Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Přední evropští investoři v oblasti výzkumu a vývoje zvýší investice do inovací o 5 % ročně

Brusel 10. srpna 2011 – Největší společnosti se sídlem v EU, které investují do výzkumu a vývoje, předpokládají, že v letech 2011 až 2013 zvýší své globální investice do výzkumu a vývoje o 5 % ročně. Oproti očekáváním z minulého roku se jedná o více než dvojnásobné navýšení, což představuje zásadní obrat v porovnání s rokem 2009, kdy investice těchto společností do výzkumu a vývoje zaznamenaly pokles o 2,6 %. Dotazované společnosti rovněž uvedly, že v průměru 27 % jejich ročního obratu pochází z inovačních produktů, které byly uvedeny na trh v posledních třech letech, což je dalším důkazem toho, že inovace je klíčovým prvkem pro obchodní úspěch a vytváření pracovních míst.

Evropská komise dnes tyto údaje zveřejnila ve svém šestém průzkumu trendů v oblasti investic podnikatelského sektoru do výzkumu a vývoje v EU – průzkumu o investičních očekáváních tisícovky evropských společností, které nejvíce investují do výzkumu a vývoje. Průzkumu se zúčastnilo 205 společností, což představuje dostatečně vypovídající vzorek.

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Průzkum je vítanou pozitivní hospodářskou zprávou a také důvodem pro opatrný optimismus ve střednědobém horizontu, neboť výzkum a vývoj v podnikatelském odvětví je klíčovým předpokladem udržitelného růstu a vytváření pracovních míst. Pokud však máme dosáhnout cílů strategie Evropa 2020 a zvýšit investice do výzkumu a vývoje v EU na 3 % HDP, budeme muset tyto investice plánované v letech 2011–2013 realizovat v praxi. V následujících letech budeme muset rovněž dále zvýšit míru růstu soukromých investic do výzkumu a vývoje, a to jak ze strany velkých společností, které se zúčastnily tohoto průzkumu, tak i ze strany malých a středních podniků. A budeme muset uskutečňovat strategii Unie inovací pro Evropu, aby investování do výzkumu a vývoje v Evropě bylo atraktivnější než jinde.“

Dotazované společností očekávají, že se během příštích tří let jejich investice do výzkumu a vývoje v EU budou zvyšovat o 3 % ročně. Ačkoli je toto tempo nižší než očekávané tempo růstu investic do výzkumu a vývoje v jiných oblastech světa, společnosti stále očekávají, že do EU bude směřovat 75 % jejich investic. Podle jejich očekávání dojde k největšímu procentnímu nárůstu jejich investic do výzkumu a vývoje v Číně (25 %), Japonsku (17 %), ostatních evropských zemích (8 %), Indii (8 %) a USA a Kanadě (5 %).

Tento trend – týž ve třech ze čtyř předchozích průzkumů – ukazuje, že společnosti se sídlem v EU chtějí využít růstu v rozvíjejících se ekonomikách, přičemž se však budou i nadále intenzivně zaměřovat také na EU. Údaje společností týkající se nominálních částek investovaných do výzkumu a vývoje tuto skutečnost potvrzují. Tyto částky by se měly během příštích tří let zvýšit o 2,2 miliardy eur v EU a o 2,7 miliardy eur mimo EU.

Mezi hlavní faktory, které mají podle společností pozitivní vliv na inovace, patří dostupnost kvalifikované pracovní síly a veřejné podpory v podobě například grantů a daňových pobídek. Za důležitou je rovněž považována spolupráce s dalšími subjekty, např. institucemi vysokoškolského vzdělávání.

Faktory vnímané negativně jsou v případě všech odvětví náklady na prosazování práv duševního vlastnictví a lhůta potřebná k získání ochrany práv duševního vlastnictví. Z toho vyplývá, že je velmi důležité podporovat takový režim ochrany práv duševního vlastnictví, který se bude k inovacím stavět kladně – a právě v tomto ohledu bude navrhovaný jednotný patent EU významným krokem vpřed.

V říjnu 2011 zveřejní Evropská komise další přehled investic průmyslu do výzkumu a vývoje v EU, ve kterém je uvedeno tisíc největších společností EU a tisíc největších společností mimo EU, které investují do výzkumu a vývoje, a to na základě skutečně realizovaných investic v roce 2010.

Souvislosti:

Průzkum trendů v oblasti investic podnikatelského sektoru do výzkumu a vývoje v EU

Průzkum trendů v oblasti investic podnikatelského sektoru do výzkumu a vývoje v EU provedlo Společné výzkumné středisko (vnitřní vědecký útvar Evropské komise) a Generální ředitelství pro výzkum a inovace.

Výsledky průzkumu se opírají o 205 odpovědí zejména větších společností z tisícovky společnosti se sídlem v EU, které jsou uvedeny v přehledu investic průmyslu do výzkumu a vývoje v EU za rok 2010.

Investice těchto 205 společností do výzkumu a vývoje činí dohromady téměř 40 miliard eur, což představuje přibližně 30 % všech investic do výzkumu a vývoje tisícovky společností uvedených ve výše zmíněném přehledu EU a tvoří významný podíl investic evropských společností do výzkumu a vývoje.

Celá zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách: http://iri.jrc.es/reports.htm

Více informací o přehledu investic průmyslu do výzkumu a vývoje v EU: IP/10/1379

Kontaktní osoby:

Mark English +32 22962410

Monika Wcislo +32 22986595


Side Bar