Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio antaa Espanjalle luvan rajoittaa tilapäisesti romanialaisten työntekijöiden vapaata liikkuvuutta

Bryssel 11. elokuuta 2011 – Euroopan komissio on antanut Espanjalle luvan rajoittaa 31. joulukuuta 2012 saakka romanialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen niillä esiintyvien vakavien häiriöiden takia. Komission päätös perustuu Espanjan viranomaisten 28. heinäkuuta 2011 esittämään pyyntöön. Kriisi on koetellut Espanjaa ankarasti. BKT:n ennennäkemättömän laskun (‑3,9 % vuosien 2008 ja 2010 välillä) seurauksena maassa on EU:n korkein työttömyysaste, joka on pysytellyt yli 20 prosentissa vuoden 2010 toukokuusta lähtien. Espanjassa asuvien Romanian kansalaisten määrän jatkuva kasvu ja heidän korkea työttömyystasonsa ovat heikentäneet Espanjan kykyä ottaa vastaan uusia työntekijävirtoja.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari László Andor korostaa, että päätöksen perusteena on hyvin erityislaatuinen työllisyystilanne Espanjassa. ”Olen vakuuttunut siitä, että eurooppalaisten työntekijöiden vapaan liikkuvuuden rajoittaminen ei periaatteessa ole ratkaisu korkeaan työttömyyteen. Tärkeämpää olisi uusien työmahdollisuuksien luominen. Espanja on jo alusta lähtien suhtautunut hyvin avoimesti muista maista ja myös uusista jäsenmaista tuleviin työntekijöihin, mitä komissio on aina pitänyt hyvänä asiana. Komissio kuitenkin ymmärtää, miksi Espanjan viranomaiset haluavat nykytilanteessa ottaa askeleen taaksepäin vapaan liikkuvuuden osalta, koska maan työllisyystilanne on vakava ja rahoitusympäristö hyvin monimutkainen. Espanja esitti pyyntönsä yhteydessä todisteet maan tilanteesta, ja liittymissopimuksen mukaan tällaisissa tapauksissa on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön määräaikaisia rajoittavia toimenpiteitä. Muutosten jälkeenkin Espanja pysyy joitakin muita jäsenmaita avoimempana uusista jäsenmaista tuleville työntekijöille. Komissio toivoo kuitenkin, että rajoituksia sovelletaan mahdollisimman lyhyen ajanjakson ajan ja että yleinen myönteinen asenne vapaaseen liikkuvuuteen Euroopassa jatkuu. Kannustan edelleen Espanjaa uudistamaan työmarkkinoitaan ja kehittämään työmahdollisuuksia nuorille. Lisäksi olisi tärkeää parantaa työllistymismahdollisuuksia Romaniassa. Molempien maiden on hyödynnettävä EU:n rakennerahastoja paremmin, jotta työpaikkoja saadaan luotua tehokkaammin. Näin voidaan parantaa työllisyystilannetta pitkällä aikavälillä.”

Euroopan komissio antaa tämänpäiväisellä päätöksellä Espanjalle luvan rajoittaa romanialaisten pääsyä työmarkkinoilleen 31. joulukuuta 2012 saakka. Rajoituksia sovelletaan kaikkiin toimialoihin ja alueisiin. Ne eivät kuitenkaan koske Romanian kansalaisia, jotka jo ovat aktiivisia Espanjan työmarkkinoilla.

Komissio hyväksyy väliaikaiset rajoitukset Espanjan tämänhetkisen taloustilanteen vuoksi. Espanjan työmarkkinoilla esiintyy vakavia häiriöitä, jotka ilmenevät EU:n selvästi korkeimpana työttömyysasteena (21 % kesäkuussa 2011 EU:n keskiarvon ollessa 9,4 % ja euroalueen keskiarvon ollessa 9,9 %) ja talouden elpymisen hitautena (BKT:n kasvu vuoden 2011 ensimmäisenä neljänneksenä oli Espanjassa ainoastaan 0,3 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, kun vastaava luku koko EU:ssa ja euroalueella oli 0,8 %).

Lisäksi komission analyysi osoitti, että Espanjassa asuvien Romanian kansalaisten työttömyysaste on korkea, sillä heistä 30 % on työttömänä. Espanjassa työskentelevistä Romanian kansalaisista 191 400 oli työttömänä vuoden 2011 ensimmäisenä neljänneksenä, joten heidän osuutensa työttömistä oli maan toiseksi suurin heti Espanjan kansalaisten jälkeen. Kolme vuotta aiemmin vastaava luku oli ainoastaan 80 100. Saman ajanjakson aikana työssä olevien romanialaisten lukumäärä supistui lähes 24 %. Espanjaan saapuu edelleen huomattavia määriä Romanian kansalaisia, vaikka lukumäärä onkin pienentynyt talouden taantuman seurauksena. Espanjassa asuvien Romanian kansalaisten lukumäärä on kasvanut 1 päivän tammikuuta 2006 ja 1 päivän tammikuuta 2010 välisenä aikana 388 000:sta 823 000:een.

Koska Espanja on jo avannut työmarkkinansa kaikille EU-kansalaisille, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden rajoittaminen muodostaa poikkeuksen ja voi olla vain väliaikaista. Komissio seuraa tarkasti Espanjan tilannetta ja voi tarvittaessa muuttaa päätöstä tai kumota sen.

Yleisellä tasolla työntekijöiden vapaalla liikkuvuudella on ollut koko Euroopassa myönteisiä talousvaikutuksia, ja se on saanut aikaan talouden kasvua työntekijöitä vastaanottavissa maissa. Tuoreiden arvioiden mukaan väestövirtauksien pitkäaikainen vaikutus BKT: n kasvuun olisi ollut 0,9 %:n luokkaa 15 jäsenmaan EU:ssa vuosien 2004 ja 2009 välillä.

Seuraava vaihe

Komissio tiedottaa päätöksestään neuvostolle, ja jäsenvaltiot voivat pyytää neuvostoa muuttamaan tai kumoamaan EU:n lainsäädäntöä rajoittavan komission päätöksen kahden viikon kuluessa.

Taustaa

Vuonna 2005 hyväksytyssä Romanian liittymisasiakirjassa vahvistetaan siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Niiden mukaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta voidaan lykätä enintään seitsemän vuoden ajan (31. joulukuuta 2013 saakka). Määräaika on jaettu kolmeen vaiheeseen (2 + 3 + 2 vuotta). Parhaillaan käynnissä oleva toinen vaihe alkoi 1. tammikuuta 2009 ja päättyy 31. joulukuuta 2011.

Espanja on vapauttanut romanialaisten työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä pääsyn työmarkkinoilleen jo toisen vaiheen alussa eli 1. tammikuuta 2009. Näin ollen Espanja voi rajoittaa Romaniasta tulevien työntekijöiden pääsyä ainoastaan vetoamalla niin kutsuttuun suojalausekkeeseen. Suojalauseke antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden ottaa uudelleen käyttöön työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia rajoituksia, jos sen työmarkkinoilla on tai ennakoidaan olevan vakavia häiriöitä. Espanja vetosi suojalausekkeeseen kirjeessä, jonka se lähetti komissiolle 28. heinäkuuta 2011. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kyseiseen suojalausekkeeseen on vedottu työntekijöiden vapaan liikkuvuuden alalla.

Lisätietoa

MEMO/11/554

Lisätietoa työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=fi

Tilaa Euroopan komission maksuton tiedote työllisyydestä, sosiaaliasioista ja yhtäläisistä mahdollisuuksista:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar