Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Standard-Eurobarometer fra foråret 2011: Europæernes tillid til økonomien vokser

Bruxelles, den 4. august 2011 – Europas borgere ser efterhånden mere optimistisk på fremtidsudsigterne for økonomien. Eurobarometeret fra foråret 2011, EU's halvårlige opinionsundersøgelse, viser nemlig, at der er flere og flere, der mener, at vi har lagt den værste del af krisen bag os. Nu mener 43 % af Europas borgere, at krisens virkninger for jobmarkedet har toppet (jf. bilaget); det er et procentpoint mere end i den foregående undersøgelse i efteråret 2010 (MEMO/11/16) og 15 procentpoint højere end i foråret 2009. Europas befolkning ønsker også i stigende grad, at krisen bliver løst og fremtidige problemer undgås ved, at EU griber ind, og at det europæiske samarbejde styrkes. Næsten 8 af 10 mener, at en tættere koordinering af EU-medlemsstaternes økonomiske politik vil være et effektivt middel til at forbedre den økonomiske situation.

"Den seneste Eurobarometer-undersøgelse bekræfter, at EU så småt er på vej ud af krisen. Befolkningen synes, at EU træffer effektive foranstaltninger til at afhjælpe krisen, og at vi er på vej tilbage mod et opsving", sagde Viviane Reding, der er næstformand i Europa-Kommissionen. "Undersøgelsen viser også, at et flertal tror på, at EU nu er på vej i den rigtige retning. De forventer, at EU-institutionerne og medlemsstaternes regeringer arbejder videre på de fælles problemer, som er at stimulere væksten og skabe job. Hvis vi alle handler ansvarsbevidst, har Europa gode chancer for at stå stærkere, når krisen er overstået, end før.

Den generelle tendens i EU er positiv, men der er stadig skepsis i nogle af de lande, hvor recessionen fortsætter og ledigheden stiger. Der er forskelle mellem de mere "optimistiske" og de "pessimistiske" lande. Størsteparten af medlemsstaterne, især Danmark (68 %), Estland (64 %) og Østrig (62 %), tror på, at den økonomiske krises virkninger for jobmarkedet har toppet. Den modsatte opfattelse kan iagttages i nogle lande, der fortsat kæmper med krisen, f.eks. Portugal (80 %) og Grækenland (78 %).

Europas befolkning bakker generelt op bag tanken om at blive stærkere ved at arbejde sammen (se bilaget): 79 % (+2 procentpoint højere end i efteråret 2010) går ind for, at samtlige EU-medlemsstater koordinerer deres økonomiske politik tættere, 78 % (+3) går ind for nøjere EU-overvågning, når offentlige midler benyttes til at redde banker og finansieringsinstitutter, 78 % (+3) mener, at en tættere koordinering af den økonomiske politik og finanspolitikken blandt landene i euroområdet vil være effektivt, 77 % (+2) støtter, at EU fører nøjere tilsyn med de store finanskoncerners aktiviteter, og 73 % (+2) mener, at det vil være effektivt at give EU en større rolle i forbindelse med regulering af finansielle tjenesteydelser.

Befolkningen opfatter også stadig EU som mest effektiv – bedre end de nationale regeringer – til at afhjælpe følgerne af den økonomiske krise (se bilaget). EU ligger fortsat på førstepladsen (22 %, -1) tæt fulgt af de nationale regeringer (20 %, uændret). G20 (14 %, -2) har måttet overlade tredjepladsen til IMF (Den Internationale Valutafond, 15 %, uændret). USA (7 %, +1) ligger for tredje gang i træk siden Eurobarometeret fra foråret 2010 lavere end internationale organisationer.

Folkelig opbakning til Europa 2020-strategien

Europa 2020-strategien består af en række initiativer, der skal øge væksten og skabe job (se IP/10/225), og Europas borgere bedømte alle syv initiativer som vigtige (se bilaget). Der var størst støtte til at hjælpe de fattige og socialt udstødte og gøre det muligt for dem at spille en aktiv rolle i samfundet (79 %, +3), at modernisere arbejdsmarkederne med det formål at øge beskæftigelsen (79 %, +3) og at fremme en økonomi, hvor der bruges færre naturressourcer og udledes færre drivhusgasser (76 %, +3). Flertallet mener også, at målene i Europa 2020-strategien – at styrke innovation og øge konkurrenceevnen – er realistiske.

Endelig ser et flertal af Europas borgere optimistisk på fremtiden og mener, at Europa 2020-strategien bringer EU på rette kurs (46 %, uændret). De er enige i, at EU er på vej i den rigtige retning for at overvinde krisen og blive klar til nye udfordringer på verdensplan. Dette synspunkt støttes af et nettoflertal på 46 % eller derover i 21 af de 27 medlemsstater.

Baggrund

Eurobarometerundersøgelsen fra foråret 2011 blev udført ved personlige interviews i perioden 6.-26. maj 2011. I alt blev der interviewet 31 769 personer i de 27 EU-medlemsstater og kandidatlandene.

Yderligere oplysninger

Eurobarometeret fra foråret 2011 (de første resultater) kan læses på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm

Der er nærmere om Europa-Kommissionens landespecifikke henstillinger for 2011 i IP/11/685.

BILAG

1. En positiv holdning til krisens virkninger vinder frem

2. Forskelle mellem medlemsstaterne om krisens virkninger

3. EU gør noget effektivt ved krisen

4. Europas befolkning bakker generelt op om tanken om at blive stærkere ved at arbejde sammen

5. EU er bedst placeret til at sætte effektivt ind mod følgerne af krisen

6. Støtte til Europa 2020-initiativerne

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar