Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen hjälper Somalia att återhämta sig och utvecklas, genom att anslå ytterligare 175 miljoner euro till landet för att förbättra förvaltningen och utbildningen och trygga livsmedelsförsörjningen

Bryssel den 5 augusti 2011. Andris Piebalgs, EU-kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor, tillkännagav idag ett beslut att utöka unionens långsiktiga engagemang i Somalia, genom ett anslag på 175 miljoner euro till utvecklingsbistånd. Medlen kommer att användas i Somaliland, Puntland och andra regioner där säkerhetsförhållandena redan är godtagbara och det finns en åtminstone i någon mån fungerande förvaltning samt i centrala Somalia, där situationen håller på att stabiliseras och förhållandena är sådana att utvecklingsbistånd kan bidra till att saker och ting förbättras ytterligare.

Andris Piebalgs, som besökte Somaliland för mindre än en månad sedan, gav på nytt uttryck för sin övertygelse att utvecklingsbistånd kan ge hållbara lösningar eftersom det gör det möjligt att komma till rätta med grundorsakerna till utdragna kriser. Han yttrade följande:

– Somalia genomgår en allvarlig humanitär kris. Torkan är den omedelbara anledningen, men grundorsakerna står att finna i de djupgående strukturella problemen i detta bräckliga land. Med hjälp av det nya anslaget kommer vi att bidra till att stärka landets institutioner och till att förbättra infrastrukturen och utbildningen och trygga livsmedelsförsörjningen. Vi är säkra på att vårt långsiktiga engagemang kommer att hjälpa Somalia att gå vidare i riktning mot större stabilitet och en inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, något landets tålmodiga befolkning verkligen förtjänar.

Det nya stödanslaget läggs till det befintliga anslaget för Somalia under perioden 2008–2013 inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden, 212 miljoner euro. Det sammanlagda anslaget för landet under den perioden blir därmed 387 miljoner euro.

Forts.

Mer information

EU:s utvecklingsbistånd till Somalia inriktas huvudsakligen på följande:

  • Ekonomisk utveckling/livsmedelstrygghet/förbättring av infrastrukturen: EU finansierar projekt på områdena jordbruk, boskapsskötsel, utveckling av den privata sektorn och förbättring av den ekonomiska infrastrukturen. Med hjälp av det nya anslaget kommer dessa projekt att breddas. Medlen kommer även att användas för att förbättra infrastrukturen när det gäller vatten- och energiförsörjningen, avfallshanteringen och hälsovården i utvalda samhällen.

  • Förbättring av utbildningen: Somalia befinner sig fortfarande bland de länder där barns deltagande i skolundervisningen är som lägst. Med hjälp av de nya medlen kommer EU att bidra till en förbättring av läs- och skrivkunnigheten, genom att den grundläggande utbildningen kommer att kunna utvidgas till att omfatta nya geografiska områden. Dessutom kommer landsbygdsbefolkningens och olika utsatta gruppers utbildningsbehov att beaktas. Genom ett riktat stöd till yrkesutbildning och till inrättningar för högre utbildning kommer EU att fortsätta att tillgodose väsentliga behov inom handel, entreprenörskap, fiskeri och boskapsskötsel respektive utveckling av mänskliga resurser.

  • Förbättring av förvaltningen: EU är redan den största finansiären av program för stöd till den offentliga sektorn, polisen och domstolarna och till demokratiska institutioner, valprocesser och det civila samhället. De medel som sätts in på dessa områden kommer att inriktas på att förstärka förvaltningen på nationell, regional och lokal nivå, på att säkerställa efterlevnaden av lagarna, på att trygga säkerheten och tillämpningen av rättsstatsprincipen, på åtgärder för försoning, på den konstitutionella processen, på uppsökande arbete och offentliga samråd, på valprocesserna i Somaliland och Puntland och möjligen på valprocesser på federal nivå.

Humanitärt bistånd till Somalia

Europeiska unionen är en viktig givare av humanitärt bistånd till de miljoner somalier som berörs av våldet och hungersnöden i Somalia och de angränsande länderna (Etiopien, Kenya och Djibouti).

Europeiska kommissionen anslog för 2010 ett belopp på 35 miljoner euro för humanitärt bistånd till Somalia. För 2011 har den hittills anslagit 30 miljoner euro. Ytterligare 28 miljoner euro kommer att anslås för detta år. Medlen används för åtgärder som har att göra med livsmedelstrygghet, nutrition, hälsa, tillfälligt skydd mot väder och vind, vattenrening, främjande av hygien, försörjningstrygghet, säkerhet och samordning av bistånd.

Ökningen av det humanitära biståndet till Somalia ingår som en del i ett större paket för att komma till rätta med den allvarliga kris som orsakats av torkan på Afrikas horn. För 2011 har kommissionen hittills anslagit ett belopp på 97,47 miljoner euro till länderna i den regionen. Kommissionen har börjat vidta åtgärder för att snabbt mobilisera ytterligare 60 miljoner euro för att minska människors lidande. Med detta belopp kommer sammanlagt närmare 158 miljoner euro att sättas in för att bistå regionen.

Mer information:

MEMO/11/549

IP/11/837 om kommissionär Andris Piebalgs besök i Somaliland.

Informationsblad från Echo:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar