Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

{0>European Commission - Press release<}100{>Europese Commissie - Persbericht<0}

Meer medefinanciering door EU-fondsen ter bevordering van het economisch herstel

{0>Brussels, 1 August 2011 – Today the European Commission agreed to measures that should make a significant contribution to getting some of the EU's most troubled economies back on track.<}0{>Brussel, 1 augustus 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen aangenomen om sommige van de zwaarst getroffen economieën in de EU weer op de been te helpen.<0}

{0>Under the proposal, six countries would be asked to contribute less to projects that they currently co-finance with the European Union.<}0{>Volgens het voorstel zouden zes landen minder bijdragen aan projecten die zij momenteel samen met de Europese Unie financieren.<0} {0>The Commission makes available for Greece, Ireland, Portugal, Romania, Latvia and Hungary, supplementary EU co financing, vital for growth and competitiveness-boosting projects in each one of these countries.<}0{>De Commissie stelt voor Griekenland, Ierland, Portugal, Roemenië, Letland en Hongarije aanvullende EU-medefinanciering ter beschikking, die in deze landen essentieel is voor projecten ter bevordering van de groei en het concurrentievermogen.<0} {0>As a result, they will have to find less national match-funding at a time when their domestic budgets are under considerable pressure and therefore programmes that have not been executed so far for lack of national funding may be launched and inject fresh money in the economy.<}0{>Dit betekent dat zij minder eigen middelen voor medefinanciering moeten vinden nu hun begrotingen sterk onder druk staan, zodat programma's die tot dusver bij gebrek aan nationale financiering niet zijn uitgevoerd van start kunnen gaan en dat zij vers geld in de economie kunnen pompen.<0}

{0>The President of the European Commission José Manuel Barroso stated:<}90{>Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei:<0} {0>"These proposals are an exceptional response to exceptional circumstances.<}0{>"Deze voorstellen zijn een buitengewoon antwoord op een buitengewone situatie.<0} {0>Accelerating these funds, combined with the financial assistance programmes, demonstrate the Commission's determination to boost prosperity and competitiveness in the countries mostly hit after the financial crisis – thereby contributing to a kind of 'Marshall Plan' for economic recovery.<}0{>Door deze fondsen sneller beschikbaar te stellen, en tegelijkertijd de programma's voor financiële steun ten uitvoer te leggen, bewijst de Commissie dat zij vastbesloten is de welvaart en concurrentiekracht te bevorderen in de landen die door de financiële crisis het zwaarst zijn getroffen en draagt zij bij aan een soort Marshallplan voor economisch herstel.<0} {0>This decision will inject essential funding into national economies, while reducing the pressure for the co-financing of the projects by the national budgets.<}0{>Met dit besluit zullen essentiële financiële middelen in nationale economieën vloeien, terwijl de druk voor medefinanciering van de projecten uit de nationale begrotingen wordt verlicht.<0} {0>I now call on the European Parliament and the Council to urgently approve the decision, in order to get money on the ground by early next year."<}0{>Ik doe nu een beroep op het Europees Parlement en de Raad om met het besluit spoedig in te stemmen, zodat begin volgend jaar geld kan vloeien."<0}

{0>The measure does not represent new or additional funding but it allows an earlier reimbursement of funds already committed under EU cohesion policy, rural development and fisheries.<}0{>Met de maatregel worden geen nieuwe of aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld maar kunnen reeds in het kader van het Europese cohesie-, plattelandsontwikkelings- en visserijbeleid toegewezen middelen vroeger worden uitbetaald.<0} {0>The EU contribution would be increased to a maximum of 95% if requested by a Member State concerned.<}0{>De EU-bijdrage zou tot maximaal 95% worden opgetrokken als een betrokken lidstaat daarom verzoekt.<0} {0>This should be accompanied by a prioritisation of projects focusing on growth and employment, such as retraining workers, setting up business clusters or investing in transport infrastructure.<}0{>Daarbij zou prioriteit worden verleend aan projecten die gericht zijn op groei en werkgelegenheid, zoals omscholing van werknemers, het opzetten van bedrijfsclusters of investering in transportinfrastructuur.<0} {0>In this way level of execution can be increased, absorption augmented and extra money injected into the economy faster.<}0{>Op die manier kunnen sneller middelen beschikbaar worden gesteld en kan meer geld in de economie worden gepompt.<0}

{0>It concerns Member States that have been most affected by the crisis and have received financial support under a programme from the Balance of Payments mechanism for countries not in the Euro area (Romania, Latvia and Hungary) or from the European Financial Stabilisation Mechanism for countries in the Euro area (Greece, Ireland and Portugal).<}0{>De maatregel geldt voor de lidstaten die het zwaarst door de crisis zijn getroffen en die financiële steun hebben ontvangen uit een programma in het kader van het betalingsbalansmechanisme voor landen buiten de eurozone (Roemenië, Letland en Hongarije) of van het Europees financieel stabilisatiemechanisme voor eurolanden (Griekenland, Ierland en Portugal).<0}

{0>The Commission will request that the Council and the European Parliament adopt the proposal in a fast-track legislative procedure by the end of 2011 to allow for the vital projects to get of the ground as soon as possible.<}0{>De Commissie zal de Raad en het Europees Parlement verzoeken het voorstel voor eind 2011 door middel van een versnelde wetgevingsprocedure goed te keuren, zodat de cruciale projecten zo spoedig mogelijk van start kunnen gaan.<0}

{0>The top-up is an exceptional temporary measure, which ends as soon as the Member States stop receiving support under the financial assistance programmes.<}0{>Deze extra medefinanciering vormt een uitzonderlijke tijdelijke maatregel, die eindigt zodra de lidstaten geen steun meer uit de programma's voor financiële steun ontvangen.<0}

{0>To help with the absorption of the funds, the Commission is cooperating with the Member States concerned to remove bottlenecks, strengthen their administrative capacity and accelerate implementation and spending on the ground.<}0{>Om de beschikbaarstelling van middelen uit de fondsen te versnellen, werkt de Commissie met de betrokken lidstaten samen om knelpunten weg te werken, hun administratieve capaciteit te versterken en de besteding ter plaatse te bespoedigen.<0} {0>In the specific case of Greece, the Commission has established a Task Force that will help it to implement the measures foreseen in the economic adjustment programme and take all necessary steps to ensure a quicker take-up of EU funds<}0{>In het specifieke geval van Griekenland heeft de Commissie een taskforce opgericht die dit land zal helpen de maatregelen in het kader van het economisch aanpassingsprogramma uit te voeren en alle nodige maatregelen te nemen om een snellere beschikbaarstelling van EU-fondsen te verzekeren.<0}

{0>Background<}100{>Achtergrond<0}

{0>The Commission is proposing the European Parliament and the Council to adjust the current system of EU co-financing in cohesion, fisheries and rural development policies for Greece, Ireland, Portugal, Romania, Latvia and Hungary.<}0{>De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad voor om het huidige systeem van EU-medefinanciering van het cohesie-, visserij- en plattelandsontwikkelingsbeleid voor Griekenland, Ierland, Portugal, Roemenië, Letland en Hongarije aan te passen.<0} {0>Each Member State would need to submit a request to benefit from this new system.<}0{>Elke lidstaat zou een aanvraag moeten indienen om van dit nieuwe systeem te kunnen profiteren.<0} {0>An expected maximal impact expressed in Millions of Euro is visualised in the table below.<}0{>De onderstaande tabel geeft het verwachte maximale effect in miljoenen euro's weer.<0}

{0>Member State<}100{>Lidstaat<0}

{0>Total<}100{>Totaal<0}

{0>For all 6 Member States<}80{>Alle zes lidstaten<0}

2 884

{0>Detail by Member State<}75{>Specifiek per lidstaat<0}

{0>Greece<}100{>Griekenland<0}

879

{0>Hungary<}100{>Hongarije<0}

308

{0>Ireland<}100{>Ierland<0}

98

{0>Latvia<}100{>Letland<0}

255

{0>Portugal<}100{>Portugal<0}

629

{0>Romania<}100{>Roemenië<0}

714

{0>Which funds are concerned and what are their aims?<}0{>De betrokken fondsen en hun doelstellingen<0}

{0>European Regional Development Fund (ERDF)<}100{>Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)<0}

{0>The ERDF aims at strengthening economic and social cohesion in the European Union.<}0{>Het EFRO is bedoeld om de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken.<0} {0>It addresses regional imbalances and supports programmes on regional development, economic change, enhanced competitiveness and territorial cooperation throughout the Union.<}67{>Het wil in de gehele EU regionale onevenwichtigheden corrigeren en steunt programma's voor regionale ontwikkeling, economische verandering, versterking van het concurrentievermogen en territoriale samenwerking.<0} {0>The Fund seeks to improve infrastructure, boost competitiveness, stimulate research and innovation and sustainable regional development.<}0{>Het is gericht op de verbetering van de infrastructuur en op de bevordering van het concurrentievermogen, van onderzoek en innovatie en van duurzame regionale ontwikkeling.<0} {0>It invests in projects focussing on, for example, innovation and the knowledge economy, the environment and risk prevention, energy efficiency and the interconnectivity of transport and telecommunication.<}0{>Zo investeert het in projecten die gericht zijn op innovatie en de kenniseconomie, het milieu en risicopreventie, energie-efficiëntie en de interconnectiviteit van transport en telecommunicatie.

<0}

{0>Cohesion Fund (CF)<}100{>Cohesiefonds (CF)<0}

{0>The Cohesion Fund focuses on transport and environment infrastructure, as well as on energy efficiency and renewable energy for those Member States with a Gross National Income (GNI) lower than 90% of the EU average.<}0{>Het Cohesiefonds is gericht op de transport- en milieu-infrastructuur en op energie-efficiëntie en vernieuwbare energie voor de lidstaten met een bruto nationaal inkomen (bni) van minder dan 90% van het EU-gemiddelde.<0} {0>It serves to reduce their economic and social shortfall, as well as to stabilise their economy.<}0{>Het is bedoeld om hun economische en sociale achterstand te reduceren en hun economie te stabiliseren.<0} {0>The Fund invests in projects developing trans-European transport and energy networks, supporting energy efficiency and the use of renewable energy and strengthening public transport.<}0{>Het Cohesiefonds investeert in projecten voor de ontwikkeling van trans-Europese transport- en energienetwerken, ter ondersteuning van energie-efficiëntie en van het gebruik van vernieuwbare energie en ter bevordering van het openbaar vervoer.<0}

{0>European Social Fund (ESF)<}100{>Europees Sociaal Fonds (ESF)<0}

{0>The European Social Fund supports programs dedicated to achievement of higher levels of employment and social inclusion in the EU.<}0{>Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt programma's die gericht zijn op de verbetering van de werkgelegenheid en de sociale insluiting in de EU.<0} {0>It helps Member States make Europe's workforce and companies better equipped to face new global challenges.<}0{>Het helpt de lidstaten om de arbeidskrachten en de ondernemingen beter op de mondiale uitdagingen voor te bereiden.<0} {0>The Fund helps, for example, workers to acquire new skills or businesses to undergo changes.<}0{>Zo helpt het werknemers om nieuwe vaardigheden te verwerven en ondernemingen om zich aan veranderingen aan te passen.<0}

{0>European Fisheries Fund (EFF)<}100{>Europees Visserijfonds (EVF)<0}

{0>The aim of the European Fisheries Fund provides financial assistance to promote a sustainable balance between resources and fishing capacity of the EU fleet, to promote sustainable development of inland fishing, strengthen the competitiveness of the fisheries and aquaculture sectors, protect and enhance the protection of the environment linked to the fisheries or aquaculture activities, encourage the sustainable development and improvement of the quality of life in areas with activities in the fisheries and aquaculture sectors.<}0{>Het Europees Visserijfonds verleent financiële bijstand met het oog op een duurzaam evenwicht tussen de visbestanden en de visserijcapaciteit van de EU-vloot, op de duurzame ontwikkeling van de binnenvisserij, op versterking van het concurrentievermogen, op een betere bescherming van het milieu in samenhang met visserij- of aquacultuuractiviteiten, op bevordering van duurzame ontwikkeling en op de verbetering van de levenskwaliteit in gebieden waar visserij of aquacultuur wordt bedreven.<0}

{0>European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)<}100{>Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)<0}

{0>The European Agricultural Fund for Rural Development aims at strengthening the EU’s rural development policy.<}0{>Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is bedoeld om het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU te versterken.<0} {0>The Fund contributes to improving (1) the competitiveness of agriculture and forestry (2) the environment and the countryside and (3) the quality of life and the management of economic activity in rural areas.<}0{>Het draagt bij aan de verbetering van 1) het concurrentievermogen van land- en bosbouw, 2) het milieu en het platteland en 3) de levenskwaliteit en het beheer van de economische activiteit in plattelandsgebieden.<0} {0>The Fund complements national, regional and local actions, which contribute to Community priorities.<}67{>Het vormt een aanvulling op nationale, regionale en plaatselijke acties die tot de verwezenlijking van de prioriteiten van de EU bijdragen.<0}

{0>More information:<}100{>Voor meer informatie:<0}

{0>Financial Assistance Mechanisms<}0{>Mechanismen voor financiële bijstand<0}

{0>Balance of Payments (BoP) mechanism for non-Euro countries<}0{>Betalingsbalansmechanisme voor landen buiten de eurozone<0}

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

{0>European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) for Eurozone countries<}0{>Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) voor eurolanden<0}

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm


Side Bar