Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Najväčší európski investori v oblasti výskumu a vývoja zvýšia investície do inovácií o 5 % ročne

Brusel, 10. augusta 2011 – Najväčšie spoločnosti sídliace v EÚ, ktoré investujú do výskumu a vývoja, očakávajú v období rokov 2011 až 2013 nárast svojich globálnych investícií do výskumu a vývoja o 5 % ročne. V porovnaní s očakávaniami z minulého roka ide o viac ako dvojnásobné zvýšenie, čo je zásadným obratom oproti roku 2009, keď investície týchto spoločností do výskumu a vývoja zaznamenali pokles o 2,6 %. Opýtané spoločnosti zároveň uviedli, že v priemere 27 % ich ročného obratu pochádza z predaja inovatívnych produktov uvedených na trh v období ostatných troch rokov, čo je ďalším dôkazom toho, že inovácie sú kľúčom ku komerčnému úspechu a vytváraniu pracovných miest.

Tieto čísla dnes uverejnila Európska komisia vo svojom šiestom prieskume trendov v oblasti investícií podnikateľského sektora do výskumu a vývoja v EÚ – prieskume o očakávaných investíciách do výskumu a vývoja vykonanom v tých 1 000 európskych spoločnostiach, ktoré najviac investujú do výskumu a vývoja. Na prieskum reagovalo 205 spoločností, čím sa dosiahla reprezentatívna vzorka.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: "Tento prieskum je vítanou pozitívnou hospodárskou správou a poskytuje dôvod na opatrný strednodobý optimizmus, pretože výskum a vývoj v podnikateľskom sektore je kľúčovým faktorom udržateľného rastu a vytvárania pracovných miest. Ak však máme dosiahnuť naše ciele stratégie Európa 2020 a zvýšiť investície do výskumu a vývoja v EÚ na 3 % HDP, budeme musieť tieto plánované investície dosiahnuť aj v praxi. V nasledujúcich rokoch musíme zároveň dosiahnuť ďalšie zvýšenie miery rastu súkromných investícií do výskumu a vývoja, a to tak zo strany veľkých spoločností, ktorých sa týka tento prieskum, ako aj zo strany malých a stredných podnikov. Musíme takisto dosiahnuť inováciu v Únii, aby bolo investovanie do výskumu a vývoja v Európe atraktívnejšie ako inde."

Opýtané spoločnosti očakávajú, že ich investície do výskumu a vývoja v rámci EÚ porastú v období nasledujúcich troch rokov o 3 % ročne. Aj keď je toto tempo nižšie ako tempo rastu investícií do výskumu a vývoja očakávané v ostatných regiónoch sveta, spoločnosti očakávajú, že do EÚ bude smerovať 75 % ich investícií. Najväčšie percentuálne zvýšenie investícií do výskumu a vývoja sa podľa nich očakáva v Číne (25 %), Japonsku (17 %), v ostatných európskych krajinách (8 %), v Indii (8 %) a v USA a Kanade (5 %).

Z tohto trendu – ktorý je rovnaký v troch zo štyroch predchádzajúcich prieskumov – vyplýva, že spoločnosti sídliace v EÚ chcú profitovať z rastu rozvíjajúcich sa ekonomík a zároveň sa naďalej intenzívne zameriavať na EÚ. Potvrdzujú to sumy nominálnych investícií týchto spoločností do výskumu a vývoja, ktoré majú v priebehu nasledujúcich troch rokov narásť v EÚ o 2,2 miliardy EUR a mimo EÚ o 2,7 miliardy EUR.

Medzi hlavné faktory, ktoré majú podľa spoločností pozitívny vplyv na inovácie, patrí dostupnosť kvalifikovaného personálu a štátnej podpory v podobe grantov a daňových stimulov. Za významný faktor bola považovaná aj spolupráca s inými subjektmi, napríklad s inštitúciami vyššieho vzdelávania.

K faktorom vnímaným ako negatívne pre všetky sektory patrilo presadzovanie práv duševného vlastníctva a lehota potrebná na získanie ochrany práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že je nesmierne dôležité podporovať taký režim ochrany práv duševného vlastníctva, ktorý by bol priaznivo naklonený inováciám – a práve v tomto ohľade bude navrhovaný jednotný patent EÚ významným krokom vpred.

Európska komisia uverejní v októbri 2011 svoju ďalšiu tabuľku výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ, ktorá bude obsahovať poradie 1 000 najväčších spoločností EÚ a 1 000 najväčších spoločností mimo EÚ, ktoré investujú do výskumu a vývoja, a to na základe investícií reálne uskutočnených v roku 2010.

Kontext

Prieskum trendov v oblasti investícií podnikateľského sektora do výskumu a vývoja v EÚ

Prieskum trendov v oblasti investícií podnikateľského sektora do výskumu a vývoja v EÚ uskutočnilo Spoločné výskumné centrum (interný vedecký útvar Európskej komisie) a Generálne riaditeľstvo EK pre výskum a inováciu.

Výsledky prieskumu boli zostavené na základe 205 odpovedí najmä väčších spoločností spomedzi tisícky spoločností z EÚ, ktoré boli oslovené na základe tabuľky výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ z roku 2010.

Týchto 205 spoločností je v úhrnnom vyjadrení zodpovedných za investície do výskumu a vývoja v hodnote takmer 40 miliárd EUR, čo predstavuje približne 30 % celkových investícií do výskumu a vývoja daných 1 000 spoločností z uvedenej tabuľky výsledkov, čo je nezanedbateľný podiel investícií európskych podnikov do výskumu a vývoja.

Kompletná správa sa nachádza na adrese: http://iri.jrc.es/reports.htm

Ďalšie informácie o tabuľke výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ: IP/10/1379

Kontaktné osoby:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar