Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ledande europeiska investeringsföretag inom FoU väntas öka innovationerna med 5 % per år

Bryssel den 10 augusti 2011. - Ledande investeringsföretag i EU väntar att deras totala investeringar i forskning och utveckling (FoU) ska öka med 5 % per år från 2011 till 2013. Detta är mer än dubbelt så mycket som i fjol och innebär en betydande uppgång, efter dessa företags nedskärningar med 2,6 % av FoU-investeringarna år 2009. De studerade företagen avslöjade också att i genomsnitt 27 % av deras årliga försäljning avser innovationsprodukter som lanserats de senaste tre åren. Detta visar återigen att innovationer är nyckeln till affärsframgångar och skapande av arbetstillfällen.

Europeiska kommissionen offentliggjorde i dag dessa siffror i sin sjätte EU Survey on R&D Investment Business Trends, a survey of the R&D investment expectations 1000 European companies which invest most in R&D. 205 företag svarade vilket gav ett betydande urval.

Så här säger Máire Geoghegan-Quinn, ledamot av kommissionen med ansvar för forskning, innovation och vetenskap: ”Enkäten innebär välkomna positiva ekonomiska möjligheter och föranleder en försiktig optimism på medellång sikt, eftersom FoU-företag tillhör de som främst driver på hållbar tillväxt och arbetstillfällen. Men om vi ska kunna uppnå våra Europa 2020-mål och bland annat få upp FoU-investeringarna i EU till 3 % av BNP, så måste dessa investeringsprognoser för 2011–13 också förverkligas. Vi kommer att behöva öka de privata FoU-investeringarnas tillväxttakt ytterligare under kommande år, både på de storföretag som enkäten omfattar och på små och medelstora företag. Dessutom behöver vi förverkliga en Innovativ union i Europa, så att det är mer attraktivt med FoU-investeringar här än på annat håll.”

Enkätföretagen väntar sig att deras FoU-investeringar i EU ökar med 3 % per år under de närmaste tre åren. Även om denna tillväxttakt är lägre än för deras FoU-investeringar i andra regioner i världen, räknar företagen fortfarande med att 75 % av deras investeringar ska göras i EU. De räknar med att FoU-investeringarna procentuellt ökar mest i Kina (25 %), Japan (17 %), andra europeiska länder (8 %), Indien (8 %) samt USA och Kanada (5 %).

Denna trend är densamma som i tre av de fyra föregående enkäterna och visar att EU-baserade företag vill utnyttja tillväxten i tillväxtekonomierna, samtidigt som de fortsätter att vara jämförelsevis starkt koncentrerade på EU. Detta bekräftas av företagens nominella FoU-investeringar, som de närmaste tre åren väntas öka med 2,2 miljarder euro i EU mot 2,7 miljarder utanför EU.

Som de viktigaste positiva faktorerna för innovationer nämns tillgången på kvalificerad personal och offentligt stöd i form av bidrag och skattestimulanser. Som viktigt uppfattades också samarbete med andra andra organisationer, som högre utbildningsinstitutioner.

Som negativa faktorer för alla sektorer uppfattades kostnaderna för att hävda immateriell äganderätt och tiden som krävs för att förvärva sådan äganderätt. Detta understryker hur viktigt det är att främja innovationsvänlig immaterialrätt – och det föreslagna gemensamma EU-patentet kommer att bli ett viktigt steg i denna riktning.

I oktober 2011 kommer Europeiska kommissionen att offentliggöra sin nästa EU-resultattavla för industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar, som rangordnar de 1 000 största företagen inom EU och 1 000 utanför EU som investerar i FoU och denna grundas på faktiska investeringar under 2010.

Bakgrund:

EU Survey on R&D Investment Business Trends

Denna EU-enkät om affärsvärldens investeringstrender inom FoU genomfördes av EU-kommissionens egen forskningstjänst (gemensamma forskningscentrumet, JRC) och generaldirektoratet för forskning och innovation.

Enkätresultaten baseras på 205 svar från främst större företag bland de 1 000 EU-baserade företagen på 2010 års EU-resultattavla för industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar.

Sammantaget svarar dessa 205 företag för FoU-investeringar på knappt 40 miljarder euro, som utgör cirka 30 % av de totala FoU-investeringarna på de 1 000 företagen på EU-resultattavlan, vilket är en försvarlig del av EU-företagens FoU-investeringar.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på: http://iri.jrc.es/reports.htm

För mer information om EU-resultattavlan för industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar hänvisas till IP/10/1379

Kontakter:

Mark English (+32 22962410)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar