Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI LT LV PL

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon: uus määrus Läänemere lõhevaru jätkusuutlikuks majandamiseks

Brüssel, 11. august 2011 – Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku nõukogu ja Euroopa Parlamendi uue määruse kohta, millega kehtestatakse mitmeaastane kava Läänemere lõhevaru jätkusuutlikuks majandamiseks.

Teaduslikud tõendid näitavad, et osas Läänemere piirkonna ligikaudu 30 looduslike lõhevarudega jõest ei ole lõhevarud ohututes bioloogilistes piirides ja on geneetilise kadumise ohus. Rahvusvahelise Läänemere kalanduskomisjoni 1997. aastal kehtestatud mittekohustav majandamiskava aegus 2010. aastal ning ilma uue kavata puuduvad varude tulevase majandamise selged eesmärgid ning kaluritel ja turismiettevõtetel ei ole võimalik varusid prognoosida.

Seepärast teeb Euroopa Komisjon ettepaneku kehtestada Läänemere lõhevaru majandamise uus mitmeaastane kava. Ettepaneku eesmärk on tagada kõigi Läänemere piirkonna jõgede lõhevarude jätkusuutlik majandamine ning kogu Läänemere lõhevaru kaitse. Täpsemalt on uue määruse eesmärk tagada, et

  • Läänemere lõhevarusid kasutatakse säästvalt ja kooskõlas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõttega;

  • kaitstakse Läänemere lõhevarude geneetilist puhtust ja mitmekesisust.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: kui see määrus on jõustunud, aitab see majandada Läänemere lõhevaru maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. Vajalike meetmete toel annab lõhepüük Läänemere piirkonnas ka edaspidi tööd ja tulu.

Taust

Mitmeaastane kava hõlmab põhiliselt järgmist:

  • seatakse selged eesmärgid ja sihid (nt jõuda 75 %ni võimalikust noorlõhede tootmisest igas looduslikke lõhesid sisaldavas jões kümne aasta jooksul pärast kõnealuse määruse jõustumist);

  • lubatud kogupüük (TAC) hõlmab kogu merekalandust, sealhulgas ka püüki harrastuskalapüügiks kasutatavate laevadega;

  • liikmesriigid kohustuvad hiljemalt 24 kuu möödumisel kava jõustumisest määrama kindlaks ja rakendama tehnilisi kaitsemeetmeid, näiteks kalapüügiks suletud alad ja püügikeeluajad eesmärgiga kaitsta siirdekudejaid rannikuvetes;

  • looduslike varude geneetilise mitmekesisuse kaitseks lõpetatakse järk-järgult lõhede laskmine tehislike takistustega jõgedesse, kus ei ole võimalik taastada jätkusuutlikku looduslikku lõhepopulatsiooni;

  • looduslike lõhevarude kaitse meetmena taotletakse rahalist abi Euroopa Kalandusfondilt selliste jõgede varude otseseks taasasustamiseks, kus looduslikel lõhepopulatsioonidel on võimalik ise toime tulla.

Ettepanek on kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnapoliitikaga, eelkõige elupaikade direktiivi, veepoliitika raamdirektiivi ja merestrateegia raamdirektiivi eesmärkidega, ning sellega aidatakse taastada Läänemere lõhevaru ning tagada selle jätkusuutlik majandamine.

Ettepanek põhineb Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu teaduslikel soovitustel keskkonnaparameetrite kohta, Soome Kalandus- ja Jahindusinstituudi teaduslikel soovitustel sotsiaalse ja majandusliku hindamise kohta ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) hinnangutel ja soovitustel.

Täiendav teave:

ettepanek uue määruse kohta, millega kehtestatakse Läänemere lõhevaru jätkusuutliku majandamise mitmeaastane kava, vt

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_et.htm

soovitused ja konsulteerimise protsessi käigus esitatud arvamused vt

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/baltic_salmon/index_en.htm

Täpsem teave :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar