Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija predlaga, da se leto 2013 razglasi za „evropsko leto državljanov“

Bruselj, 11. avgusta 2011 – Državljanstvo Unije in z njim povezane pravice so eden od temeljev Evropske unije. Ker bomo 1. novembra 2013 obeležili 20. obletnico začetka veljavnosti Maastrichtske pogodbe, ki je uvedla državljanstvo Unije, je Evropska komisija danes predlagala, da se leto 2013 razglasi za „evropsko leto državljanov“.

V 20 letih po oblikovanju državljanstva Unije je bil dosežen velik napredek, ki neposredno vpliva na življenja milijonov ljudi. Naj navedemo le en primer: potovanja v tujino so postala cenejša, prehod meje je enostavnejši, v počitniške pakete so vključena jamstva, mogoč je dostop do sistemov zdravstvenega varstva, klici domov pa so cenejši. To so le nekatere od ugodnosti, ki jih EU zagotavlja svojim državljanom. Cilj Komisije je odstraniti še preostale omejitve, s katerimi se državljani soočajo pri uresničevanju svojih pravic v tujini.

„Prost pretok je najbolj uveljavljena pravica v Evropski uniji. Je sinonim za državljanstvo Unije. Podjetja in državljani imajo vedno večje koristi, ko EU podira nove in nove ovire prostemu pretoku blaga, storitev in ljudi. Želim graditi na naših dosežkih, da bodo lahko vsi državljani EU brezskrbno potovali, nakupovali, študirali ali bivali v drugi državi članici EU,“ je dejala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Če državljani ne poznajo svojih pravic, jih ne morejo učinkovito uveljavljati. 48 % Evropejcev meni, da niso dobro obveščeni o svojih pravicah. Evropsko leto državljanov nam bo pomagalo to spremeniti. Bo dobra priložnost, da ljudi opozorimo, kaj lahko Evropska unija stori za nas vse.“

Ozadje

Prost pretok je najbolj cenjena pravica državljanstva EU (glej sporočilo za medije št. 14/2011). To pravico uveljavlja vedno več Evropejcev, ki živijo v drugi državi članici EU: leta 2009 je po ocenah 11,9 milijona državljanov živelo v državi članici, ki ni bila njihova država članica, leta 2010 pa se je ta številka povečala na 12,3 milijona (STAT/11/105). Zahvaljujoč državljanstvu EU, ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje, imajo državljani EU dostop do mnogih pravic v vseh državah članicah EU, vključno s pravicami potrošnikov do dostopa do blaga in storitev v drugih državah članicah ter pravico državljanov do izobraževanja, priznanja poklicnih kvalifikacij, zdravstvenega varstva, pridobitve ali ohranitve pravic iz socialne varnosti ter pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah v državi članici, kjer prebivajo.

Čeprav bi več kot tretjina (35 %) delavcev razmislila o zaposlitvi v drugi državi članici, pa eden od petih še vedno meni, da je preveč ovir, da bi to res lahko storili. Poleg jezikovnih preprek so za delo čez mejo največja ovira pomanjkljive informacije. Glede na raziskavo iz leta 2010 še vedno preveč evropskih državljanov meni, da niso dovolj dobro seznanjeni z različnimi pravicami, ki jih imajo: samo 43 % jih ve, kaj pomeni izraz „državljan Evropske unije“, skoraj polovica (48 %) pa jih pravi, da niso „dobro seznanjeni“ s svojimi pravicami (glej prilogo).

Poleg tega poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) kaže, da v resnici še vedno obstaja veliko ovir, ki ljudem preprečujejo, da bi se preselili v tujino, ali jih od tega odvračajo. Poročilo navaja 25 konkretnih ukrepov za odstranitev teh preostalih ovir. Med drugim bo Komisija „okrepila ozaveščenost državljanov o njihovem statusu državljanov EU, njihovih pravicah in njihovem pomenu v vsakdanjem življenju, tako da bo predlagala, naj se leto 2013 razglasi za evropsko leto državljanov, v tem času pa prirejala dogodke o državljanstvu EU in politikah EU, povezanih z državljani“. V evropskem letu državljanov bo na podlagi poročila o državljanstvu EU sprejetih več ukrepov: v letu 2013 bo Komisija objavila akcijski načrt za končno odpravo preostalih ovir, ki državljanom Unije preprečujejo, da bi izkoristili svoje pravice.

Z razglasitvijo leta 2013 za evropsko leto državljanov Evropska komisija izpolnjuje obljubo iz poročila o državljanstvu EU, odziva pa se tudi na poziv Evropskega parlamenta za tako leto.

Namen evropskega leta državljanov je državljanom Unije olajšati uveljavljanje pravice do prostega gibanja in prebivanja v EU z zagotovitvijo lahko dostopnih informacij o njihovih pravicah. Natančneje je cilj leta državljanov:

  • povečati ozaveščenost državljanov o njihovi pravici do prostega prebivanja v Evropski uniji;

  • povečati ozaveščenost državljanov o tem, kako lahko izkoristijo pravice in politike EU, ter spodbuditi njihovo aktivno vključenost v oblikovanje politik Unije;

  • spodbujati razpravo o učinku in potencialu pravice do prostega pretoka, zlasti kar zadeva povečanje kohezije in boljše razumevanje med ljudmi.

Evropsko leto državljanov 2013 bo obeleženo s številnimi prireditvami, konferencami in seminarji po vsej EU na ravni Unije, ter državni, regionalni ali lokalni ravni. Komisija namerava tudi povečati prepoznavnost večjezičnih spletnih portalov Europe Direct in Tvoja Evropa kot najpomembnejših sistemov „vse na enem mestu“, kjer so zbrane vse informacije o pravicah državljanov Unije, pa tudi vlogo in prepoznavnost orodij za reševanje težav, kot je na primer SOLVIT, da bodo lahko državljani Unije bolje izkoristili in branili svoje pravice.

Predlagani proračun za dejavnosti, ki bodo potekale v letu 2013, evropskem letu državljanov, je 1 milijon evrov.

Današnjo odločitev morata potrditi še Evropski parlament in Evropski svet po „rednem zakonodajnem postopku“ (soodločanje). Komisija namerava tesno sodelovati z drugimi institucijami EU, zlasti Evropskim parlamentom, in državami članicami, da bo leto 2013 res imelo velik in trajen učinek.

Dodatne informacije

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Source: Flash Eurobarometer 294 "European Union Citizenship", October 2010

Kontakti :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar