Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията е съгласна, че Испания може временно да ограничи свободното движение на румънските работници

Брюксел, 11 август 2011 г. — Европейската комисия одобри искането, отправено от испанските органи на 28 юли 2011 г., за ограничаване на достъпа на румънски работници до пазара на труда в Испания до 31 декември 2012 г. във връзка със сериозните смущения, настъпили на него. Испания беше засегната много тежко от кризата. Безпрецедентния спад в БВП (‑3,9% за периода между 2008 г. и 2010 г.) доведе до най-високия процент на безработица в ЕС — над 20% от май 2010 г. насам. Постоянното нарастване на румънските граждани, пребиваващи в Испания, и високото ниво на безработицата сред тях повлия на капацитета на Испания да поеме нов приток на работници.

Комисар Ласло Андор, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, подчерта, че: „Това решение беше взето поради изключително специфичното състояние на заетостта в Испания. По принцип съм убеден, че ограничаването на свободното движение на европейските работници не е отговор на проблема с високата безработица. По-скоро трябва да се съсредоточим върху създаването на нови работни места. От самото начало Испания водеше много отворена политика по отношение на работниците от другите държави, включително новите държави-членки, и това беше неизменно приветствано от Комисията. Комисията разбира обаче причините точно в този момент — поради драматичните обстоятелства в областта на заетостта и изключително сложните финансови условия — испанските органи да желаят да направят крачка назад от принципа за напълно свободно движение. Испанското искане е подкрепено с конкретни доказателства, а и Договорът за присъединяване позволява налагането отново на временни ограничителни мерки в подобни случаи. Като извършва тези промени, Испания продължава, в сравнение с някои други държави-членки, да бъде по-отворена за работниците от новите държави-членки. Надяваме се обаче, че тази промяна ще бъде възможно най-кратка, като общото положително отношение към свободното движение в Европа ще остане преобладаващо. Моят призив към Испания е да продължи да реформира своя пазар на труда и да подобрява възможностите за заетост на младите хора, като призовавам също за по-големи усилия за увеличаване на шансовете за намиране на работа в Румъния. И двете страни ще трябва да използват по по-добър начин структурните фондове на ЕС, което да послужи за по-активното създаване на работни места. Това е, което е необходимо, за да се постигне дългосрочна промяна в състоянието на заетостта“.

С днешното решение Европейската комисия разрешава на Испания да наложи временно до 31 декември 2012 г. ограничения на свободния достъп на румънски граждани до своя пазар на труда. Тези ограничения ще се прилагат за дейности във всички сектори и региони. Те обаче няма да засегнат румънски граждани, които вече са активни на испанския пазар на труда.

Тези временни ограничения се разрешават от Европейската комисия с оглед на сегашната икономическа ситуация в Испания. Испания е изправена пред сериозни смущения на пазара на труда, характеризирани с най-висок процент на безработица в ЕС (безработицата е 21,0% спрямо 9,4% средно в ЕС и 9,9% в еврозоната през юни 2011 г.), и бавно икономическо възстановяване (ръстът на БВП за първото тримесечие на 2011 г. в сравнение с предходното тримесечие е само 0,3% спрямо 0,8% за ЕС и еврозоната).

Освен това анализът на Комисията установи, че румънските граждани, живеещи в Испания, са силно засегнати от безработица в размер на 30%. През първото тримесечие на 2011 г. 191 400 румънските граждани, работещи в Испания, са били безработни, което е най-високата цифра след тази за испанските граждани. Преди три години техният брой беше едва 80 100. За същия период броят на наетите на работа румънци е спаднал с почти 24 %. Макар, вероятно вследствие на икономическата рецесия, броят на румънските граждани, пристигащи да работят в Испания, да е намалял, притокът остава значителен. Румънските граждани с обичайно местопребиваване в Испания са се увеличили от 388 000 на 1 януари 2006 г. на 823 000 на 1 януари 2010 г.

Тъй като Испания вече е отворила своя пазар на труда за всички граждани на ЕС, всяко ограничение на свободното движение на работници представлява дерогация и може да бъде само временно. Европейската комисия ще наблюдава отблизо положението в Испания и ще има възможността да промени или отмени решението във всеки момент, в който прецени, че е подходящо.

Като цяло, свободното движение на работници има положително икономическо въздействие в европейски мащаб и е довело до икономически ръст на приемащите страни. Според най-новите оценки дългосрочното въздействие на миграционните потоци в периода между 2004 г. и 2009 г. по отношение на БВП на EС-15 възлиза на допълнителни 0,9%.

Следващи стъпки

Комисията следва да уведоми Съвета за своето решение, като всяка една държава-членка може да поиска, до две седмици от датата на решението на Комисията, Съветът да анулира или да измени решението за спиране на прилагането на правото на ЕС.

Контекст

Актът за присъединяване на Румъния към Европейския съюз от 2005 г. определя преходни договорености относно свободното движение на хора. Това предполага, че свободното движение на работници може да бъде отложено за период от максимум седем години (до 31 декември 2013 г.). Този период е разделен на три обособени етапа (по формулата „2 + 3 + 2“). Сегашният втори етап започна на 1 януари 2009 г. и ще завърши на 31 декември 2011 г.

Испания вече либерализира достъпа на румънски работници и членовете на техните семейства до своя пазар на труда от началото на втория етап на 1 януари 2009 г. Поради това Испания може само да ограничи достъпа на работници от Румъния, като се позове на т.нар. „предпазна клауза“. „Предпазната клауза“ дава възможност на държава-членка, която изпитва или предвижда смущения на своя пазар на труда, да налага отново ограничения на свободния достъп до пазара на труда. В писмо, изпратено до Европейската комисия на 28 юли 2011 г., Испания се позова на „предпазната клауза“. Това е първи случай на позоваване на „предпазната клауза“ в областта на свободното движение на работници.

За допълнителна информация

MEMO/11/554

Повече информация относно свободното движение на работници на:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия относно трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar