Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS ET

IP/11/94

Brussel, 27 januari 2011

Milieu: de Commissie verzoekt drie lidstaten de EU-waterkwaliteitswetgeving na te leven

De Commissie spoort België, Tsjechië en Estland aan de EU-wetgeving inzake milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater na te leven. Deze lidstaten hebben de Commissie nog niet op de hoogte gesteld van de omzetting van deze wetgeving in hun nationale recht. Op advies van Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik heeft de Commissie daarom besloten aan deze landen een met redenen omkleed advies te zenden. De drie lidstaten hebben twee maanden de tijd om hierop in te gaan.

De Richtlijn prioritaire stoffen beschermt het milieu en de volksgezondheid door grenswaarden vast te stellen voor bepaalde stoffen en groepen van stoffen waarvan bekend is dat ze een aanzienlijk risico vormen voor het aquatisch milieu.

De lidstaten moesten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 13 juli 2010 aan de Richtlijn prioritaire stoffen te voldoen. Ook moesten zij de Commissie daarvan op de hoogte brengen. Omdat België, Tsjechië en Estland de Commissie niet op tijd alle uitvoeringsmaatregelen hebben meegedeeld, heeft de Commissie op 20 september 2010 een ingebrekestelling aan deze landen gezonden. Aangezien de wetgeving nog steeds niet is aangenomen, heeft de Commissie nu een met redenen omkleed advies gezonden. Indien deze lidstaten niet binnen twee maanden passende maatregelen treffen, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

Achtergrond

De richtlijn prioritaire stoffen komt voort uit de Kaderrichtlijn water, de belangrijkste wetgeving voor de bescherming van de wateren van Europa. De Kaderrichtlijn water heeft als doel op verschillende gebieden hoge milieukwaliteitsnormen te halen binnen de gestelde termijnen (oppervlaktewateren moeten bijvoorbeeld tegen 2015 in een goede chemische toestand verkeren). De Richtlijn prioritaire stoffen verfijnt deze voorwaarden door middel van milieukwaliteitsnormen en verdere specifieke maatregelen voor de bestrijding van waterverontreiniging.

In de kaderrichtlijn water is een lijst vastgesteld met 33 prioritaire stoffen en 8 andere verontreinigende stoffen waarvan is aangetoond dat ze een bedreiging vormen voor de Europese wateren. Om het aquatisch milieu en de volksgezondheid goed te kunnen beschermen, worden de kwaliteitsnormen uitgedrukt in maximaal aanvaardbare concentraties en een jaarlijks gemiddelde, waardoor zowel acute als chronische effecten door kortstondige en langdurige blootstelling worden weerspiegeld. De lidstaten moeten de naleving van deze normen waarborgen.

Meer informatie

Meer informatie over de richtlijn vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm#dir_prior

Meer informatie over het waterbeleid vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

De meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/45


Side Bar