Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija pasiūlė 2013 m. paskelbti Europos piliečių metais

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 11 d. Sąjungos pilietybė ir su ja susijusios teisės yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos ramsčių. Minime Sąjungos pilietybės sukūrimo, remiantis 1993 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusia Mastrichto sutartimi, dvidešimtmetį, todėl Europos Komisija šiandien pasiūlė 2013-uosius paskelbti Europos piliečių metais.

Per 20 metų nuo Sąjungos pilietybės sukūrimo padaryta apčiuopiama pažanga turi tiesioginės įtakos milijonų žmonių gyvenimui. Štai vienas iš pavyzdžių: šiuo metu vykstant į užsienį patiriama mažiau kelionės išlaidų, lengviau kirsti sieną, teikiamos pasirinktų atostogų paketų garantijos, taip pat užtikrinama galimybė naudotis sveikatos priežiūros sistemomis ir pigiau skambinti namo. Tai tik dalis ES pilietybės naudos. Komisijos tikslas – užtikrinti, kad panaikintume paskutines kliūtis, kurių vis dar kyla naudojantis savo teisėmis užsienyje.

Laisvas judėjimas – labiausiai branginama teisė Europos Sąjungoje. Šios teisės pagrindas – Sąjungos pilietybė. ES nuolat šalina vidines laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo kliūtis ir tai itin naudinga įmonėms ir piliečiams. Norėčiau, kad naudotumėmės savo laimėjimais ir kad ES piliečiai jaustųsi patogiai keliaudami, pirkdami, mokydamiesi ir įsikurdami kitoje ES valstybėje narėje, – teigė už teisingumą ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Neišmanydami savo teisių europiečiai negali veiksmingai jomis naudotis. Šiuo metu 48 proc. europiečių mano esą per menkai informuoti apie savo teises. Europos piliečių metai padės mums tai pakeisti. Tai bus gera proga priminti žmonėms, kokios naudos Europos Sąjunga gali atnešti kiekvienam.“

Pagrindiniai faktai

Judėjimo laisvė yra viena labiausiai branginamų ES piliečių laisvių (žr. pranešimą spaudai Nr. 14/2011). Iš tiesų vis daugiau europiečių naudojasi šia teise ir gyvena kitose ES valstybėse narėse: 2009 m. apie 11,9 mln. ES piliečių gyveno ne savo gimtosiose ES šalyse. 2010 m. šis skaičius padidėjo iki 12,3 mln. (STAT/11/105). ES pilietybę, kuria nacionalinė pilietybė ne pakeičiama, o papildoma, turintys asmenys gali naudotis labai įvairiomis teisėmis visose ES valstybėse narėse, įskaitant vartotojų teise naudotis prekėmis ir paslaugomis kitoje valstybėje narėje, piliečių teisę į švietimą, profesinės kvalifikacijos pripažinimą, sveikatos priežiūrą, socialinės apsaugos įgijimą ar išsaugojimą, taip pat teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento ir savivaldos rinkimuose valstybėje narėje, kurioje jie gyvena.

Daugiau negu trečdalis (35 proc.) darbuotojų svarstytų galimybę įsidarbinti kitoje valstybėje narėje, tačiau vienas iš penkių tebemano, kad tam per daug kliūčių. Be kalbinių sunkumų, didžiausia važinėjimo dirbti į kitą valstybę narę kliūtis yra nuolatinė informacijos stoka. 2010 m. tyrimas parodė, kad per daug žmonių tebesijaučia per menkai informuojami apie įvairias teises, kuriomis gali naudotis: tik 43 proc. gerai supranta Europos Sąjungos piliečio sąvokos prasmę, o beveik pusė (48 proc.) Europos piliečių nurodo, kad jiems trūksta informacijos apie jų teises.

Be to, 2010 m. ES pilietybės ataskaita (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) parodė, kad iš tiesų tebėra daug kliūčių, dėl kurių žmonės negali ar nenori keltis į užsienį. Ataskaitoje pabrėžti 25 konkretūs minėtų likusių kliūčių šalinimo veiksmai. Vienas jų – geresnis piliečių informavimas apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir jų reikšmę kasdieniame gyvenime siūlant 2013 metus paskelbti Europos piliečių metais ir tais metais rengiant tikslinius renginius ES pilietybės ir su piliečiais susijusių ES politikos sričių temomis. Europos piliečių metais bus imamasi tolesnių su ES pilietybės ataskaita susijusių veiksmų – 2013 m. Komisija paskelbs veiksmų planą, kaip pašalinti likusias kliūtis, dėl kurių ES piliečiai negali naudotis savo teisėmis.

Skelbdama 2013‑uosius Europos piliečių metais Europos Komisija vykdo ES pilietybės ataskaitoje nurodytą pažadą ir reaguoja į Europos Parlamento raginimą paskelbti tokius metus.

Europos piliečių metų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos piliečiams naudotis teise laisvai judėti ir gyventi visoje ES, užtikrinant, kad jie galėtų lengvai susipažinti su informacija apie savo teises. Konkretūs metų tikslai:

  • didinti piliečių informuotumą apie jų teisę laisvai gyventi Europos Sąjungoje;

  • didinti piliečių informuotumą apie tai, kaip jie gali naudotis ES teisėmis ir politika, taip pat skatinti aktyvų jų dalyvavimą formuojant Sąjungos politiką;

  • skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo teisės poveikį ir teikiamas galimybes, visų pirma susijusias su sanglaudos ir žmonių tarpusavio supratimo didinimu.

Minint Europos piliečių metus, 2013-aisiais visoje ES bus surengta įvairių Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens renginių, konferencijų ir seminarų. Komisija taip pat planuoja didinti įvairiomis kalbomis parengtų interneto portalų „Europe Direct“ ir „Your Europe“ žinomumą – jie bus pagrindiniai vieno langelio principu veikiančios informavimo apie Sąjungos piliečių teises sistemos elementai, – taip pat stiprinti problemų sprendimo priemonių, kaip antai SOLVIT, vaidmenį ir didinti jų žinomumą, kad Sąjungos piliečiai galėtų geriau naudotis savo teisėmis ir jas ginti.

2013-aisiais, Europos piliečių metais, planuojamiems veiksmams finansuoti siūloma skirti 1 mln. EUR.

Šiandienos sprendimą Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba turės patvirtinti pagal įprastą teisėkūros (bendro sprendimo) procedūrą. Komisija tikisi glaudžiai bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis, visų pirma su Europos Parlamentu, ir su valstybėmis narėmis, kad per minėtus metus būtų pasiekta gerų ir ilgalaikių rezultatų.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding.

PRIEDAS

Šaltinis. Greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 294 „Europos Sąjungos pilietybė“, 2010 m. spalio mėn.

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar