Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή εγκρίνει τον προσωρινό περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ρουμάνων εργαζομένων εκ μέρους της Ισπανίας

Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2011 – Ύστερα από αίτημα των ισπανικών αρχών, στις 28 Ιουλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον περιορισμό της πρόσβασης ρουμάνων εργαζομένων στην ισπανική αγορά εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, λόγω σοβαρών διαταραχών σε αυτήν. Η Ισπανία έχει πληγεί από πολύ σοβαρή κρίση. Η πρωτοφανής πτώση του ΑΕγχΠ (‑3,9% την περίοδο 2008-2010) είχε ως αποτέλεσμα το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, ποσοστό άνω του 20% από το Μάιο του 2010 και μετά. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των Ρουμάνων στην Ισπανία και το υψηλό επίπεδο ανεργίας μεταξύ αυτών είχε αντίκτυπο στην ικανότητα της Ισπανίας να απορροφήσει νέες εισροές εργαζομένων.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, κ. László Andor, επιμένει ότι: «Λάβαμε την απόφαση αυτή λόγω της πολύ συγκεκριμένης κατάστασης της απασχόλησης στην Ισπανία. Κατά κανόνα, είμαι πεπεισμένος ότι ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαίων εργαζομένων δεν αποτελεί απάντηση στην υψηλή ανεργία. Αντίθετα, θα πρέπει να εστιάζουμε στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων απασχόλησης. Από την αρχή, η Ισπανία ακολουθούσε μια πολύ ανοιχτή πολιτική έναντι εργαζομένων από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων κρατών μελών, κάτι που η Επιτροπή πάντοτε επικροτούσε. Ωστόσο, η Επιτροπή κατανοεί τον λόγο για τον οποίο στη δεδομένη χρονική στιγμή - λόγω της δραματικής κατάστασης της απασχόλησης και του πολύ σύνθετου οικονομικού περιβάλλοντος - οι ισπανικές αρχές επιθυμούν τον περιορισμό της πλήρους ελεύθερης κυκλοφορίας. Το ισπανικό αίτημα υποστηρίζεται από πραγματικά στοιχεία, ενώ η συνθήκη προσχώρησης δεν επιτρέπει την εκ νέου επιβολή προσωρινών περιοριστικών μέτρων σε παρόμοιες περιπτώσεις. Με την εφαρμογή αυτών των αλλαγών, η Ισπανία θα παρέμενε πιο ανοιχτή για εργαζομένους από τα νέα κράτη μέλη σε σχέση με ορισμένα άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι η κίνηση αυτή θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικά περιορισμένη και ότι θα εξακολουθήσει να επικρατεί μια συνολικά θετική στάση όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη. Εξακολουθώ να ενθαρρύνω την Ισπανία να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας της και να βελτιώσει τις δυνατότητες απασχόλησης για τους νέους, ενώ καλώ, επίσης, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης στη Ρουμανία. Και οι δύο χώρες πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε σταθερότερη βάση. Αυτό είναι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη αλλαγή της κατάστασης της απασχόλησης.»

Με τη σημερινή απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει στην Ισπανία να επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς στην πρόσβαση Ρουμάνων στην αγορά εργασίας της, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι περιορισμοί αυτοί θα ισχύουν για δραστηριότητες σε όλους τους τομείς και όλες τις περιφέρειες. Ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τους υπηκόους της Ρουμανίας που δραστηριοποιούνται ήδη στην ισπανική αγορά εργασίας.

Αυτοί οι προσωρινοί περιορισμοί εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ισπανία. Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές της αγοράς εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (21% τον Ιούνιο του 2011 έναντι 9,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ και 9,9% στην ευρωζώνη) και χαμηλό ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης (ανάπτυξη μόνο 0,3% του ΑΕγχΠ το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, έναντι 0,8% της ΕΕ και της ευρωζώνης).

Επιπλέον, από την ανάλυση της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι οι ρουμάνοι υπήκοοι που ζουν στην Ισπανία πλήττονται πολύ έντονα από την ανεργία, σε ποσοστό 30%. Το πρώτο τρίμηνο του 2011 191 400 ρουμάνοι πολίτες που εργάζονται στην Ισπανία ήταν άνεργοι, δεύτερος σε μέγεθος αριθμός μετά από αυτόν των ισπανών υπηκόων. Τρία χρόνια νωρίτερα ο αριθμός των άνεργων Ρουμάνων ανερχόταν σε 80 100. Την ίδια περίοδο ο αριθμός των απασχολουμένων Ρουμάνων μειώθηκε περίπου κατά 24%. Παρά τη μείωση του αριθμού των Ρουμάνων που ήρθαν τα τελευταία χρόνια για να εργαστούν στην Ισπανία, προφανώς λόγω της οικονομικής ύφεσης, η σχετική εισροή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο αριθμός των Ρουμάνων που διαμένουν στην Ισπανία αυξήθηκε από 388 000 την 1η Ιανουαρίου 2006 σε 823 000 την 1η Ιανουαρίου 2010.

Επειδή η Ισπανία είχε ήδη ανοίξει την αγορά εργασίας της σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, κάθε περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων συνιστά παρέκκλιση και δεν μπορεί παρά να είναι προσωρινή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση στην Ισπανία και θα έχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή ανάκλησης της απόφασης όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Γενικά, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είχε θετικό οικονομικό αντίκτυπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα και παρήγαγε οικονομική μεγέθυνση στις χώρες υποδοχής. Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των ροών πληθυσμών την περίοδο 2004-2009 στο ΑΕγχΠ της ΕΕ των 15 ήταν περίπου 0,9% επιπλέον.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με την απόφασή της, ενώ κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα, εντός δύο εργάσιμων εβδομάδων, να ζητήσει από το Συμβούλιο να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την αναστολή του δικαίου της ΕΕ.

Ιστορικό

Η πράξη του 2005 για την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Βάσει αυτών, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μπορεί να αναβληθεί για μέγιστη περίοδο επτά ετών (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013). Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις («2-συν-3-συν-2»-έτη). Η σημερινή, δεύτερη, φάση άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2009 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η Ισπανία έχει ήδη απελευθερώσει την αγορά εργασίας της για ρουμάνους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους από την αρχή της δεύτερης φάσης, την 1η Ιανουαρίου 2009. Επομένως, η Ισπανία μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση εργαζομένων από τη Ρουμανία μόνο με την επίκληση της λεγόμενης «ρήτρας διασφάλισης». Η ρήτρα διασφάλισης παρέχει σε ένα κράτος μέλος τη δυνατότητα να επιβάλει εκ νέου περιορισμούς στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, όταν αντιμετωπίζει ή προβλέπει σοβαρές διαταραχές στην αγορά εργασίας. Η Ισπανία επικαλέστηκε τη ρήτρα διασφάλισης με επιστολή που απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιουλίου 2011. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίκληση της ρήτρας διασφάλισης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Περαιτέρω πληροφορίες

MEMO/11/554

Περισσότερες πληροφορίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar