Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie geeft Spanje toestemming om het vrije verkeer van Roemeense werknemers tijdelijk te beperken

Brussel, 11 augustus 2011 – De Europese Commissie heeft het verzoek ingewilligd dat de Spaanse autoriteiten op 28 juli 2011 hebben ingediend om de toegang tot de Spaanse arbeidsmarkt voor Roemeense werknemers tot 31 december 2012 te mogen beperken wegens een ernstige verstoring van de Spaanse arbeidsmarkt. Spanje is door de crisis zeer zwaar getroffen. De ongekende daling van het bbp (‑ 3,9% tussen 2008 en 2010) heeft geleid tot de hoogste werkloosheid in de EU, meer dan 20% sinds mei 2010. Het steeds groter aantal Roemenen dat in Spanje woont en de hoge werkloosheid onder deze bevolkingsgroep maken het voor Spanje moeilijk om nieuw aankomende werknemers op te nemen.

László Andor, Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zegt hierover: "Dit besluit is genomen vanwege de zeer specifieke werkgelegenheidssituatie in Spanje. In principe ben ik de mening toegedaan dat een beperking van het vrije verkeer van Europese werknemers niet het juiste antwoord is op hoge werkloosheid, maar dat wij ons veeleer op de schepping van nieuwe banen moeten concentreren. Spanje heeft van meet af aan steeds een zeer open beleid gevoerd ten opzichte van werknemers uit andere landen, waaronder de nieuwe lidstaten, wat de Commissie steeds heeft toegejuicht. De Commissie begrijpt echter waarom de Spaanse autoriteiten in deze specifieke crisissituatie – met een dramatische werkgelegenheidssituatie en een zeer complex financieel klimaat – bij het volledig vrije verkeer een stap terug willen zetten. Het Spaanse verzoek is met bewijsmateriaal gestaafd en het Toetredingsverdrag staat toe dat in dergelijke gevallen opnieuw tijdelijke beperkende maatregelen worden genomen. Ondanks deze veranderingen zal Spanje voor werknemers uit de nieuwe lidstaten nog steeds meer open blijven dan sommige andere lidstaten. Wel hopen wij dat deze maatregel van zo kort mogelijke duur zal zijn en dat niet zal worden afgestapt van de overwegend positieve houding tegenover het vrije verkeer in Europa. Ik moedig Spanje verder aan om zijn arbeidsmarkt te hervormen en de werkgelegenheidskansen voor jongeren te verbeteren en ik dring ook aan op grotere inspanningen om de werkgelegenheidskansen in Roemenië te vergroten. Beide landen moeten beter gebruikmaken van de EU-structuurfondsen om op meer duurzame wijze banen te creëren. Dat is wat nodig is om de werkgelegenheidssituatie op lange termijn te veranderen.”

Met het vandaag genomen besluit staat de Europese Commissie Spanje toe om Roemenen tijdelijk - tot 31 december 2012 - beperkingen voor toegang tot zijn arbeidsmarkt op te leggen. Deze beperkingen gelden voor activiteiten in alle sectoren en in alle regio’s. Het besluit heeft echter geen gevolgen voor Roemeense burgers die al in Spanje werken.

De Europese Commissie heeft deze tijdelijke maatregelen toegestaan gezien de huidige economische situatie in Spanje. Het land wordt geconfronteerd met een ernstige verstoring van zijn arbeidsmarkt, met de hoogste werkloosheid in de EU (21% in juni 2011, tegenover gemiddeld 9,4% in de EU en 9,9% in de eurozone) en traag economisch herstel (slechts 0,3% toename van het bbp in het eerste kwartaal van 2011 tegenover het vorige kwartaal, vergeleken met 0,8% in de EU en in de eurozone).

Bovendien blijkt uit de analyse van de Commissie dat in Spanje wonende Roemenen - met 30% werklozen - sterk door de werkloosheid worden getroffen. In het eerste kwartaal van 2011 waren 191 400 Roemeense werknemers werkloos, het hoogste aantal na de Spanjaarden. Drie jaar eerder waren dat er slechts 80 100. In dezelfde periode is het aantal werkende Roemenen met bijna 24% gedaald. Hoewel de laatste jaren minder Roemenen naar Spanje kwamen om te werken, waarschijnlijk als gevolg van de economische recessie, blijft het aantal nieuwkomers hoog. Het aantal Roemenen die hun gewone verblijfplaats in Spanje hebben, is toegenomen van 388 000 op 1 januari 2006 tot 823 000 op 1 januari 2010.

Omdat Spanje zijn arbeidsmarkt al voor alle EU-burgers had opengesteld, kunnen beperkingen van het vrije verkeer van werknemers alleen als afwijking en tijdelijk worden toegestaan. De Europese Commissie zal de situatie in Spanje nauwlettend volgen en kan het besluit steeds wijzigen of intrekken wanneer zij dat nodig acht.

In het algemeen heeft het vrije verkeer van werknemers op Europees niveau positieve gevolgen gehad voor de economie en in de ontvangende landen tot een economische groei geleid. Volgens recente schattingen is het langetermijneffect van de bevolkingsstromen tussen 2004 en 2009 dat het bbp van de EU15 met 0,9% extra is gestegen.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal haar besluit nu aan de Raad meedelen; alle lidstaten kunnen de Raad binnen twee weken verzoeken het Commissiebesluit betreffende de opschorting van de toepassing van de EU-wetgeving te wijzigen of in te trekken.

Achtergrond

De akte van 2005 betreffende de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie bevat overgangsregelingen voor het vrije verkeer van personen. Deze houden in dat het vrije verkeer van werknemers maximaal zeven jaar kan worden uitgesteld (tot 31 december 2013). Deze periode is verdeeld in drie fasen ("2-plus-3-plus-2"-jaar). De lopende tweede fase is op 1 januari 2009 ingegaan en eindigt op 31 december 2011.

Spanje heeft de toegang tot zijn arbeidsmarkt voor Roemeense werknemers en hun gezinsleden van bij het begin van de tweede fase op 1 januari 2009 geliberaliseerd. Spanje kan daarom de toegang van werknemers uit Roemenië alleen beperken door de zogenaamde vrijwaringsclausule in te roepen. Deze clausule biedt een lidstaat de mogelijkheid om opnieuw beperkingen op de vrije toegang tot zijn arbeidsmarkt in te voeren als het een ernstige verstoring daarvan ondervindt of voorziet. Spanje heeft de vrijwaringsclausule op 28 juli in een brief aan de Europese Commissie ingeroepen. Het is de eerste keer dat dit voor het vrije verkeer van werknemers is gebeurd.

Nadere informatie

MEMO/11/554

Meer informatie over het vrije verkeer van werknemers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=nl

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contactpersonen:

Cristina Arigho (+32 22985399)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar