Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

Eurobarometer våren 2011: Européerna har större förtroende för ekonomin

Bryssel den 4 augusti 2011: Européerna har börjat känna större optimism inför ekonomins framtidsutsikter och fler tror att krisens värsta tid är förbi, enligt Eurobarometern våren 2011. Eurobarometern är en opinionsundersökning som utförs två gånger om året av Europeiska unionen. 43 % av européerna tror att krisens inverkan på arbetsmarknaden redan har nått sin kulmen (se bilaga). Det är en procentenhet mer än i den förra undersökningen från hösten 2010 (MEMO/11/16) och 15 procentenheter mer än i den från våren 2009. Européerna efterfrågar även i större utsträckning åtgärder från EU och ett bredare europeiskt samarbete för att kunna hantera krisen och undvika framtida problem. Nästan 8 av 10 européer tycker att en starkare samordning av den ekonomiska politiken inom EU:s medlemsstater vore ett effektivt sätt att hantera den ekonomiska situationen.

-Den senaste undersökningen i Eurobarometern bekräftar att EU gradvis håller på att ta sig ur krisen. Allmänheten anser att att EU antar effektiva åtgärder gentemot krisen och att vi är på bättringsvägen, säger Viviane Reding, vice ordförande i Europeiska kommissionen. Undersökningen visar även att majoriteten tror att EU nu är på väg åt rätt håll. De förväntar sig att EU-institutionerna och de nationella parlamenten fortsätter att kämpa för att bibehålla tillväxt och skapa arbetstillfällen. Om alla agerar ansvarsfullt har Europa en god chans att ta sig ur krisen starkare än det var förut.

Den generella trenden inom EU är positiv; dock finns än en viss skepsis i länder där lågkonjunktur och arbetslöshet fortfarande råder. Det finns skillnader mellan mer ”optimistiska” och ”pessimistiska” länder. En majoritet av medlemsstaterna, i synnerhet Danmark (68 %), Estland (64 %) och Österrike (62 %), anser att den ekonomiska krisens påverkan på arbetsmarknaden redan har nått sin kulmen. Motsatt åsikt finns i länder som brottas med krisen, bl.a. Portugal (80 %) och Grekland (78 %).

Européer stödjer fortfarande tanken "tillsammans blir vi starkare" (se bilaga): 79 % (2 procentenheter mer sedan hösten 2010) stödjer en starkare samordning av den ekonomiska politiken inom alla EU:s medlemsstater, 78 % (+3) stödjer en noggrann tillsyn från EU:s sida när offentliga medel används till att rädda banker och finansinstitut, 78 % (+3) anser att en starkare samordning av ekonomisk och finansiell politik mellan länderna i EMU skulle vara effektivt, 77 % (+2) stödjer en närmare övervakning från EU av aktiviteterna i stora finansgrupper och 73 % (+2) anser att en större roll för EU vid reglering av finansiella tjänster vore meningsfullt.

Allmänheten fortsätter även att se EU som den effektivaste aktören – före nationella parlament – i hanteringen av den ekonomiska krisens följder (se bilaga). EU ligger kvar på första plats (22 %, -1) och följs tätt av de nationella parlamenten (20 %, oförändrad). G20 (14 %, -2) har förlorat sin tredjeplats till Internationella valutafonden (15 %, oförändrad). USA (7 %, +1) hamnar efter internationella organisationer för tredje året i rad sedan Eurobarometern våren 2010.

Allmänheten stödjer Europa 2020-strategin

I Europa 2020-strategin fastställs en rad initiativ som ska öka tillväxt och skapa fler arbetstillfällen (se IP/10/225). EU:s invånare bedömde alla sju initiativ som "viktiga" (se bilaga). De gav högst stöd till initiativen att hjälpa fattiga och socialt utestängda och möjliggöra för dem att inta en aktiv roll i samhället (79 %, +3), modernisera arbetsmarknaden med syfte att höja sysselsättningsnivån (79 %, +3) och stödja en ekonomi som sparar på naturtillgångar och släpper ut mindre växthusgaser (76 %, +3). Majoriteten av européerna anser också att målet med Europa 2020-strategin, främjande av innovation och konkurrensökning, är realistiska och genomförbara.

Slutligen är en majoritet av européerna optimistiska kring framtiden och anser att Europa 2020-strategin får EU på rätt väg: 46 % (oförändrad). De delar åsikten att EU håller rätt kurs för att kunna komma ur krisen och möta nya utmaningar i världen. Den åsikten delas av en knapp majoritet på 46 % eller mer i 21 av 27 medlemsländer.

Bakgrund

Eurobarometern våren 2011 genomfördes genom personliga intervjuer mellan den 6 och 26 maj 2011. Totalt intervjuades 31 769 personer i EU:s 27 medlemsländer och i kandidatländerna.

Ytterligare information

Eurobarometern våren 2011 (första resultaten) finns på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm

Se IP/11/685 för ytterligare detaljer om landsspecifika rekommendationer 2011 från Europeiska kommissionen.

BILAGA

1. Den positiva inställningen till krisens effekter ökar

2. Skillnader mellan medlemsländerna I effekterna av krisen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. EU genomför effektiva åtgärder mot krisen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Européer stödjer fortfarande tanken ”tillsammans blir vi starkare”

5. EU är den lämpligaste aktören för att genomföra effektiva åtgärder mot krisens följder

6. Stöd för Europa 2020-initiativen

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar