Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπη – Δελτίο τυπου

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε επενδύσεις στην Ε&Α προβλέπεται να αυξήσουν τις προσπάθειές τους στην καινοτομία κατά 5% ετησίως

Βρυξέλλες. 10 Αυγούστου 2011 – Οι κορυφαίες επιχειρήσεις σε επενδύσεις στην Ε&Α με έδρα την ΕΕ αναμένουν ότι οι συνολικές τους επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) θα αυξηθούν κατά 5% ετησίως από το 2011 έως το 2013. Πρόκειται για υπερδιπλασιασμό των περσινών εκτιμήσεων και αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη σε σχέση με τις περικοπές επενδύσεων σε ποσοστό 2,6% στις οποίες προχώρησαν οι εν λόγω εταιρείες το 2009. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα αποκάλυψαν επίσης ότι κατά μέσο όρο το 27% των ετήσιων πωλήσεών τους προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα, τα οποία διατέθηκαν στην αγορά κατά την τελευταία τριετία, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την εμπορική επιτυχία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύτηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκτη της «Έρευνα της ΕΕ για τις τάσεις επενδύσεων των επιχειρήσεων στην Ε&Α», μια έρευνα για τις αναμενόμενες επενδύσεις στην Ε&Α των 1.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ε&Α. Συμμετείχαν 205 εταιρείες, εξασφαλίζοντας σημαντικό δείγμα.

Η αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Από την έρευνα προκύπτουν ενθαρρυντικές οικονομικές ειδήσεις και βάση για συγκρατημένη μεσοπρόθεσμη αισιοδοξία, δεδομένου ότι η Ε&Α των επιχειρήσεων αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση. Όμως, για να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής« Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των επενδύσεων στην Ε&Α σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ, θα χρειαστεί αυτές οι προβλεπόμενες επενδύσεις για την περίοδο 2011-2013 να υλοποιηθούν και στην πράξη. Θα χρειαστούμε επίσης περαιτέρω αύξηση του ρυθμού αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α κατά τα επόμενα έτη, τόσο από τις μεγάλες εταιρείες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα όσο και από τις ΜΜΕ. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε μια Ένωση Καινοτομίας στην Ευρώπη έτσι ώστε οι επενδύσεις στην Ε&Α εδώ να είναι ελκυστικότερες σε σχέση με άλλα μέρη.»

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν τις επενδύσεις τους στην Ε&Α εντός της ΕΕ να αυξηθούν κατά 3% ετησίως την επόμενη τριετία. Παρόλο που ο εν λόγω ρυθμός είναι μικρότερος από την αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεών τους σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι εταιρείες εξακολουθούν να προβλέπουν ότι το 75% των επενδύσεών τους θα πραγματοποιηθούν στην ΕΕ. Αναμένουν ότι θα πραγματοποιήσουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις επενδύσεις στην Ε&Α στην Κίνα (25%), την Ιαπωνία (17%), σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (8%), στην Ινδία (8%) και στις ΗΠΑ και τον Καναδά (5%).

Η τάση αυτή – που ήταν η ίδια στις τρεις από τις τέσσερεις προηγούμενες έρευνες – δείχνει ότι οι εταιρείες με έδρα την ΕΕ επιθυμούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες, διατηρώντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους έντονα εστιασμένο γενικά στην ΕΕ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των εταιρειών για τα ονομαστικά ποσά των επενδύσεων στην Ε&Α που προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,2 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία στην ΕΕ και κατά 2,7 δισ. ευρώ εκτός της ΕΕ.

Οι κύριοι συντελεστές που αναφέρθηκαν ότι επηρεάζουν θετικά την καινοτομία ήταν η διαθεσιμότητα πεπειραμένου προσωπικού και η δημόσια στήριξη υπό μορφή επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων. Σημαντική θεωρείται επίσης και η συνεργασία με άλλες οντότητες, όπως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ως αρνητικά στοιχεία για όλους τους κλάδους θεωρούνται οι δαπάνες επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ο χρόνος που απαιτείται για την διασφάλιση της προστασίας των εν λόγω δικαιωμάτων. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης καθεστώτος προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που να ευνοεί την καινοτομία – το προταθέν ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΕΕ θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τον Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την επόμενη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α, ο οποίος περιλαμβάνει κατάταξη των 1.000 μεγαλύτερων εταιρειών της ΕΕ και των 1.000 εταιρειών εκτός ΕΕ που επενδύουν στην Ε&Α βάσει των πραγματικών επενδύσεων του 2010.

Ιστορικό

Η έρευνα της ΕΕ για τις τάσεις επενδύσεων των επιχειρήσεων στην Ε&Α

Η «Έρευνα της ΕΕ για τις τάσεις επενδύσεων των επιχειρήσεων στην Ε&Α» διεξήχθη από την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) και από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στηρίζονται σε 205 απαντήσεις των κυριότερων μεγάλων εταιρειών από τις 1.000 εταιρείες με έδρα την ΕΕ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α.

Συνολικά, οι εν λόγω 205 εταιρείες καλύπτουν επενδύσεις στην Ε&Α ύψους σχεδόν 40 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 30% περίπου των συνολικών επενδύσεων στην Ε&Α των 1.000 ενωσιακών εταιρειών του Πίνακα, το οποίο με τη σειρά του αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο των επενδύσεων στην Ε&Α των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η πλήρης έκθεση διατίθεται στη διεύθυνση: http://iri.jrc.es/reports.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α βλ. IP/10/1379.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar