Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/95

Bryssel den 27 januari 2011

Sverige uppmanas att följa naturvårdslagstiftningen och skydda utrotningshotade vargar

EU-kommissionen uppmanar Sverige att respektera EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den utrotningshotade vargstammen på ett tillfredsställande sätt. Kommissionen ställer sig tveksam till flera aspekter av hur Sverige hanterar vargfrågan – särskilt att vargjakt tillåts trots att arten inte har en gynnsam bevarandestatus. På förslag av miljökommissionär Janez Potočnik har kommissionen beslutat att inleda ett formellt överträdelseförfarande genom att skicka en formell underrättelse.

Sverige medger att vargbeståndets bevarandestatus är dålig och kommissionen är medveten om att Sverige lovat att bättre skydda vargen. Kommissionen måste dock se till att sådana åtgärder är förenliga med EU-lagstiftningen. Trots ett livligt informationsutbyte och konstruktiva samtal sedan juni 2010, däribland kontakter på politisk nivå, är det fortfarande ytterst tveksamt om Sveriges vargpolitik är förenlig med EU:s miljölagstiftning och framför allt habitatdirektivet, 92/43/EEG.

Flera aspekter av den svenska vargpolitiken kan vara oförenliga med gällande EU-lagstiftning. Detta är några exempel:

  • Ogynnsam bevarandestatus för det svenska vargbeståndet.

  • Godtycklig begränsning av antalet vargar i Sverige till 210.

  • Licensjakt på en strikt skyddad art utan att de stränga villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.

  • Begränsat utbredningsområde för vargar kan bli följden.

  • Licensjakt tillåts före införseln av vargar för att förbättra artens genetiska status.

  • Risk för att upprepad licensjakt kan resultera i flerårig jakt.

  • Avsaknad av en förvaltningsplan för denna utrotningshotade djurart.

Bakgrund

Det svenska vargbeståndet är litet och lider av både geografisk isolering och inavel. Således är vargen utrotningshotad och därmed skyddad av EU:s miljölagstiftning. Artikel 12 i habitatdirektivet föreskriver ett strikt skydd. Undantag kan visserligen medges men enbart på strikta villkor. Alla åtgärder som kan påverka vargen i Sverige måste noga övervägas. De måste förberedas noggrant innan de genomförs för att förhindra att vargbeståndet påverkas negativt. Den 17 december gav den svenska regeringen tillstånd att från och med den 15 januari skjuta 20 vargar. Mer än 6 700 jägare deltog i vargjakten. Detta är andra gången som Sverige tillåter licensjakt (den 17 december 2010 gav Sverige tillstånd att skjuta 28 vargar i början av 2010).

Det kommissionen ifrågasätter är att Sverige tillämpar en undantagsbestämmelse för att bevilja licensjakt, inte att man tillämpar särskilda undantag för jakt på ett begränsat antal vargar för att undvika skador på tamdjur.

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/45

Information om stora rovdjur finns på

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm


Side Bar