Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Vuodesta 2013 Euroopan kansalaisten vuosi

Bryssel 11. elokuuta 2011 – Kansalaisuus ja siihen liittyvät oikeudet ovat yksi Euroopan unionin kulmakivistä. ”Euroopan unionin kansalaisuus” vahvistettiin ensi kertaa Maastrichtin sopimuksessa 1. marraskuuta 1993, mistä tulee vuonna 2013 kuluneeksi 20 vuotta. Euroopan komissio ehdottikin tänään, että vuosi 2013 nimitetään Euroopan kansalaisten vuodeksi.

Kahdessakymmenessä vuodessa on saatu aikaan konkreettisia tuloksia, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään. Esimerkiksi ulkomailla matkailu on edullisempaa, rajojen ylittäminen mutkattomampaa, valmismatkojen varaaminen turvallisempaa, terveydenhoitopalvelut paremmin kaikkien ulottuvilla ja ulkomailta soittaminen halvempaa. Nämä ovat vain joitakin EU:n kansalaisuuden etuja. Komissio haluaa varmistaa, että poistamme kaikki esteet, jotka näiden oikeuksien toteutumisella saattaa edelleen olla.

Oikeus- ja kansalaisuusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin oikeuksista tärkein ja unionin kansalaisuuden kannalta keskeisessa asemassa.”Yritykset ja kansalaiset saavat valtavaa hyötyä siitä, että EU rikkoo jatkuvasti sisäisiä rajoja tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaalta liikkuvuudelta. Tämän kehityksen on jatkuttava, jotta kaikki Euroopan kansalaiset voivat ongelmitta matkailla, tehdä ostoksia, opiskella tai asua toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Jos eurooppalaiset eivät tunne oikeuksiaan, he eivät voi myöskään niitä käyttää. Heistä 48 prosenttia katsoo, ettei ole saanut tarpeeksi tietoa oikeuksistaan. Toivottavasti Euroopan kansalaisten vuosi auttaa muuttamaan tätä tilannetta. Se tarjoaa mahdollisuuden muistuttaa, mitä kaikkea Euroopan unioni voi tehdä hyväksemme.”

Tausta

Vapaa liikkuvuus on arvostetuin EU:n kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista (ks. lehdistötiedote 14/2011). Sitä hyödyntää yhä useampi: on jatkuvasti tavallisempaa asettua toiseen EU-maahan asumaan. Vuonna 2009 arviolta 11,9 miljoonaa kansalaista asui eri jäsenvaltiossa kuin omassaan, vuonna 2010 tämä luku oli jo 12,3 miljoonaa (STAT/11/105). EU:n kansalaisuus ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta, vaan täydentää sitä. EU:n kansalaisilla on monenlaisia oikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa: oikeus hyödyntää toisen jäsenvaltion tavara- ja palveluvalikoimaa, oikeus päästä osalliseksi koulutuksesta ja terveydenhuollosta, oikeus saada oma ammattitutkinto tunnustetuksi, oikeus saada tai säilyttää sosiaaliturva ja äänioikeus sekä oikeus asettua asuinmaassa ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa ja kuntavaaleissa.

Vaikka yli kolmannes (35 %) työtä tekevistä voisi ajatella muuttavansa työpaikan vuoksi toiseen jäsenvaltioon, miltei viidennes katsoo yhä, että tälle on käytännössä liikaa esteitä. Jatkuva tiedon puute aiheuttaa yhdessä kielivaikeuksien kanssa eniten vaikeuksia muussa jäsenvaltiossa töissä käymiselle. Vuonna 2010 tehty selvitys osoittaa, että edelleen liian moni katsoo, ettei ole saanut riittävästi tietoa eri oikeuksistaan: vain 43 prosenttia tuntee käsitteen ”Euroopan unionin kansalainen” ja miltei puolet (48 %) ilmoittaa, ettei ole riittävästi tietoinen oikeuksistaan (ks. liite).

Lisäksi EU:n kansalaisuutta koskevassa katsauksessa vuodelta 2010 (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) todetaan, että monet jäljellä olevista esteistä ovat sellaisia, jotka pidättelevät ihmisiä muuttamasta ulkomaille. Katsauksessa esitettiin 25 konkreettista tointa, joilla nämä esteet pyritään poistamaan. Esimerkiksi kansalaisten tietoisuutta EU:n kansalaisen asemasta, siihen liittyvistä oikeuksista ja sen merkityksestä heidän jokapäiväisessä elämässään halutaan parantaa. Tätä varten vuosi 2013 nimetään Euroopan kansalaisten vuodeksi, jonka aikana järjestetään EU:n kansalaisuutta ja kansalaisille suunnattuja EU:n politiikkoja esitteleviä tapahtumia. Vuoden aikana EU:n kansalaisuutta koskevalle katsaukselle julkaistaan jatkoa. Komissio julkaisee vuoden aikana myös toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki loputkin Euroopan kansalaisten oikeuksien käyttämisen esteet poistetaan.

Nimittäessään vuoden 2013 Euroopan kansalaisten vuodeksi Euroopan komissio vastaa myös EU:n kansalaisuutta koskevassa katsauksessa tekemäänsä lupaukseen ja Euroopan parlamentin asiaa koskevaan kehotukseen.

Teemavuoden tavoitteita ovat erityisesti seuraavat:

  • lisätä kansalaisten tietoisuutta oikeuksista, jotka liittyvät vapaaseen oleskeluun Euroopan unionissa,

  • lisätä kansalaisten tietoisuutta siitä, miten he voivat hyötyä EU:n oikeuksista ja toimintalinjoista, sekä kannustaa heitä osallistumaan EU:n päätöksentekoon,

  • edistää keskustelua vapaan liikkuvuuden oikeuden vaikutuksesta ja sen tuomista mahdollisuuksista erityisesti yhtenäisyyden ja yhteisymmärryksen vahvistamisessa.

Euroopan kansalaisten vuotta 2013 vietetään useilla eri puolilla EU:ta kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti järjestettävillä tapahtumilla, konferensseilla ja seminaareilla. Komissio aikoo myös lisätä monikielisten Europe Direct- ja Sinun Eurooppasi -portaalien näkyvyyttä, sillä niistä saa keskitetysti tietoa EU:n kansalaisten oikeuksista. Samoin painotetaan ongelmanratkaisuvälineiden, esimerkiksi SOLVITin, roolia, jotta kansalaiset pystyisivät puolustamaan oikeuksiaan paremmin.

Euroopan kansalaisten vuoden 2013 tapahtumien budjetiksi ehdotetaan miljoona euroa.

”Tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen” (yhteispäätösmenettelyn) mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä tänään tehty päätös. Komissio odottaa voivansa työskennellä läheisessä yhteistyössä muiden EU:n toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, sekä jäsenvaltioiden kanssa, jotta teemavuoden vaikutus olisi mahdollisimman vahva ja pysyvä.

Lisätietoja

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Source: Flash Eurobarometer 294 "European Union Citizenship", October 2010

Lisätietoja:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar