Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks

Brüssel, 11. august 2011 – Liidu kodakondsus ja sellega kaasnevad õigused on üks Euroopa Liidu tugisammastest. Liidu kodakondsus kehtestati Maastrichti lepinguga 1. novembril 1993 ja peagi möödub sellest 20 aastat. Selle tähistamiseks tegi Euroopa Komisjon täna ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks.

20 aastat pärast liidu kodakondsuse loomist on saavutatud käegakatsutavaid tulemusi, mis mõjutavad vahetult miljoneid inimesi. Näiteks on praegu võrreldes varasemaga välismaal reisimine odavam, piiriületus probleemivaba, puhkusepakettide broneerimine turvalisem, juurdepääs tervishoiuteenustele parem ja koju helistamine odavam. Need on vaid mõned näited ELi kodakondsusega kaasnevatest hüvedest. Komisjoni eesmärk on tagada, et kodanike õiguste kasutamiselt kõrvaldatakse allesjäänud takistused.

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigus- ja kodakondsusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul peetakse vaba liikumist üheks kõige hinnatumaks õiguseks Euroopa Liidus. Seda võib pidada liidu kodakondsuse sünonüümiks. Ettevõtjad ja kodanikud saavad suurt kasu sellest, et EL kõrvaldab järjepidevalt sisetõkkeid, mis takistavad kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumist. See suundumus peab jätkuma, et kõik ELi kodanikud saaksid teises liikmesriigis probleemideta reisida, poodelda, õppida või elada. Kui eurooplased ei tea oma õigusi, ei saa nad neid ka kasutada. Praeguse seisuga tunneb 48% eurooplastest, et nad ei ole oma õigustest hästi informeeritud. Euroopa kodanike aasta aitab meil seda parandada. See on hea võimalus tuletada inimestele meelde, milline kasu meil on Euroopa Liidust,” lisas ta.

Taust

Liikumise vabadus on ELi kodakondsusega kaasnev kõige hinnatum õigus (vt pressiteade nr 14/2011). Järjest suuremal hulgal eurooplastel on võimalik seda õigust kasutada ja elada väljaspool oma koduriiki: 2009. aastal elas hinnanguliselt 11,9 miljonit ELi kodanikku teises liikmesriigis; 2010. aastal suurenes see arv 12,3 miljonile (STAT/11/105). ELi kodakondsus ei asenda liikmesriigi kodakondsust, vaid täiendab seda. Selle kodakondsusega kaasnevad mitmed õigused ELi liikmesriikides: õigus pääseda juurde haridusele, õigus oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamisele, õigus tervishoiuteenustele, õigus omandada sotsiaalkindlustusõigusi või neid säilitada või hoopis õigus valida ja olla valitud Euroopa Parlamendi ja elukohajärgse liikmesriigi kohalikel valimistel.

Kuigi üle ühe kolmandiku (35%) töötajatest kaaluks töötamist muus liikmesriigis, leiab peaaegu iga viies, et selle elluviimiseks on liialt palju takistusi. Lisaks keelebarjäärile seab piiriülesele pendelrändele takistusi krooniline infopuudus. 2010. aasta uuringust selgus, et liialt paljud inimesed tunnetavad oma õigusi käsitleva teabe puudulikkust: vaid 43% vastanuist teadis mõiste „Euroopa Liidu kodanik” tähendust ning peaaegu pooled ELi kodanikud (48%) märkisid, et nad ei tea täpselt, millised nende õigused on (vt lisa).

Lisaks selgus 2010. aasta aruandest ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525), et endiselt on mitmeid takistusi, mis pärsivad inimeste välismaale minekut. Aruandes toodi välja 25 konkreetset meedet nende takistuste kõrvaldamiseks. Üheks selliseks meetmeks on kodanike teadlikkuse suurendamine nende õiguste, ELi kodakondsuse ja nende tähenduse kohta kodanike igapäevaelus, kuulutades 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks ning korraldades selle raames ELi kodakondsust ja kodanikukeskseid ELi poliitikat tutvustavaid üritusi. Euroopa kodanike aastal jätkatakse ELi kodakondsuse aruandes alustatut: 2013. aastal avaldab komisjon tegevuskava, et lõplikult kõrvaldada veel eksisteerivad takistused, mis ei lase liidu kodanikel oma õigusi nautida.

Kuulutades 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, täidab Euroopa Komisjon ELi kodakondsuse aruandes antud lubaduse ja vastab Euroopa Parlamendi kutsele selline aasta välja kuulutada.

Euroopa kodanike aasta eesmärk on aidata liidu kodanikel hõlpsamini kasutada oma õigust vabalt liikuda ja elada ELis, tagades neile lihtsa juurdepääsu nende õigusi käsitlevale infole. Selle aasta eesmärk on eelkõige:

  • suurendada kodanike teadlikkust oma õigusest vabalt elada mis tahes Euroopa Liidu riigis;

  • suurendada kodanike teadlikkust sellest, millist kasu toovad neile ELi õigused ja poliitika ning innustada neid aktiivselt osalema liidu poliitika kujundamises;

  • hoogustada arutelu vaba liikumise õiguse mõju ja potentsiaali üle, eriti ühtekuuluvuse tugevdamise ja inimeste omavahelise mõistmise seisukohast.

Euroopa kodanike aasta 2013 tähistamiseks korraldatakse mitmeid üritusi, konverentse ja seminare kõikjal ELis nii liidu, riigi, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Komisjonil on ka kavas suurendada mitmekeelsete veebiportaalide „Europe Direct” ja „Teie Euroopa” kui liidu kodanike õigusi käsitleva kõikehõlmava teabesüsteemi oluliste elementide tuntust ning suurendada selliste probleemide lahendamise vahendite nagu SOLVIT osatähtsust ja tuntust, et liidu kodanikud saaksid oma õigusi paremini kasutada ja kaitsta.

Euroopa kodanike aasta 2013 jooksul kavandatavate tegevuste eelarveks on ette nähtud 1 miljon eurot.

Tänase otsuse peavad Euroopa Parlament ja nõukogu heaks kiitma seadusandliku tavamenetluse (kaasotsustamismenetlus) korras. Komisjon loodab teha tihedat koostööd teiste ELi institutsioonidega, eelkõige Euroopa Parlamendiga, ja liikmesriikidega kindlustamaks, et selle teema-aasta mõju oleks tugev ja püsiv.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Source: Flash Eurobarometer 294 "European Union Citizenship", October 2010

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar