Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Teadus- ja arendustegevusse investeerivad Euroopa ettevõtted kavatsevad suurendada innovatsiooniga seotud investeeringuid 5% aastas

Brüssel, 10. august 2011 – Teadus- ja arendustegevusse kõige rohkem investeerivate ELi ettevõtete hinnangul suurendavad nad 2011.–2013. aastal innovatsiooniga seotud investeeringuid 5% aastas. See prognoos ületab eelmise aasta oma enam kui kaks korda ja osutab olukorra olulisele paranemisele võrreldes 2009. aastaga, mil ettevõtted vähendasid teadus- ja arendustegevuse investeeringuid 2,6%. Küsitlusele vastanud ettevõtete andmetel pärineb keskmiselt 27% nende aastakäibest viimasel kolmel aastal väljatöötatud toodetest, mis näitab veelkord, et innovatsioon on äriedu ja töökohtade loomise võtmetegur.

Need andmed on esitatud Euroopa Komisjoni täna avaldatud kuuendas ELi uuringus teadus- ja arendustegevusse investeerimise suundumuste kohta. Uuringus käsitletakse 1000 teadus- ja arendustegevusse kõige rohkem investeeriva Euroopa ettevõtte prognoose kõnealusesse tegevusse investeerimise kohta. Küsitlusele vastas 205 ettevõtet, mis moodustab märkimisväärse valimi.

Teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Selle uuringu tulemused on majanduse seisukohast rõõmustavad ja annavad keskpikas perspektiivis põhjust ettevaatlikuks optimismiks, arvestades, et ettevõtete teadus- ja arendustegevus on säästva majanduskasvu ja tööhõive peamine tõukejõud. Kuid selleks et saavutada Euroopa 2020. aasta eesmärgid, sealhulgas investeerida ELis 3% SKPst teadus- ja arendustegevusse, tuleb need 2011.–2013. aasta investeeringuprognoosid tegelikkuses täide viia. Samuti peab erasektor, st nii uuringuga hõlmatud suurettevõtted kui ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad järgmistel aastatel veelgi kiiremini suurendama investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Lisaks tuleb ellu viia innovatiivse liidu idee, et ELis oleks soodsam teadus- ja arendustegevusse investeerida kui mujal.”

Küsitlusele vastanud ettevõtete hinnangul suurendavad nad ELis järgmisel kolmel aastal teadus- ja arendustegevuse investeeringuid 3% aastas. Kuigi see kasvumäär on väiksem nende ettevõtete eeldatavast investeeringute suurenemisest mujal maailmas, kavatsevad nad teha 75% teadus- ja arendustegevuse investeeringutest ELis. Kõige rohkem kavatsevad ettevõtted suurendada investeeringuid teadus- ja arendustegevusse Hiinas (25%), Jaapanis (17%), muudes Euroopa riikides (8%), Indias (8%) ning USAs ja Kanadas (5%).

See suundumus (mis ilmnes ka neljast eelnevast uuringust kolmes) näitab, et ELis asuvad ettevõtted soovivad kasu saada tärkava majandusega riikide majanduskasvust, kuid keskenduda samal ajal üldiselt ELile. Sellele annavad kinnitust ka ettevõtete andmed, et nominaalselt peaksid teadus- ja arendustegevuse investeeringud järgmisel kolmel aastal suurenema 2,2 miljardit eurot ELis ja 2,7 miljardit eurot mujal maailmas.

Kõige suuremate innovatsiooni soodustavate teguritena toodi esile kvalifitseeritud töötajate olemasolu ning avaliku sektori kaasabi toetuste ja rahaliste stiimulite kujul. Oluliseks peeti ka koostööd muude asutustega, nt kõrgkoolidega.

Kõigi sektorite puhul peeti takistavaks teguriks intellektuaalomandiõiguste jõustamise kulusid ja nende õiguste kaitse saamiseks kuluvat aega. See on märguanne innovatsiooni soodustava intellektuaalomandiõiguste süsteemi edendamise vajalikkusest ja ELi ühtse patendi idee on oluline samm selles suunas.

Euroopa Komisjon avaldab 2011. aasta oktoobris ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabeli, kus on 2010. aastal tehtud investeeringutest lähtuvalt järjestatud 1000 ELi ja 1000 ELi-välist ettevõtet, kes on investeerinud teadus- ja arendustegevusse kõige rohkem.

Taust

ELi uuring teadus- ja arendustegevusse investeerimise suundumuste kohta

ELi uuringu teadus- ja arendustegevusse investeerimise suundumuste kohta korraldasid Euroopa Komisjoni teadustalitus, Teadusuuringute Ühiskeskus ning teaduse ja innovatsiooni peadirektoraat.

Uuringu tulemused põhinevad andmetel, mis saadi küsimustikule vastanud 205-lt peamiselt suurettevõttelt, mis kuuluvad ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise 2010. aasta tulemustabelis loetletud 1000 ELi ettevõtte hulka.

Kokku on need 205 ettevõtet investeerinud teadus- ja arendustegevusse peaaegu 40 miljardit eurot, mis moodustab ligikaudu 30% tulemustabelis loetletud 1000 ettevõtte koguinvesteeringust kõnealusesse tegevusse. See on Euroopas teadus- ja arendustegevusega seotud äriinvesteeringute oluline osa.

Aruanne on aadressil http://iri.jrc.es/reports.htm.

Lisateave ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabeli kohta: IP/10/1379.

Kontaktisikud:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar