Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise souhlasí s dočasným omezením volného pohybu rumunských pracovníků ve Španělsku

Brusel 11. srpna 2011 – Evropská komise schválila žádost Španělska z 28. července 2011, jejímž účelem je omezit do 31. prosince 2012 trh práce pro rumunské pracovníky. Španělský pracovní trh je totiž vážně narušen a hospodářská krize zasadila Španělsku velmi tvrdou ránu. Bezprecedentní pokles HDP (‑3,9 % v období let 2008 až 2010) má za následek nejvyšší míru nezaměstnanosti v EU, která od května 2010 přesahuje 20 %. Neustálý nárůst počtu rumunských občanů pobývajících ve Španělsku a jejich vysoká míra nezaměstnanosti mají nepříznivý dopad na kapacitu Španělska absorbovat nový příliv pracovníků.

Komisař László Andor, který je odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, uvedl: Toto rozhodnutí jsme přijali s ohledem na velmi specifickou situaci v oblasti zaměstnanosti ve Španělsku. Jsem v zásadě přesvědčen o tom, že omezení volného pohybu evropských pracovníků vysokou míru nezaměstnanosti nevyřeší. Spíše bychom se měli zaměřit na vytváření nových pracovních příležitostí. Španělsko odedávna uplatňovalo velmi otevřenou politiku vůči pracovníkům z ostatních zemí, a to i z nových členských států, což Komise vždy vítala. Komise nicméně chápe důvody, proč chce Španělsko právě nyní, kdy se potýká s dramatickou situací na poli zaměstnanosti a s velmi komplexní finanční situací, od neomezeného volného pohybu ustoupit. Španělská žádost je podložena věcnými důkazy a smlouva o přistoupení v takových případech umožňuje opětovné uložení dočasných omezení. I při zavedení těchto změn však Španělsko zůstane pro pracovníky z nových členských států otevřené více, než je tomu u většiny ostatních členských států. Pevně však věříme, že toto opatření bude platit co možná nejkratší dobu a že bude i nadále převládat celkově pozitivní přístup k volnému pohybu pracovníků v Evropě. Nepřestávám Španělsko podporovat v jeho úsilí reformovat trh práce a zlepšit pracovní příležitosti pro mladé. Rovněž se přikláním k tomu, aby Rumunsko vynaložilo veškeré úsilí k vytvoření většího počtu pracovních příležitostí. Pro obě země platí, že by měly lépe využívat prostředky ze strukturálních fondů EU, aby mohly v mnohem větší míře vytvářet pracovní místa. To je to, co je nutné k dlouhodobé změně situace na trhu práce."

V dnešním rozhodnutí povoluje Evropská komise Španělsku, aby dočasně omezilo přístup Rumunů na svůj pracovní trh, a to až do 31. prosince 2012. Tato omezení se budou vztahovat na všechny pracovní činnosti ve všech odvětvích a regionech. Nedotknou se však těch rumunských státních příslušníků, kteří se do španělského trhu práce již zapojili.

Evropská komise povoluje tato dočasná omezení s ohledem na stávající hospodářskou situaci ve Španělsku. Země čelí vážnému narušení trhu práce, které je charakterizováno nejvyšší mírou nezaměstnanosti v EU (v červnu 2011 dosahovala 21,0 % oproti průměru v EU ve výši 9,4 % a oproti průměru v eurozóně ve výši 9,9 %) a pomalým hospodářským oživením (růst HDP v prvním čtvrtletí roku 2011 byl ve srovnání s předchozím čtvrtletím pouze 0,3%, oproti 0,8 % pro EU a eurozónu).

Z analýzy Komise navíc vyplývá, že rumunští občané žijící ve Španělsku jsou nezaměstnaností silně postiženi, jelikož 30 % z nich nemá práci. 191 400 Rumunů pracujících ve Španělsku bylo v prvním čtvrtletí roku 2011 nezaměstnáno, a po španělských občanech tak obsadili hned druhou nejvyšší příčku. Před třemi roky bylo toto číslo pouze 80 100. Za stejné období klesl počet zaměstnaných Rumunů téměř o 24 %. Přestože se počet rumunských občanů, kteří v posledních letech přicházejí za prací do Španělska, zřejmě v důsledku hospodářské recese snižuje, i tak zůstává velmi vysoký. Počet rumunských občanů, kteří obvykle pobývají ve Španělsku, se zvýšil z 388 000 (1. ledna 2006) na 823 000 (1. ledna 2010).

Protože Španělsko svůj pracovní trh již zpřístupnilo všem občanům EU, představuje jakékoli omezení volného pohybu pracovníků odchylku, která smí být jen dočasná. Evropská komise bude situaci ve Španělsku velmi pečlivě monitorovat a své rozhodnutí bude moci kdykoli, uzná-li to za vhodné, změnit či zrušit.

Volný pohyb pracovníků má v celoevropském měřítku obecně pozitivní hospodářský dopad a v zemích přijímajících pracovníky přispívá k hospodářskému růstu. Z nejnovějších odhadů vyplývá, že dlouhodobý dopad toků obyvatelstva v období let 2004 až 2009 na HDP EU-15 znamenal zvýšení navíc o 0,9 %.

Další kroky

Evropská komise nyní bude o svém rozhodnutí informovat Radu a kterýkoli členský stát může do dvou pracovních týdnů požádat Radu o změnu nebo zrušení rozhodnutí Komise, kterým se pozastavuje právo EU.

Souvislosti

Akt o přistoupení Rumunska k Evropské unii z roku 2005 stanoví přechodná opatření pro volný pohyb osob. Volný pohyb pracovníků může být odložen maximálně o sedm let (až do 31. prosince 2013). Toto období je rozděleno do tří jednotlivých fází (2 plus 3 plus 2 roky). Současná druhá fáze začala 1. ledna 2009 a skončí 31. prosince 2011.

Španělsko liberalizovalo přístup na svůj pracovní trh pro rumunské pracovníky a jejich rodinné příslušníky již od začátku druhé fáze, tedy od 1. ledna 2009. Proto může přístup pracovníků z Rumunska omezit pouze tak, že použije takzvanou ochrannou doložku". Ochranná doložka poskytuje členskému státu možnost znovu zavést omezení volného přístupu k trhu práce, pokud je jeho pracovní trh vážně narušen nebo se takové narušení očekává. Španělsko se na ochrannou doložku" odvolává v dopise, který 28. července 2011 zaslalo Evropské komisi. Je to vůbec poprvé, kdy se na uplatnění ochranné doložky" odkazuje v souvislosti s volným pohybem pracovníků.

Další informace

MEMO/11/554

Více informací o volném pohybu pracovníků naleznete zde:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=cs.

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontaktní osoby :

Cristina Arigho (+32 22985399)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar