Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL ET

IP/11/94

V Bruselu dne 27. ledna 2011

Životní prostředí: Komise vyzývá tři členské státy, aby zajistily soulad s právními předpisy EU o kvalitě vody

Komise vyzývá Belgii, Českou republiku a Estonsko, aby zajistily soulad s právními předpisy EU o normách pro environmentální kvalitu povrchových vod. Tyto členské státy neposkytly Komisi informace o provedení uvedených právních předpisů do vnitrostátního práva. Komise proto na základě doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika rozhodla o zaslání odůvodněného stanoviska. Uvedené tři členské státy mají dva měsíce na odpověď.

Směrnice o prioritních látkách chrání životní prostředí a lidské zdraví tím, že stanoví limity pro některé látky a skupiny látek, které prokazatelně představují vážné riziko pro vodní prostředí.

Členské státy měly uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. července 2010 a uvědomit o tom Komisi. Vzhledem k tomu, že Belgie, Česká republika a Estonsko Komisi neoznámily všechna prováděcí opatření včas, byla jim 20. září 2010 zaslána výzva. Právní předpisy však dosud nebyly přijaty, a proto se nyní zasílá odůvodněné stanovisko. V případě, že uvedené členské státy do dvou měsíců nepřijmou příslušná opatření, může se Komise obrátit na Evropský soudní dvůr.

Souvislosti

Směrnice o prioritních látkách navazuje na rámcovou směrnici o vodě, která představuje nejdůležitější právní předpis týkající se ochrany vod v Evropě. Rámcová směrnice usiluje o dosažení vysokých norem kvality životního prostředí v různých oblastech ve stanovených lhůtách (například u povrchových vod je třeba dosáhnout dobrého chemického stavu do roku 2015). Směrnice o prioritních látkách tyto požadavky upřesňuje pomocí dalších konkrétních opatření zaměřených na kontrolu znečištění a na normy kvality životního prostředí.

Rámcová směrnice o vodě obsahuje seznam 33 prioritních látek a 8 dalších znečišťujících látek, které představují pro evropské vody největší ohrožení. Aby bylo odpovídajícím způsobem chráněno vodní prostředí a lidské zdraví, jsou normy kvality vyjádřeny jako maximální přípustná koncentrace a roční průměr, což odráží akutní i chronické účinky v důsledku krátkodobého a dlouhodobého vystavení příslušné látce. Členské státy musí s těmito normami zajistit soulad.

Další informace

Další informace o směrnici o prioritních látkách:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm#dir_prior

Další informace o vodohospodářské politice:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Obecná aktuální statistika o řízeních pro nesplnění povinnosti je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/45


Side Bar