Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen tillåter Spanien att tillfälligt begränsa den fria rörligheten för arbetstagare från Rumänien

Bryssel den 11 augusti 2011 – EU-kommissionen har godkänt Spaniens begäran av den 28 juli 2011 om att få begränsa tillträdet till sin arbetsmarknad för arbetstagare från Rumänien till och med den 31 december 2012 på grund av allvarliga störningar på arbetsmarknaden. Spanien har drabbats mycket hårt av krisen. En aldrig tidigare skådad nedgång i BNP (-3,9 % mellan 2008 och 2010) har lett till den högsta arbetslösheten i EU, över 20 % sedan maj 2010. Den ständiga ökningen i antalet rumäner som bor i Spanien och den höga arbetslösheten bland dem har påverkat Spaniens förmåga att ta emot nya arbetstagare.

– Detta beslut har fattats på grund av den mycket specifika sysselsättnings­situationen i Spanien, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. I regel är jag övertygad om att en begränsning av den fria rörligheten för europeiska arbetstagare inte är svaret på hög arbetslöshet. Vi bör snarare sträva efter att skapa nya arbetstillfällen. Från första början har Spanien fört en mycket öppen politik gentemot arbetstagare från andra länder, inbegripet de nya EU-länderna, vilket kommissionen alltid välkomnat. Kommissionen förstår dock varför de spanska myndigheterna vid denna tidpunkt – på grund av den dramatiska sysselsättningssituationen och det ytterst komplexa finansiella läget – vill göra avsteg från den fullständigt fria rörligheten. Spaniens begäran är väl underbyggd, och anslutningsfördraget medger att tillfälliga begränsningar återinförs i sådana fall. Även efter genomförandet av dessa förändringar skulle Spanien förbli mer öppet för arbetstagare från de nya EU-länderna än många andra EU-länder är. Vi hoppas dock att denna åtgärd kommer att tillämpas under så kort tid som möjligt och att en allmänt positiv inställning till fri rörlighet inom EU kommer att fortsätta att råda. Jag fortsätter att uppmuntra Spanien att reformera sin arbetsmarknad och förbättra möjligheterna till sysselsättning för unga människor, och jag uppmanar också till kraftfullare insatser för att öka möjligheterna till sysselsättning i Rumänien. Båda länderna behöver utnyttja EU:s strukturfonder på ett bättre sätt för att skapa jobb på ett hållbarare sätt. Det är vad som krävs för att göra en långsiktig skillnad i sysselsättnings­situationen.

Genom dagens beslut tillåter kommissionen Spanien att begränsa rumäners tillträde till den spanska arbetsmarknaden till och med den 31 december 2012. Begränsningarna kommer att gälla i alla branscher och regioner. Rumänska medborgare som redan är aktiva på den spanska arbetsmarknaden påverkas dock inte.

Kommissionen godkänner dessa tillfälliga begränsningar på grund av den rådande ekonomiska situationen i Spanien. Landet är drabbat av allvarliga störningar på arbetsmarknaden, som kännetecknas av den högsta arbetslösheten i EU (21 % i juni 2011, jämfört med 9,4 % i genomsnitt i EU och 9,9 % i euroområdet) och en långsam ekonomisk återhämtning (en BNP-tillväxt på endast 0,3 % under första kvartalet 2011 i förhållande till det föregående kvartalet, jämfört med 0,8 % i EU och euroområdet).

Kommissionens analys visar också att arbetslösheten bland rumänska medborgare som bor i Spanien är så hög som 30 %. Under första kvartalet 2011 var 191 400 rumänska medborgare som bodde i Spanien arbetslösa, vilket är det näst högsta antalet efter spanska medborgare. Tre år tidigare var de endast 80 100 personer. Under samma tid sjönk antalet anställda rumäner med nästan 24 %. Antalet rumänska medborgare som kommer till Spanien för att arbeta har visserligen sjunkit de senaste åren, antagligen på grund av den ekonomiska nedgången, men det är fortfarande många som kommer. Antalet rumänska medborgare som är stadigvarande bosatta i Spanien ökade från 388 000 den 1 januari 2006 till 823 000 den 1 januari 2010.

Eftersom Spanien redan öppnat upp sin arbetsmarknad för alla EU-medborgare utgör en begränsning av den fria rörligheten för arbetstagare ett undantag och får endast vara tillfällig. Kommissionen kommer att noggrant övervaka situationen i Spanien och kan ändra eller upphäva beslutet när den bedömer att det är lämpligt.

I allmänhet har den fria rörligheten för arbetstagare haft positiva ekonomiska effekter på EU-nivå och skapat ekonomisk tillväxt i de mottagande länderna. Färska beräkningar tyder på att de långsiktiga effekterna av migrationsströmmarna mellan 2004 och 2009 på BNP i de femton gamla EU-länderna var ett plus på 0,9 %.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer nu att underrätta rådet om sitt beslut, och EU-länderna kan inom två veckor begära att rådet ändrar eller annullerar kommissionens beslut om att upphäva tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Bakgrund

I anslutningsakten för Rumänien till EU från 2005 fastställs övergångs­bestämmelser för den fria rörligheten för personer. Detta innebär att den fria rörligheten för arbetstagare kan skjutas upp under högst sju år (till och med den 31 december 2013). Perioden är indelad i tre olika faser (”två plus tre plus två” år). Den nuvarande, andra fasen började den 1 januari 2009 och löper ut den 31 december 2011.

Spanien avreglerade tillträdet till sin arbetsmarknad för rumänska arbetstagare och deras familjer från och med början av den andra fasen den 1 januari 2009. Spanien kan därför endast begränsa tillträdet för arbetstagare från Rumänien genom att åberopa den så kallade skyddsklausulen. Skyddsklausulen ger ett EU-land möjlighet att återinföra begränsningar av det fria tillträdet till arbetsmarknaden om landet genomgår eller förutser allvarliga störningar på arbetsmarknaden. Spanien åberopade skyddsklausulen i ett brev till kommissionen av den 28 juli 2011. Detta är första gången som skyddsklausulen åberopats i fråga om fri rörlighet för arbetstagare.

Mer information

MEMO/11/554

Mer information om den fria rörligheten för arbetstagare:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=sv

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar