Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas uzņēmumi, kuri visvairāk velta līdzekļus pētniecībai un izstrādei, palielinās savu devumu inovācijai par 5 % gadā

Briselē, 2011. gada 10. augustā. ES uzņēmumi, kuri visvairāk velta līdzekļus pētniecībai un izstrādei, plāno no 2011. līdz 2013. gadam palielināt savus kopējos ieguldījumus šajā jomā par 5 % gadā. Tas vairāk nekā divkārt pārsniedz pagājušā gada prognozes un ir ievērojams labvēlīgs pavērsiens salīdzinājumā ar pētniecības un izstrādes ieguldījumu samazināšanu par 2,6 %, ko šie uzņēmumi veica 2009. gadā. Uzņēmumu apsekojumā arī atklājās, ka vidēji 27 % no to gada tirdzniecības apjoma veido novatoriski izstrādājumi, kas laisti klajā pēdējos trīs gados, tādējādi no jauna apliecinot, ka jauninājumi ir uzņēmējdarbības panākumu atslēga un ļauj radīt jaunas nodarbinātības iespējas.

Eiropas Komisija šos skaitļus šodien publicējusi sestajā ES apsekojumā par uzņēmumu pētniecības un izstrādes ieguldījumu tendencēm — apsekojumā par pētniecības un izstrādes ieguldījumu prognozēm 1000 Eiropas uzņēmumos, kuri visvairāk velta līdzekļus pētniecībai un izstrādei. Apsekojumā atbildes sniedza 205 uzņēmumi, veidojot pietiekami plašu izlasi.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Uzņēmumu veiktā pētniecība un izstrāde ir noturīgas izaugsmes un jaunu darbvietu izveides galvenais virzītājspēks, tāpēc šis apsekojums nāk ar ļoti gaidītām pozitīvām ziņām ekonomikas jomā un dod pamatu ar piesardzīgu optimismu raudzīties vidēji tuvā nākotnē. Tomēr, ja vēlamies sasniegt stratēģijā "Eiropa 2020" izvirzītos mērķus, tostarp palielināt ES ieguldījumus pētniecībā un izstrādē līdz 3 % no IKP, šie 2011.−2013. gadam plānotie ieguldījumi būs jāīsteno praksē. Arī turpmākajos gados būs jāpalielina temps, kādā pieaug privāto uzņēmēju ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, un tas būs jādara gan šajā apsekojumā iekļautajiem lielajiem uzņēmumiem, gan MVU. Eiropā būs jāveido Inovācijas Savienība, lai ieguldīt pētniecībā un izstrādē šeit būtu daudz izdevīgāk nekā citviet."

Apsekotie uzņēmumi prognozē, ka turpmākajos trīs gados to ieguldījumi pētniecībā un izstrādē Eiropas Savienībā palielināsies par 3 % gadā. Lai gan šis pieauguma temps ir lēnāks, nekā tiek prognozēts šo uzņēmumu ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē citās pasaules daļās, uzņēmumi vēl aizvien plāno izvietot Eiropas Savienībā 75 % to ieguldījumu. Visstraujākais pieaugums procentuālā izteiksmē gaidāms ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē Ķīnā (25 %), kam seko Japāna (17 %), citas Eiropas valstis (8%), Indija (8 %) un ASV un Kanāda (5 %).

Šī tendence — kas ir tāda pati, kā atklājās trijos no četriem agrākajiem apsekojumiem — liecina, ka ES uzņēmumi vēlas izmantot izaugsmi jaunajās tirgus ekonomikas valstīs, vienlaikus kopumā vēl aizvien ievērojami koncentrējoties uz darbību Eiropas Savienībā. To apstiprina uzņēmumu dati par pētniecības un izstrādes ieguldījumu nominālajām summām, kuras turpmākajos trīs gados plānots palielināt par 2,2 miljardiem eiro ES un par 2,7 miljardiem eiro ārpus ES.

Kvalificētu darbinieku pieejamība un publiskā sektora atbalsts dotāciju un fiskālo stimulu veidā tika minēti kā galvenie faktori, kas labvēlīgi ietekmē inovāciju. Par svarīgu tika uzskatīta arī sadarbība ar citām struktūrām, piemēram, augstākās izglītības iestādēm.

Visās nozarēs par negatīviem faktoriem uzskatīja intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas izmaksas un laiku, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Tas atklāj, cik svarīgi ir veicināt inovāciju atbalstošu intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu — šajā ziņā ierosinātais vienotais ES patents būs nozīmīgs solis vēlamajā virzienā.

Eiropas Komisija 2011. gada oktobrī publicēs nākamo ES apkopojumu par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē, kurā, pamatojoties uz 2010. gadā veiktajiem ieguldījumiem, sarindoti 1000 uzņēmumi no ES un 1000 uzņēmumi no citām pasaules daļām, kuri visvairāk velta līdzekļus pētniecībai un izstrādei.

Pamatinformācija

ES apsekojums par uzņēmumu pētniecības un izstrādes ieguldījumu tendencēm

ES apsekojumu par uzņēmumu pētniecības un izstrādes ieguldījumu tendencēm veica Eiropas Komisijas iekšējais zinātnes dienests — Kopīgais pētniecības centrs (JRC) — un Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts.

Apsekojuma rezultāti izriet no 205 atbildēm, ko sniedza galvenokārt lielie uzņēmumi no to 1000 ES uzņēmumu loka, kuri iekļauti 2010. gada ES apkopojumā par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē.

Kopā ņemot, šie 205 uzņēmumi ieguldījuši pētniecībā un izstrādē gandrīz 40 miljardus eiro, un tā ir nozīmīga daļa no Eiropas uzņēmēju devuma — aptuveni 30 % no kopējiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē, ko veikuši apkopojumā iekļautie 1000 ES uzņēmumi.

Ziņojuma teksts pilnībā pieejams http://iri.jrc.es/reports.htm.

Papildu informācija par ES apkopojumu par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē pieejama IP/10/1379.

Kontaktpersonas:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar