Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia navrhuje, aby bol rok 2013 „Európskym rokom občanov“

V Bruseli 11. augusta 2011 – Občianstvo Únie a práva s nim späté predstavujú kľúčové piliere Európskej únie. Keďže 1. novembra 1993 oslávime 20. výročie vzniku európskeho občianstva, ktoré sa stanovilo v Maastrichtskej zmluve, Európska komisia dnes navrhla vyhlásiť rok 2013 za „Európsky rok občanov“.

20 rokov po vzniku občianstva Únie došlo k hmatateľnému pokroku, ktorý priamo ovplyvňuje životy miliónov. Uvedieme aspoň jeden príklad: v súčasnosti cestovanie do zahraničia nie je tak nákladné, nedochádza k zdržaniam na hraničných prechodoch, existujú záruky pri dovolenkových službách, je zabezpečený prístup k zdravotnej starostlivosti a sú lacnejšie hovory pri telefonovaní do domovskej krajiny. To sú len niektoré výhody vyplývajúce z občianstva EÚ. Cieľom Komisie je zabezpečiť, aby sa odstránili aj zostávajúce prekážky, s ktorými sa ľudia stretávajú pri výkone svojich práv v zahraničí.

Voľný pohyb je úzkostlivo chráneným právom v Európskej únii. Je synonymom občianstva Únie. Podniky a občania majú ohromný úžitok z toho, že EÚ postupne rúca vnútorné prekážky zabraňujúce pohybu tovaru, služieb a osôb. Chcem stavať na našich dosiahnutých výsledkoch, aby sa všetci občania EÚ cítili pri cestovaní, nakupovaní, štúdiu alebo usádzaní v inom členskom štáte EÚ dobre,“ povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Ak Európania nepoznajú svoje práva, nemôžu ich účinne vykonávať. 48 % Európanov si dnes myslí, že nie sú dobre informovaní o svojich právach. Európsky deň občanov nám pomôže túto situáciu zmeniť. Bude to dobrá príležitosť na to, aby sa ľuďom pripomenulo, čo môže Európska únia spraviť pre každého z nás.“

Kontext

Voľný pohyb je úzkostlivo chráneným právom v Európskej únii (pozri tlačovú správu č. 14/2011). Stále viac Európanov využíva toto právo a žije v inom členskom štáte EÚ: v roku 2009 žilo podľa odhadov v inom členskom štáte 11,9 milióna občanov a v roku 2010 stúplo toto číslo na 12,3 milióna (STAT/11/105). Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, ale je jeho dodatkom – občania EÚ majú prístup k širokej škále práv vo všetkých členských štátoch vrátane práv spotrebiteľov na prístup k tovaru a službám v iných členských štátoch a práva občanov na prístup k vzdelávaniu, práva na získanie uznania ich odbornej kvalifikácie, práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, k získaniu alebo uchovaniu práv na sociálne zabezpečenie alebo práva voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy v členskom štáte.

Aj keď viac ako tretina (35 %) pracovníkov by zvažovala zamestnanie v inom členskom štáte, takmer jeden z piatich sa domnieva, že by mu v tejto súvislosti stálo v ceste príliš veľa prekážok. Spolu s jazykovými ťažkosťami je najvýznamnejšou bariérou cezhraničného dochádzania do zamestnania nedostatok informácií. Prieskum z roku 2010 ukazuje, že príliš veľa ľudí sa stále necíti byť primerane informovanými o rôznych právach, ktoré majú k dispozícii. Len 43 % pozná význam slova „občan Európskej únie“ a takmer polovica Európskych občanov (48 %) uvádza, že „nie je dobre informovaná o svojich právach (pozri prílohu).

Okrem toho sa v správe o občianstve EÚ z roku 2010 (pozri IP/10/1390 MEMO/10/525) uvádza, že v skutočnosti pretrváva mnoho bariér, ktoré ľuďom bránia alebo ich odrádzajú od presťahovania sa do zahraničia. V správe sa načrtlo 25 konkrétnych akcií na odstránenie týchto pretrvávajúcich prekážok. Jednou z nich je „podporiť informovanosť občanov o štatúte občianstva EÚ, o ich právach a význame v ich každodennom živote. Na tento účel Komisia vyhlási rok 2013 za Európsky rok občanov a zorganizuje počas neho akcie zamerané na občianstvo EÚ a politiky EÚ súvisiace s občianstvom“. Európsky rok občanov bude charakteristický tým, že nadviaže na správu o občianstve EÚ: v roku 2013 uverejní Komisia akčný plán na dokončenie odstránenia pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom bránia vo využívaní ich práv občanov EÚ.

Vyhlásením roku 2013 za Európsky rok občanov, Európska komisia spĺňa svoj prísľub zo správy o občianstve EÚ a odpovedá na výzvu Európskeho parlamentu na vyhlásenie takéhoto roku.

Účelom Európskeho roka občanov je zjednodušiť obyvateľom Únie výkon ich práva voľného pohybu a práva slobodne sa zdržiavať v rámci EÚ tým, že sa zabezpečí, aby mali jednoduchý prístup k informáciám o ich právach. Konkrétnejšie je cieľom uvedeného roka:

  • zvýšiť informovanosť občanov o ich právach slobodne sa zdržiavať v rámci Európskej únie;

  • zvýšiť informovanosť občanov o tom, ako môžu využívať práva EÚ a politiky a stimulovať svoju aktívnu účasť na tvorbe politík Únie,

  • stimulovať diskusiu o vplyve a potenciáli práva voľného pohybu, predovšetkým z hľadiska posilnenia súdržnosti a vzájomného ľudského porozumenia.

S cieľom vyhlásiť rok 2013 za európsky rok občanov sa v celej Európskej únii budú organizovať rôzne akcie, konferencie a semináre na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Komisia takisto plánuje posilniť viditeľnosť viacjazyčných webových portálov „Europe Direct“ a „Your Europe“, keďže predstavujú kľúčové prvky súhrnného informačného systému o právach občanov Únie, ako aj úlohu a viditeľnosť nástrojov na riešenie problémov, akým je napr. SOLVIT, ktorý by mal občanom Únie umožniť lepšie využívať a chrániť svoje práva.

Navrhnutý rozpočet na aktivity, ktoré sa majú uskutočniť počas európskeho roka občanov 2013, je 1 milión EUR.

Dnešné rozhodnutie bude musieť schváliť Európsky parlament a Rada ministrov na základe „riadneho legislatívneho postupu“ (spolurozhodovania). Komisia očakáva, že bude úzko spolupracovať s inými inštitúciami EÚ, najmä s Európskym parlamentom a s členskými štátmi, aby zaistila, že uvedený rok bude mať silný a trvalý vplyv.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

PRÍLOHA

Zdroj: Flash Eurobarometer č. 294 „občianstvo Európskej únie“, október 2010

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar