Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia súhlasí s dočasným obmedzením voľného pohybu rumunských pracovníkov v Španielsku

V Bruseli 11. augusta 2011 – Európska komisia na základe žiadosti španielskych orgánov z 28. júla 2011 schválila žiadosť Španielska obmedziť svoj trh práce pre rumunských pracovníkov do 31. decembra 2012 v dôsledku jeho vážneho narušenia. Španielsko je veľmi silno postihnuté krízou. Nebývalý pokles HDP (‑3,9 % v rokoch 2008 až 2010) viedol k najvyššej miere nezamestnanosti v EÚ, ktorá od mája 2010 presahuje 20 %. Pokračujúci nárast v počte rumunských občanov s bydliskom v Španielsku a vysoká úroveň ich nezamestnanosti má vplyv na schopnosť Španielska absorbovať nový prílev pracovníkov.

Komisár László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, zdôrazňuje, že: „Toto rozhodnutie bolo prijaté vzhľadom na veľmi špecifickú situáciu, pokiaľ ide o zamestnanosť v Španielsku. Podobne ako v minulosti, aj teraz som presvedčený, že obmedzenie voľného pohybu európskych pracovníkov nie je odpoveďou na riešenie vysokej nezamestnanosti. Mali by sme sa skôr zamerať na vytváranie nových pracovných príležitostí. Španielsko malo od úplného začiatku veľmi otvorenú politiku voči pracovníkom z iných krajín, vrátane nových členských štátov, čo Komisia vždy vítala. Komisia však chápe, prečo španielske orgány práve v tejto dobe – charakterizovanej dramatickou situáciou v oblasti zamestnanosti a veľmi zložitým finančným prostredím – žiadajú o pozastavenie uplatňovania voľného pohybu v plnej miere. Žiadosť Španielska je podložená vecnými dôkazmi, a Zmluva o pristúpení v takýchto prípadoch umožňuje opätovné uloženie dočasných reštriktívnych opatrení. Aj napriek zavedeniu týchto zmien Španielsko zostane otvorenejšie voči pracovníkom z nových členských štátov ako niektoré iné členské štáty. Dúfame však, že tento krok bude čo najviac obmedzený z hľadiska jeho trvania a že aj naďalej bude prevládať všeobecný pozitívny prístup v oblasti voľného pohybu pracovníkov v Európe. Naďalej podporujem Španielsko v jeho reformnom úsilí na trhu práce a zlepšovaní pracovných príležitostí pre mladých ľudí a zároveň vyzývam Rumunsko, aby venovalo viac úsilia zvyšovaniu pracovných príležitostí. Je potrebné, aby obe krajiny lepšie využívali štrukturálne fondy EÚ a mohli tak vo väčšej miere vytvárať nové pracovné miesta. Je to nevyhnutné na dosiahnutie zmien, pokiaľ ide o zamestnanosť z dlhodobého hľadiska.“

Dnešným rozhodnutím Európska komisia povoľuje Španielsku dočasne uložiť obmedzenia týkajúce sa prístupu Rumunov na španielsky trh práce do 31. decembra 2012. Tieto obmedzenia sa budú uplatňovať na pracovné činnosti vo všetkých odvetviach a regiónoch. Nebudú sa však vzťahovať na rumunských štátnych príslušníkov, ktorí už sú zapojení do španielskeho trhu práce.

Európska komisia povoľuje tieto dočasné obmedzenia vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu v Španielsku. Táto krajina čelí vážnemu narušeniu svojho trhu práce, ktorý charakterizuje najvyššia miera nezamestnanosti v EÚ (21 % v júni 2011 v porovnaní s 9,4 % priemerom v EÚ a 9,9 % v eurozóne) a pomalé oživovanie hospodárstva (rast HDP v prvom štvrťroku 2011 predstavoval oproti predchádzajúcemu štvrťroku iba 0,3 % v porovnaní s 0,8 % pre EÚ a eurozónu).

Okrem toho z analýzy uskutočnenej Komisiou vyplýva, že rumunskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku sú významne zasiahnutí nezamestnanosťou, keďže 30 % z nich je nezamestnaných. V prvom štvrťroku 2011 bolo nezamestnaných 191 400 rumunských občanov pracujúcich v Španielsku. Ide o druhý najvyšší počet po španielskych štátnych príslušníkoch. Pred tromi rokmi bol tento počet iba 80 100. V tom istom období klesol počet zamestnaných Rumunov o takmer 24 %. Napriek poklesu v počte rumunských štátnych príslušníkov, ktorí prichádzajú pracovať do Španielska v posledných rokoch, pravdepodobne v dôsledku hospodárskej recesie, ich prílev zostáva na vysokej úrovni. Počet rumunských štátnych príslušníkov, ktorí majú bydlisko zvyčajne v Španielsku, sa zvýšil z 388 000 k 1. januáru 2006 na 823 000 k 1. januáru 2010.

Keďže Španielsko svoj trh práce už otvorilo pre všetkých občanov EÚ, akékoľvek obmedzenie týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov predstavuje výnimku a môže mať iba dočasný charakter. Európska komisia bude situáciu v Španielsku dôkladne monitorovať a bude mať právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, ak to bude považovať za vhodné.

Vo všeobecnosti má voľný pohyb pracovníkov pozitívny hospodársky vplyv v celoeurópskom meradle a v prijímajúcich krajinách prispieva k hospodárskemu rastu. Podľa najnovších odhadov mali populačné toky v rokoch 2004 až 2009 v krajinách EÚ-15 dlhodobý vplyv na HDP v podobe jeho zvýšenia o 0,9 %.

Ďalšie kroky

Európska komisia bude teraz o svojom rozhodnutí informovať Radu a ktorýkoľvek členský štát môže do dvoch pracovných týždňov požiadať Radu o zmenu a doplnenie alebo zrušenie rozhodnutia Komisie o pozastavení uplatňovania právnych predpisov EÚ.

Kontext

V Akte o pristúpení Rumunska k Európskej únii z roku 2005 sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa voľného pohybu osôb. Znamená to, že voľný pohyb pracovníkov sa môže odkladať počas maximálne siedmich rokov (do 31. decembra 2013). Toto obdobie je rozdelené na tri samostatné fázy („2+3+2“ roky). Súčasná druhá fáza sa začala 1. januára 2009 a skončí sa 31. decembra 2011.

Španielsko už liberalizovalo prístup na svoj trh práce pre rumunských pracovníkov a ich rodinných príslušníkov od začiatku druhej fázy, teda od 1. januára 2009. Preto môže obmedziť prístup pracovníkov z Rumunska iba prostredníctvom tzv. ochrannej doložky. Ochranná doložka dáva členskému štátu možnosť opätovne zaviesť obmedzenia týkajúce sa voľného prístupu na trh práce, ak je jeho trh práce vážne narušený. Španielsko uplatnilo ochrannú doložku v liste, ktorý zaslalo Európskej komisii 28. júla 2011. Je to vôbec po prvýkrát, čo sa v oblasti voľného pohybu pracovníkov uplatnila „ochranná doložka“.

Ďalšie informácie

MEMO/11/554

Viac informácií o voľnom pohybe pracovníkov:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=sk

Ak chcete bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a rovnakých príležitostiach, zaregistrujte sa na stránke http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontaktné osoby:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar