Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja wyraża zgodę na tymczasowe ograniczenie przez Hiszpanię swobodnego przepływu pracowników rumuńskich

Bruksela, dnia 11 sierpnia 2011 r. – W odpowiedzi na wniosek władz Hiszpanii z dnia 28 lipca 2011 r. Komisja Europejska zaakceptowała prośbę tego kraju o ograniczenie dostępu do hiszpańskiego rynku pracy dla pracowników rumuńskich do dnia 31 grudnia 2012 r. w związku z poważnymi zakłóceniami na tymże rynku. Hiszpania została bardzo ciężko dotknięta kryzysem. Rezultatem bezprecedensowego spadku PKB (‑ 3,9% między 2008 a 2010 r.) jest najwyższa stopa bezrobocia w UE, od maja 2010 r. wynosząca ponad 20%. Stały wzrost liczby obywateli rumuńskich zamieszkałych w Hiszpanii i w znacznym stopniu dotkniętych bezrobociem wpłynął na zdolność Hiszpanii do przyjęcia napływu nowych pracowników.

László Andor, komisarz europejski odpowiadający za zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, podkreśla, że: „Decyzja ta została podjęta z powodu bardzo specyficznej sytuacji w dziedzinie zatrudnienia w Hiszpanii. Co do zasady, jestem przekonany, że ograniczanie swobodnego przepływu pracowników europejskich nie rozwiązuje problemu wysokiego bezrobocia. Powinniśmy się raczej skupiać na tworzeniu nowych miejsc pracy. Hiszpania od początku prowadziła bardzo otwartą politykę w stosunku do pracowników z innych państw, w tym z nowych państw członkowskich, co Komisja zawsze doceniała. Komisja rozumie jednak, dlaczego w tym konkretnym momencie – z powodu dramatycznej sytuacji w zakresie zatrudnienia i bardzo złożonej sytuacji finansowej – władze Hiszpanii pragną wycofać się z pełnej swobody przepływu. Wniosek Hiszpanii poparty jest dowodami opartymi na faktach, a Akt przystąpienia pozwala na ponowne nałożenie tymczasowych środków ograniczających w takich przypadkach. Mimo wprowadzenia tych zmian Hiszpania nadal pozostanie bardziej otwarta na pracowników z nowych państw członkowskich niż niektóre z pozostałych państw Unii Europejskiej. Mamy jednak nadzieję, że to posunięcie będzie możliwie jak najbardziej ograniczone w czasie, a ogólne pozytywne nastawienie do swobody przepływu w Europie będzie nadal dominować. W dalszym ciągu zachęcam Hiszpanię do reformy jej rynku pracy i stworzenia lepszych szans zatrudnienia dla młodzieży, a także wzywam do większych wysiłków na rzecz poprawy możliwości zatrudnienia w Rumunii. Oba te państwa muszą lepiej korzystać z funduszy strukturalnych UE, aby bardziej zdecydowanie tworzyć miejsca pracy. Tylko w ten sposób sytuacja w zakresie zatrudnienia ulegnie poprawie na dłuższą metę.”.

W dzisiejszej decyzji Komisja Europejska upoważnia Hiszpanię do tymczasowego wprowadzenia ograniczeń w dostępie obywateli Rumunii do hiszpańskiego rynku pracy, do dnia 31 grudnia 2012 r. Ograniczenia te będą miały zastosowanie do zatrudnienia we wszystkich sektorach i regionach. Nie dotkną one jednak obywateli Rumunii, którzy już teraz uczestniczą w hiszpańskim rynku pracy.

Tymczasowe ograniczenia zostały dopuszczone przez Komisję Europejską ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Hiszpanii. Kraj ten boryka się z poważnymi zakłóceniami na rynku pracy, których objawami są najwyższa stopa bezrobocia w UE (21% w czerwcu 2011 r., w zestawieniu ze średnią dla UE wynoszącą 9,4% oraz 9,9 % w strefie euro) oraz powolne ożywienie gospodarcze (wzrost PKB w pierwszym kwartale 2011 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem wyniósł zaledwie 0,3%, podczas gdy w UE i w strefie euro wynosił 0,8%).

Ponadto w ramach przeprowadzonej przez Komisję analizy ustalono, że obywatele rumuńscy mieszkający w Hiszpanii w wysokim stopniu dotknięci są bezrobociem: 30% z nich pozostaje bez pracy. W pierwszym kwartale 2011 r. 191 400 obywateli Rumunii przebywających w Hiszpanii było bezrobotnych, co sytuuje ich na drugim miejscu po obywatelach Hiszpanii. Trzy lata temu ta grupa bezrobotnych liczyła tylko 80 100 osób. W tym samym okresie liczba zatrudnionych obywateli Rumunii spadła o blisko 24%. Pomimo spadku liczby obywateli rumuńskich przybywających do pracy w Hiszpanii w ostatnich latach, prawdopodobnie spowodowanego recesją gospodarczą, ich napływ utrzymuje się na wysokim poziomie. Liczba obywateli rumuńskich mających zwykłe miejsce pobytu w Hiszpanii wzrosła z 388 000 w dniu 1 stycznia 2006 r. do 823 000 w dniu 1 stycznia 2010 r.

Ponieważ Hiszpania otwarła już swój rynek pracy dla wszystkich obywateli UE, wszelkie ograniczenia swobodnego przepływu pracowników stanowią odstępstwo i mogą mieć jedynie charakter tymczasowy. Komisja Europejska będzie uważnie kontrolować sytuację w Hiszpanii i będzie mogła w dowolnym momencie zmienić bądź uchylić przedmiotową decyzję, jeśli uzna to za stosowne.

Ogólnie rzecz biorąc, swobodny przepływ pracowników ma korzystny wpływ gospodarczy w skali europejskiej i przyczynia się do wzrostu gospodarczego w krajach przyjmujących pracowników. Z niedawnych szacunków wynika, że długoterminowy wpływ przepływów ludności między 2004 a 2009 r. na PKB w UE-15 wynosi dodatkowo 0,9%.

Kolejne kroki

Komisja Europejska powiadomi obecnie Radę o swej decyzji, a każde państwo członkowskie może w ciągu dwóch tygodni roboczych zwrócić się do Rady z wnioskiem o zmianę lub anulowanie decyzji Komisji w sprawie zawieszenia stosowania prawa UE.

Kontekst

W Akcie przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej z 2005 r. zawarto postanowienia przejściowe dotyczące swobodnego przepływu osób. Oznacza to, że swobodny przepływ pracowników może zostać odroczony na okres wynoszący maksymalnie siedem lat (do dnia 31 grudnia 2013 r.). Okres ten dzieli się na trzy odrębne fazy („2-plus-3-plus-2” lata). Obecna druga faza rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2009 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 r.

Hiszpania zliberalizowała już dostęp do swego rynku pracy dla pracowników rumuńskich i członków ich rodzin, począwszy od rozpoczęcia drugiej fazy w dniu 1 stycznia 2009 r. W związku z tym Hiszpania może jedynie ograniczyć dostęp pracowników z Rumunii, powołując się na tak zwaną „klauzulę ochronną”. Klauzula ochronna umożliwia danemu państwu członkowskiemu ponowne wprowadzenie ograniczeń w swobodnym dostępie do rynku pracy, jeśli w państwie tym występują poważne zakłócenia na rynku pracy lub też przewidywane jest ich wystąpienie. Hiszpania powołała się na „klauzulę ochronną” w piśmie przesłanym do Komisji Europejskiej w dniu 28 lipca 2011 r. Jest to pierwszy przypadek wykorzystania „klauzuli ochronnej” w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników.

Dodatkowe informacje

MEMO/11/554

Więcej informacji na temat swobodnego przepływu pracowników:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=pl

Aby otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, odwiedź stronę: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakt:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar