Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eniten tutkimukseen ja kehitykseen investoivat eurooppalaiset yritykset aikovat kasvattaa investointejaan vuosittain viisi prosenttia

Bryssel 10. elokuuta 2011 – Eniten tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) investoivat EU:hun sijoittautuneet yritykset odottavat T&K-investointiensa kasvavan kokonaisuudessaan vuosittain viisi prosenttia vuosina 2011–2013. Toisin sanoen investoinnit yli kaksinkertaistuisivat viime vuoden odotuksiin verrattuina, mikä merkitsee huomattavaa lisäystä siihen nähden, että yritykset leikkasivat T&K-investointejaan 2,6 prosenttia vuonna 2009. Noin 27 prosenttia näiden yritysten vuosimyynnistä on peräisin innovatiivisista viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana markkinoille tulleista tuotteista, mikä osoittaa, että kaupallinen menestys ja työpaikkojen luominen edellyttää innovointia.

Euroopan komissio julkaisi nämä luvut tänään kuudennessa EU:n laajuisessa selvityksessään T&K-investointisuuntauksista kaupan alalla (EU Survey on R&D Investment Business Trends). Selvityksessä tarkastellaan tuhannen eniten T&K:hon investoivan eurooppalaisen yrityksen T&K-investointiodotuksia. Näistä tuhannesta yrityksestä 205 vastasi selvitykseen, mikä on huomattava otos.

”Selvitys tuo tervetulleita myönteisiä uutisia talouden alalta ja antaa aihetta varovaiseen optimismiin keskipitkällä aikavälillä, koska yritysten T&K-toiminta on yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen ja työpaikkojen luomisen edellytyksistä”, totesi tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. Hän lisäsi, että ”jos EU haluaa saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja nostaa T&K-investointien osuuden EU:ssa kolmeen prosenttiin suhteessa BKT:hen, vuosille 2011–2013 ennustettujen investointien on myös käytännössä toteuduttava. Tulevina vuosina on tarpeen lisätä myös yksityisten T&K-investointien osuutta niin tämän selvityksen kattamissa suurissa yrityksissä kuin pk-yrityksissäkin. Lisäksi Eurooppaan on luotava innovaatiounioni, jotta T&K:hon on houkuttelevampaa investoida täällä kuin muualla.”

Selvitykseen osallistuneet yritykset odottavat T&K-investointiensa kasvavan EU:ssa vuosittain kolme prosenttia tulevien kolmen vuoden aikana. Vaikka tämä tulos on pienempi kuin niiden T&K-investointien ennustettu kasvu muualla maailmassa, yritykset aikovat kuitenkin toteuttaa 75 prosenttia investoinneistaan EU:ssa. Yritykset odottavat T&K-investointiensa kasvavan prosentuaalisesti eniten Kiinassa (25 %), Japanissa (17 %), muissa Euroopan maissa (8 %), Intiassa (8 %) sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa (5 %).

Tämä kehityssuunta – joka oli havaittavissa jo kolmessa neljästä aikaisemmasta selvityksestä – osoittaa, että EU:hun sijoittautuneet yritykset haluavat hyötyä nousevien talouksien maissa tapahtuvasta kasvusta ja samalla säilyttää painopisteensä EU:ssa. Tämä näkyy myös yritysten nominaalisissa T&K-investoinneissa, joiden odotetaan kasvavan tulevien kolmen vuoden aikana 2,2 miljardia euroa EU:ssa ja 2,7 miljardia euroa EU:n ulkopuolella.

Innovointiin vaikuttavat erityisen myönteisesti pätevän henkilöstön saatavuus ja valtion tukivälineet, kuten avustukset ja verotukselliset kannustimet. Selvityksessä pidettiin tärkeänä myös yhteistyötä muiden tahojen, kuten korkeakoulujen, kanssa.

Kaikkiin aloihin kielteisesti vaikuttavina tekijöinä pidettiin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen liittyviä kustannuksia ja sitä, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojan saaminen vie aikaa. Tämä osoittaa selkeästi, miten tärkeää on edistää innovaatiomyönteitstä teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää. Ehdotettu yhtenäinen EU-patentti on merkittävä askel oikeaan suuntaan.

Euroopan komissio julkaisee lokakuussa 2011 seuraavan EU:n teollisuuden T&K-investointien tulostaulun, jossa listataan tuhat suurinta EU:hun sijoittautunutta ja tuhat suurinta kolmansiin maihin sijoittautunutta yritystä, jotka vuonna 2010 toteutuneiden investointien perusteella investoivat eniten T&K:hon.

Tausta:

EU Survey on R&D Investment Business Trends

EU:n laajuisen selvityksen T&K-investointisuuntauksista kaupan alalla (EU Survey on R&D Investment Business Trends) toteuttivat yhteistyössä komission oma tiedeyksikkö eli Yhteinen tutkimuskeskus sekä tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto.

Selvityksen tulokset perustuvat 205 vastaukseen, jotka saatiin tuhannelta EU:n teollisuuden T&K-investointien tulostauluun listatulta pääosin suurelta yritykseltä.

Näiden 205 yrityksen T&K-investoinnit ovat yhteensä lähes 40 miljardia euroa, mikä vastaa noin 30:tä prosenttia kaikista tulostauluun listattujen tuhannen yrityksen T&K-kokonaisinvestoinneista ja siten huomattavaa osaa eurooppalaisten yritysten T&K-investoinneista.

Selvitys on nähtävissä kokonaisuudessaan verkkosivulla http://iri.jrc.es/reports.htm.

Lisätietoja EU:n teollisuuden T&K-investointien tulostaulusta saa asiakirjasta IP/10/1379.

Yhteyshenkilöt:

Mark English (+32-2) 296 24 10

Monika Wcislo (+32-2) 298 65 95


Side Bar