Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Според проучването „Стандартен Евробарометър“ от пролетта на 2011 г. европейските граждани възвръщат доверието си в икономиката

Брюксел, 4 август 2011 г. Европейските граждани са все по-оптимистично настроени относно перспективите за икономиката и все повече хора твърдят, че най-лошата част от кризата е зад нас. Това сочат данните от „Стандартен Евробарометър“ от пролетта на 2011 г.проучване на общественото мнение, което се провежда в рамките на Европейския съюз два пъти годишно. 43 % от европейските граждани смятат, че отражението на кризата върху пазара на труда вече е достигнало своята най-висока точка (вж. приложението). Това е един процентен пункт повече, отколкото в предишното проучване през есента на 2010 г. (MEMO/11/16) и 15 процентни пункта повече, отколкото през пролетта на 2009 г. Европейските граждани все по-силно желаят да видят действия на равнище ЕС и засилено европейско сътрудничество, за да се преодолее кризата и да се избегнат бъдещи проблеми. Почти 8 от всеки 10 европейски граждани смятат, че засилената координация на икономическата политика между държавите-членки на ЕС ще бъде ефективно средство за справяне с икономическата криза.

Последното проучване на Евробарометър потвърждава, че Европейският съюз започва постепенно да излиза от кризата. Хората вярват, че ЕС предприема ефективни мерки срещу кризата и ние сме по пътя към възстановяване“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия. „Проучването показва също, че мнозинството от хората смятат, че в момента ЕС върви в правилната посока. Те очакват от институциите на ЕС и националните правителства да продължат да се справят с общото предизвикателство за поддържане на растежа и създаване на работни места. Ако всички ние действаме отговорно, Европа има добри шансове да излезе от кризата по-силна, отколкото преди.“

Докато общата тенденция на ЕС е положителна, все още има известен скептицизъм в някои държави, които продължават да се сблъскват с рецесия и растяща безработица. Съществуват различия между „по-оптимистичните“ и „по-песимистичните“ държави. По-голямата част от държавите-членки, особено Дания (68 %), Естония (64 %) и Австрия (62 %), смятат, че отражението на икономическата криза върху пазара на труда вече е достигнало своята най-висока точка. Противоположното мнение се изразява в държави, които се борят с кризата, като Португалия (80 %) и Гърция (78 %).

Европейските граждани продължават широко да подкрепят идеята „да бъдем по-силни, като работим заедно“ (вж. приложението): 79 % (+2 процентни пункта от есента на 2010 г.) са в подкрепа на „една по-силна координация на икономическата политика между всички държави-членки на ЕС“, 78 % (+3) подкрепят „по-строг контрол от страна на ЕС при използването на публични средства за спасяване на банките и финансовите институции“, 78 % (+3) смятат, че „по-силната координация на икономическата и финансовата политика между страните от еврозоната“ ще бъде ефективна, 77 % (+2) подкрепят по-строг контрол от страна на ЕС на дейности на големи финансови групи“ и 73 % (+2) смятат, че „засилването на ролята на ЕС в регулирането на финансовите услуги“ ще доведе до резултати.

Европейските граждани също продължават да считат ЕС за най-ефективния участник в преодоляването на последиците от икономическата криза, който заема позиция пред националните правителства (вж. приложението). ЕС продължава да бъде на първо място (22 %, -1), следван от националните правителства (20 %, без промяна). Г-20 (14 %, -2) отстъпва третото място на Международния валутен фонд (15 %, без промяна). Според проучването на Евробарометър от пролетта на 2010 г. за трети пореден път САЩ (7 %, +1) остава назад в класацията след международните организации.

Обществена подкрепа за стратегията „Европа 2020“

Що се отнася до стратегията „Европа 2020“, в която се определят поредица от инициативи за повишаване на растежа и създаване на работни места (вж. IP/10/225), европейските граждани оцениха всички седем инициативи като „важни“ (вж. приложението). Най-голяма бе подкрепата за „подпомагане на бедните и намиращите се в състояние на социално изключване, като им се предостави възможност да участват активно в обществото“ (79 %, +3), „модернизиране на работните пазари с цел повишаване на нивата на трудова заетост“(79 %, +3) и „подкрепа за икономика, при която се използват по-малко природни ресурси и се отделят по-малко парникови газове“ (76 %, +3). По-голямата част от европейските граждани смятат, че целите на стратегията „Европа 2020“ — насърчаване на иновациите и повишаване на конкурентоспособността — са реалистични и могат да бъдат постигнати.

И накрая, по-голямата част от европейците са оптимистично настроени за бъдещето и твърдят, че стратегията „Европа 2020“ насочва ЕС в правилната посока: 46 % (без промяна). Те споделят мнението, че „ЕС се движи в правилната посока за излизане от кризата и за справяне с новите предизвикателства в световен мащаб.“ Това мнение се споделя поне от 46% от интервюираните в 21 от 27-те държави-членки.

Контекст

Проучването на Евробарометър от пролетта на 2011 г. бе осъществено чрез интервюта на живо в периода от 6 до 26 май 2011 г. Общо 31 769 души бяха интервюирани в 27-те държави-членки на ЕС и в страните кандидатки.

Допълнителна информация

Проучването на Евробарометър от пролетта на 2011 г. (първи резултати) може да намерите на:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm

За повече информация относно конкретните препоръки за всяка държава през 2011 г, предложени от Европейската комисия, вж. IP/11/685.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Все повече се засилва позитивната нагласа относно последиците от кризата

2. Различия между държавите-членки относно отражението на кризата

3. ЕС предприема ефективни мерки срещу кризата

4. Европейските граждани продължават да изразяват широка подкрепа за идеята „да бъдем по-силни, като работим заедно“

5. ЕС е най-подходящият участник, който предприема ефективни действия за справяне с последиците от кризата

6. Подкрепа на инициативите от стратегията „Европа 2020“

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar