Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Най-големите европейски фирми, инвестиращи в научноизследователска и развойна дейност, възнамеряват да увеличат инвестициите си в иновации с 5 % годишно

Брюксел. 10 август 2011 г. – Най-големите компании в ЕС, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), очакват глобалните им инвестиции в тази област да нарастват с 5 % годишно от 2011 до 2013 година. Това надвишава повече от два пъти миналогодишните предвиждания и представлява значителен подем в сравнение с 2009 година, когато се наложи тези дружества да съкратят бюджетите си за НИРД с 2,6 %. По сведения от компаниите, взели участие в проучването, средно 27 % от годишните им продажби представляват иновационни продукти, въведени на пазара през последните три години, което още веднъж показва, че иновациите са ключът към търговския успех и създаването на работни места.

Посочените данни бяха публикувани днес от Европейската комисия в шестия „Преглед на ЕС на тенденциите в областта на бизнес-инвестициите в научноизследователската и развойна дейност“ („EU Survey on R&D Investment Business Trends“) — проучване на предвижданията в областта на инвестициите в НИРД на 1000 европейски компании с най-големи инвестиции в тази сфера. Отзоваха се 205 от тях, което е една представителна извадка.

Европейският комисар по въпросите на изследвателската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Проучването ни радва с положителни икономически новини и дава основание за предпазлив средносрочен оптимизъм, като се има предвид, че научноизследователската и развойната дейност в сферата на бизнеса е главният двигател на устойчивото развитие и разкриването на работни места. За да постигнем обаче целите на стратегията „Европа 2020“, включително увеличаването на инвестициите в НИРД в ЕС до 3 % от БВП, прогнозните инвестиции за периода 2011—2013 г. трябва да бъдат осъществени на практика. В следващите години ще е необходимо да нарастват по-бързо и частните инвестиции в НИРД, както от страна на големите компании, включени в настоящото проучване, така и от страна на малките и средните предприятия. Ще очакваме реални резултати и от инициативата „Съюз за иновации“, за да стане Европа по-привлекателно място за инвестиции в НИРД“.

Компаниите, взели участие в проучването, очакват техните инвестиции в НИРД в ЕС да нарастват с 3 % годишно през следващите три години. Въпреки че този процент е по-нисък от очаквания растеж в други региони на света, те предвиждат 75 % от инвестициите им в НИРД да бъдат в рамките на ЕС. Най-високият процент на увеличение на инвестициите в НИРД се очаква в Китай (25 %), в Япония (17 %), в други европейски държави (8 %), в Индия (8 %) и в САЩ и Канада (5 %).

Тази тенденция може да се проследи в три от четири предходни проучвания и показва, че компаниите в ЕС желаят да извлекат полза от растежа в развиващите се икономики, запазвайки в центъра на полезрението си ЕС. Това се потвърждава от техните данни относно номиналния размер на инвестициите в НИРД, който се предвижда през следващите три години да се увеличи с 2,2 млрд. EUR в ЕС и с 2,7 млрд. EUR извън ЕС.

Като решаващи фактори с положително въздействие върху иновациите се посочват наличието на квалифициран персонал и публично подпомагане, като субсидии и данъчни облекчения. От значение е и сътрудничеството с други организации, например — висши учебни заведения.

Всички сектори изтъкват като отрицателен фактор разходите, свързани с правата на интелектуална собственост (ПИС), и времето, необходимо за осигуряване защитата на тези права. Това сочи колко е важно да се насърчи благоприятен за иновациите режим на ПИС — предложеният единен патент на ЕС ще бъде съществена крачка в тази посока.

През октомври 2011 година Европейската комисия ще публикува поредния „Обзор на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната дейност в ЕС“ („EU Industrial R&D Investment Scoreboard“) с класация на най-големите 1000 европейски и 1000 неевропейски компании-инвеститори според действителните им инвестиции в НИРД през 2010 година.

Контекст:

Преглед на ЕС на тенденциите в областта на бизнес-инвестициите в научноизследователската и развойна дейност (EU Survey on R&D Investment Business Trends)

„Преглед на ЕС на тенденциите в областта на бизнес-инвестициите в научноизследователската и развойна дейност“ е проучване, извършено от Съвместния изследователски център (JRC — вътрешната агенция за научно обслужване на Европейската комисия) и от Генерална дирекция „Изследвания и иновации“.

Резултатите от проучването се основават на отговорите на 205 предимно големи компании от посочените 1000 европейски компании в „Обзор на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната дейност в ЕС 2010“.

Взети заедно, инвестициите на тези 205 компании в НИРД възлизат на 40 млрд. EUR, което представлява около 30 % от общите инвестиции в НИРД на поместените в Обзора 1000 европейски компании, което е значителен дял от европейските бизнес-инвестиции в НИРД.

Пълният текст на доклада е на разположение в интернет на адрес:

http://iri.jrc.es/reports.htm

За повече информация относно „Обзор на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната дейност в ЕС“: IP/10/1379

За контакти:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar