytäntöön 24 kuukauden kuluessa suunnitelman voimaantulosta; näitä ovat muun muassa kalastuskieltoalueet ja rauhoitusajat rannikkovesillä kutuvaelluksella olevien kalojen suojelemiseksi.

  • Lohien istutuksen lopettaminen asteittain luonnonkantojen geneettisen monimuotoisuuden suojelemiseksi sellaisissa joissa, joissa on ihmisen luomia esteitä ja joissa itsensä ylläpitävät luonnonlohipopulaatiot eivät pysty palautumaan ennalleen.

  • Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) luonnonlohikantojen suojelutoimenpiteenä myönnettävä taloudellinen tuki palautusistutusten tekemiseksi jokiin, joissa itsensä ylläpitävät luonnonlohipopulaatiot pystyvät palautumaan ennalleen.

Ehdotus on johdonmukainen Euroopan unionin ympäristöpolitiikan kanssa, erityisesti luontotyyppidirektiivin, vesipuitedirektiivin ja meristrategiapuitedirektiivin kanssa. Sen tavoitteena on elvyttää Itämeren lohikanta ja varmistaa sen kestävä hyödyntäminen.

Ehdotus perustuu ympäristöparametrien osalta ICES:n tieteellisiin lausuntoihin ja sosioekonomisen arvioinnin osalta Suomen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausuntoon sekä tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean arviointeihin ja lausuntoihin.

Lisätietoja:

Ehdotus uudeksi asetukseksi Itämeren lohikannan kestävää hoitoa koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_fi.htm

Kaikki kuulemismenettelyyn liittyvät lausunnot ja kannanotot ovat MARE-pääosaston verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/baltic_salmon/index_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar