Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ökade samfinansieringssatser för EU-medel – stöd till ekonomisk återhämtning i EU

Bryssel den 1 augusti 2011 – I dag godkände Europeiska kommissionen åtgärder som kommer att bidra kraftigt till att få några av EU:s mest utsatta ekonomier på fötter igen.

Förslaget innebär att sex länder skulle behöva bidra mindre till projekt som de i dag samfinansierar med Europeiska unionen. Kommissionen ställer ytterligare EU-samfinansiering till förfogande för Grekland, Irland, Portugal, Rumänien, Lettland och Ungern, och bidrar därmed avgörande till projekt för tillväxt och ökad konkurrenskraft i dessa länder. För dessa länder innebär det att de inte behöver mobilisera lika mycket nationella medel i en situation där deras statsbudgetar är mycket pressade. Därigenom kan program som hittills inte genomförts till följd av bristen på nationella medel inledas, och nya tillgångar tillförs ländernas ekonomi.

EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, har följande kommentar: "Dessa förslag är exceptionella åtgärder i en exceptionell situation. Genom att snabbt tillhandahålla dessa medel, tillsammans med de finansiella stödprogrammen, visar kommissionen att man är fast besluten att främja välfärden och konkurrenskraften i de länder som drabbas hårdast av krisen, och att därigenom bidra till en sorts Marshallplan för ekonomisk återhämtning. Detta beslut kommer att förse de nationella ekonomierna med livsviktig finansiering och samtidigt minska bördan med att samfinansiera projekten ur den nationella budgeten. Jag uppmanar nu Europaparlamentet och rådet att snabbt godta detta beslut, så att pengarna kan mobiliseras till början av nästa år."

Åtgärden innebär ingen ny eller ytterligare finansiering, utan möjliggör tidigare utbetalning av medel som redan avsatts inom ramen för EU:s politik för sammanhållning, landsbygdsutveckling och fiske. EU-bidraget ökas till maximalt 95 % av projektmedlen på begäran av den berörda medlemsstaten. Samtidigt bör man prioritera projekt som är särskilt inriktade på tillväxt och sysselsättning, som omskolning av arbetstagare, inrättande av företagskluster eller investering i transportinfrastruktur. På så sätt kan budgetmedlen användas effektivare, absorptionen ökas och extra medel tillföras ekonomin snabbare.

Åtgärderna avser de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen och som har fått ekonomiskt stöd från program inom ramen för mekanismen för betalningsbalansstöd för länder utanför euroområdet (Rumänien, Lettland och Ungern) eller inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen för länder i euroområdet (Grekland, Irland och Portugal).

Kommissionen kommer att föreslå att rådet och Europaparlamentet antar förslaget i ett snabbförfarande till slutet av 2011 så att de viktiga projekten kan startas så snart som möjligt.

Den ökade samfinansieringen är en exceptionell och tillfällig åtgärd som löper ut så snart medlemsstaterna inte längre får stöd inom ramen för de ekonomiska stödprogrammen.

För att bidra till absorption av medlen samarbetar kommissionen med de berörda medlemsstaterna för att avlägsna flaskhalsar, stärka ländernas förvaltningskapacitet och skynda på genomförandet och den konkreta användningen av medlen. När det gäller Grekland har kommissionen inrättat en arbetsgrupp som ska hjälpa landet att genomföra de åtgärder som ingår i det korrigerande ekonomiska programmet och göra allt för att se till att EU-medlen används snabbt.

Bakgrund

Kommissionen föreslår att Europaparlamentet och rådet anpassar det nuvarande systemet för EU-samfinansiering i samband med programmen för sammanhållning, fiske och landsbygdsutveckling för Grekland, Irland, Portugal, Rumänien, Lettland och Ungern. Varje enskild medlemsstat måste lämna in en särskild begäran om att få komma i åtnjutande av detta nya system I tabellen nedan visas de förväntade maximala beloppen i miljoner euro för vart och ett av länderna.

Medlemsstat

Totalt

För alla 6 medlemsstater

2 884

Per medlemsstat

Grekland

879

Ungern

308

Irland

98

Lettland

255

Portugal

629

Rumänien

714

Vilka medel berörs och vad syftar de till?

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Eruf syftar till att förstärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen. Fonden ska utjämna regionala obalanser och ge stöd till program för regional utveckling, ekonomiska förändringar, förbättrad konkurrenskraft och territoriellt samarbete inom hela EU. Den ska förbättra infrastrukturen, främja konkurrenskraften, driva på forskning och innovation och bidra till hållbar regional utveckling. Fonden investerar i projekt för exempelvis innovation och kunskapsekonomin, miljö och riskförebyggande, energieffektivitet och sammankoppling av transport och telekommunikation.

Sammanhållningsfonden

Sammanhållningsfonden är inriktad på transport- och miljöinfrastruktur, men också på energieffektivitet och förnybar energi för medlemsstater med en bruttonationalinkomst som ligger under 90 % av EU-genomsnittet. Den ska minska deras ekonomiska och sociala handikapp och stabilisera deras ekonomi. Fonden investerar i projekt för utveckling av transeuropeiska transport- och energinät, stöd till energieffektivitet och användning av förnybar energi samt förbättrad kollektivtrafik.

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden ger stöd till program för att öka sysselsättningen och den sociala sammanhållningen i EU. Den hjälper medlemsstaterna att bättre anpassa EU:s arbetstagare och företag till de nya globala utmaningarna. Exempelvis hjälper fonden arbetstagare att skaffa sig nya färdigheter, eller företag att genomföra förändringar.

Europeiska fiskerifonden (EFF)

Europeiska fiskerifonden ska ge ekonomiskt stöd för att uppnå en hållbar balans mellan resurser och EU-flottans fiskekapacitet, främja hållbar utveckling av insjöfisk, öka fiske- och vattenbrukssektorns konkurrenskraft, skydda miljön och främja ett ökat naturskydd i samband med fiske och vattenbruk, och uppmuntra till hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet i områden där fiske och vattenbruk förekommer.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ska förstärka EU:s politik för landsbygdsutveckling. Fonden bidrar till att 1) stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, 2) skydda miljön och landsbygden och 3) förbättra livskvaliteten och näringslivet i landsbygdsområden. EJFLU skall komplettera nationella, regionala och lokala verksamheter som bidrar till att gemenskapens prioriteringar kan uppnås.

Ytterligare information:

Mekanismer för ekonomiskt stöd

Mekanismer för betalningsbalansstöd till länder utanför euroområdet

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen för länder i euroområdet

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar