Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår att 2013 ska utlysas till ”Europeiska medborgaråret”

Bryssel den 11 augusti 2011 – EU-medborgarskapet och de rättigheter som är knutna till det utgör en av EU:s viktigaste pelare. Unionsmedborgarskapet skapades genom Maastrichtfördraget den 1 november 1993. För att uppmärksamma 20-årsdagen av detta har Europeiska kommissionen i dag föreslagit att år 2013 ska utlysas till ”Europeiska medborgaråret”.

20 år efter inrättandet av EU-medborgarskapet har det skett påtagliga framsteg som direkt påverkar miljontals människors liv. För att ta ett enda exempel: Att resa utomlands i dag innebär lägre resekostnader, smidiga gränsövergångar, paketresegarantier, tillgång till hälso- och sjukvård och billigare samtal när du ringer hem. Det här är bara några av de fördelar som följer av EU-medborgarskapet. Kommissionens mål är att avlägsna de hinder som återstår när människor utövar sina rättigheter utomlands.

– Den fria rörligheten är den rättighet som ligger oss närmast om hjärtat i EU, och den utgör det viktigaste i EU-medborgarskapet, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor och medborgarskap. – Företagen och medborgarna vinner enorma fördelar när EU undan för undan avlägsnar de inre hindren för den fria rörligheten för varor, tjänster och människor. Jag vill att den här utvecklingen ska fortsätta, så att det ska vara lätt för alla i EU att kunna resa, göra inköp, studera eller bosätta sig i ett annat medlemsland. Om européerna inte känner till sina rättigheter kan de inte heller utöva dem i praktiken. I dag upplever 48 % av EU-medborgarna att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter. Europeiska medborgaråret kommer att hjälpa oss att ändra på detta. Det är ett bra tillfälle att påminna om vad EU kan göra för var och en av oss.

Bakgrund

Den fria rörligheten är den mest uppskattade rättigheten i anslutning till EU-medborgarskapet (se pressmeddelande nr 14/2011). Allt fler använder sig av denna rättighet och bor i en ett annat EU-land: År 2009 bodde uppskattningsvis 11,9 miljoner medborgare i ett annat EU-land än sitt eget, och antalet ökade till 12,3 miljoner år 2010 (STAT/11/105). Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter det nationella medborgarskapet utan kompletterar det – har EU-medborgarna många olika rättigheter i alla medlemsländer, bland annat rättigheter som konsumenter när det gäller tillgång till varor och tjänster, tillgång till utbildning, erkännande av yrkeskvalifikationer, tillgång till hälso- och sjukvård, förvärv eller bibehållande av socialförsäkringsförmåner eller rätt att rösta och valbarhet vid val till Europaparlamentet och vid kommunala val i det EU-land där de är bosatta.

Över en tredjedel (35 %) av arbetstagarna skulle kunna tänka sig att ta ett jobb i ett annat medlemsland, men en femtedel anser fortfarande att det finns för många hinder för att göra det i praktiken. Tillsammans med språksvårigheter utgör en fortsatt brist på information det största hindret för pendling till ett annat land. En undersökning från 2010 visar att alltför många fortfarande upplever att de inte är välinformerade om sina olika rättigheter: Bara 43 % av EU-medborgarna känner till innebörden av begreppet ”EU-medborgare” och nästan hälften (48 %) uppger att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter (se bilagan).

Det framgår dessutom av rapporten om EU-medborgarskap 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) att det fortfarande återstår många faktorer som förhindrar eller får människor att avhålla sig från att flytta utomlands. I rapporten beskrivs 25 konkreta åtgärder för att undanröja dessa hinder. En av dessa åtgärder är att göra människor mer medvetna om sin ställning som EU-medborgare samt de rättigheter som är knutna till medborgarskapet och deras betydelse i det dagliga livet, genom att föreslå att 2013 utses till ”europeiskt medborgarår” och genom att anordna riktade evenemang om EU-medborgarskap och medborgarrelaterad EU-politik under året. Europeiska medborgaråret kommer att präglas av en uppföljning av rapporten om EU-medborgarskap: kommissionen ska under året offentliggöra en handlingsplan för hur de återstående hindren ska avlägsnas så att människor kan utöva sina rättigheter som EU-medborgare.

Genom att utse 2013 till Europeiskt medborgarår uppfyller EU-kommissionen det löfte den gav i rapporten om EU-medborgarskap och svarar på Europaparlamentets uppmaning att utlysa ett sådant temaår.

Syftet med Europeiska medborgaråret är att underlätta för EU-medborgarna att utöva sin rätt att fritt röra och uppehålla sig i EU genom att förbättra deras tillgång till information om sina rättigheter. Med hjälp av temaåret vill man uppnå följande specifika mål:

  • Öka medborgarnas medvetenhet om sin rätt att fritt uppehålla sig i EU.

  • Öka medborgarnas medvetenhet om hur de kan dra nytta av rättigheter och politiska åtgärder i EU och uppmuntra dem att delta aktivt i beslutsfattandet i EU.

  • Stimulera till diskussion om inverkan av och potentialen hos rätten till fri rörlighet, särskilt när det gäller att stärka sammanhållning och ömsesidig förståelse mellan människor.

För att uppmärksamma Europeiska medborgaråret 2013 kommer en rad evenemang, konferenser och seminarier att anordnas i hela EU på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Kommissionen planerar också att öka synligheten hos de flerspråkiga webbportalerna Europa direkt och Ditt Europa, som kommer att bli viktiga inslag i ett enda övergripande informationssystem om EU-medborgares rättigheter, och stärka den roll som verktyg för problemlösning, t.ex. SOLVIT, spelar för förbättra EU-medborgarnas möjligheter att utöva och försvara sina rättigheter.

Den föreslagna budgeten för verksamheten under Europeiska medborgaråret 2013 är 1 miljon euro.

Dagens beslut måste godkännas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutande). Kommissionen hoppas på ett nära samarbete med EU:s övriga institutioner, särskilt Europaparlamentet, och med medlemsländerna, så att året ska få ett stort och varaktigt genomslag.

Närmare information:

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Source: Flash Eurobarometer 294 "European Union Citizenship", October 2010

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar