Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - pressemeddelelse

Kommissionen accepterer, at Spanien midlertidigt kan begrænse den frie bevægelighed for rumænske arbejdstagere

Bruxelles, den 11. august 2011 – Efter de spanske myndigheders anmodning af 28. juli 2011 har Europa-Kommissionen godkendt, at Spanien gives tilladelse til at indføre restriktioner for rumænske arbejdstagere på sit arbejdsmarked indtil den 31. december 2012 som følge af alvorlige forstyrrelser af arbejdsmarkedet. Spanien er blevet ramt meget hårdt af krisen. Det hidtil største fald i BNP (- 3,9 % mellem 2008 og 2010) har medført den største arbejdsløshed i EU, over 20 % siden maj 2010. Den fortsatte stigning i antallet af rumænske statsborgere, der er bosat i Spanien, og den høje arbejdsløshed blandt disse har haft virkninger for Spaniens evne til at absorbere ny tilstrømning af arbejdstagere.

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtaler: "Denne afgørelse er blevet truffet på grund af den meget specielle beskæftigelsessituation i Spanien. Som hovedregel er jeg overbevist om, at restriktioner for de europæiske arbejdstageres frie bevægelighed ikke er det rette svar på høj arbejdsløshed. Vi burde snarere fokusere på at skabe nye jobmuligheder. Spanien har fra begyndelsen altid haft en meget åben politik over for arbejdstagere fra andre lande, herunder de nye medlemsstater, hvilket Kommissionen altid har sat pris på. Kommissionen har dog forståelse for, at de spanske myndigheder på dette særligt kritiske tidspunkt – med den dramatiske beskæftigelsessituation og det meget komplekse finansielle miljø – ønsker at fravige princippet om fuldstændig fri bevægelighed. Den spanske anmodning underbygges med dokumentation, og tiltrædelsestraktaten giver rent faktisk mulighed for genindførelse af midlertidige restriktive foranstaltninger i sådanne tilfælde. På trods af disse ændringer vil Spanien forblive mere åben for arbejdstagere fra de nye medlemsstater end en række andre medlemsstater. Vi håber dog, at dette tiltag vil have så kort en varighed som muligt, og at der overordnet set fortsat vil være en positiv holdning til fri bevægelighed i Europa. Jeg opfordrer fortsat Spanien til at indføre reformer på sit arbejdsmarked og forbedre beskæftigelsesmulighederne for unge, og jeg opfordrer også til, at der gøres en større indsats for at forbedre beskæftigelsesmulighederne i Rumænien. Begge lande skal udnytte EU's strukturfonde bedre for at skabe arbejdspladser, som er mere robuste. Det er det, vi har behov for, hvis der skal opnås varige ændringer af beskæftigelsessituationen."

I den afgørelse, der offentliggøres i dag, giver Europa-Kommissionen Spanien tilladelse til midlertidigt – dvs. indtil den 31. december 2012 - at indføre restriktioner for rumænske statsborgeres adgang til det spanske arbejdsmarked. Disse restriktioner vil finde anvendelse på beskæftigelse i alle sektorer og regioner. Det vil dog ikke påvirke rumænske statsborgere, som allerede er aktive på det spanske arbejdsmarked.

Europa-Kommissionen godkender disse midlertidige restriktioner på baggrund af den nuværende økonomiske situation i Spanien. Landet står over for alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der er karakteriseret ved den højeste arbejdsløshed i EU (21 % i juni 2011 mod 9,4 % i gennemsnit i EU og 9,9 % i euroområdet) og en langsom økonomisk genrejsning (væksten i BNP i første kvartal i 2011 var kun på 0,3 % i forhold til det foregående kvartal mod 0,8 % for EU og euroområdet).

Kommissionens analyse har desuden vist, at rumænske statsborgere bosat i Spanien er stærkt påvirket af arbejdsløshed, idet 30 % af dem er arbejdsløse. 191 400 rumænske statsborgere på det spanske arbejdsmarked var arbejdsløse i første kvartal i 2011, dvs. det næsthøjeste antal efter spanske statsborgere. Tallet var blot på 80 100 tre år tidligere. I samme periode faldt antallet af rumænere i beskæftigelse med næsten 24 %. Antallet af rumænske statsborgere, som kommer til Spanien for at søge arbejde, er faldet de senere år, hvilket formodentlig skyldes den økonomiske krise, men tilstrømningen er ikke desto mindre stadig stor. Antallet af rumænske statsborgere med sædvanlig bopæl i Spanien er steget fra 388 000 den 1. januar 2006 til 823 000 den 1. januar 2010.

Da Spanien allerede havde åbnet sit arbejdsmarked for alle EU-borgere, udgør enhver form for restriktion af arbejdskraftens frie bevægelighed en fravigelse og kan kun være midlertidig. Europa-Kommissionen vil følge situationen i Spanien nøje og har mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen på et hvilket som helst tidspunkt.

Arbejdskraftens frie bevægelighed har overordnet set haft positive virkninger på europæisk plan og skabt økonomisk vækst i modtagerlandene. Nye skøn viser, at de langsigtede virkninger af befolkningsstrømmene mellem 2004 og 2009 indebar, at BNP i EU-15 steg med 0,9 %.

De næste tiltag

Europa-Kommissionen vil nu underrette Rådet om sin afgørelse, og medlemsstaterne kan anmode Rådet om at ændre eller ophæve Kommissionens afgørelse vedrørende suspension af EU-retten inden for ti arbejdsdage.

Baggrund

Akten om Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union af 2005 fastsætter overgangsordninger for den frie bevægelighed for personer. Det indebærer, at arbejdskraftens frie bevægelighed kan udskydes i en periode på op til syv år (indtil 31. december 2013). Denne periode er inddelt i tre separate faser (2 + 3 + 2 år). Den nuværende fase begyndte den 1. januar 2009 og slutter den 31. december 2011.

Spanien liberaliserede allerede fra begyndelsen af den anden fase den 1. januar 2009 adgangen til sit arbejdsmarked for rumænske arbejdstagere og deres familiemedlemmer. Spanien kan derfor kun begrænse rumænske arbejdstageres adgang ved at anvende den såkaldte "beskyttelsesklausul". Beskyttelsesklausulen giver medlemsstaterne mulighed for at genindføre restriktioner for adgangen til arbejdsmarkedet, hvis de udsættes for eller forventer en alvorlig forstyrrelse af arbejdsmarkedet. Spanien oplyste i et brev, der blev sendt til Europa-Kommissionen den 28. juli 2011, at beskyttelsesklausulen ville blive anvendt. Det er første gang beskyttelsesklausulen anvendes inden for området arbejdskraftens frie bevægelighed.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/554

Yderligere oplysninger om fri bevægelighed for arbejdstagere

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=da

Få tilsendt Europa-Kommissionens nyhedsbrev om beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedsforhold og ligestilling gratis pr. e-mail:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar