Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan taloutta elvytetään korottamalla EU-rahastojen yhteisrahoitusosuuksia

Bryssel, 1.8.2011 – Euroopan komissio sopi tänään toimenpiteistä, joilla pyritään saamaan eräiden suurimmissa talousvaikeuksissa olevien EU-maiden taloudet kääntymään jälleen kasvuun.

Ehdotuksella pienennetään kuuden maan rahoitusosuutta hankkeissa, jotka rahoitetaan yhdessä Euroopan unionin kanssa. Komissio antaa Irlannin, Kreikan, Latvian, Portugalin, Romanian ja Unkarin käyttöön lisää EU:n yhteisrahoitusta kasvua ja kilpailua edistäviin hankkeisiin. Nämä huomattavissa budjettivaikeuksissa kamppailevat maat tarvitsevat siten vähemmän kansallista täsmärahoitusta, minkä ansiosta ne voivat käynnistää ohjelmia, joihin ei aiemmin ollut käytettävissä riittävästi kansallista rahoitusta, ja suunnata uusia varoja talouden elvyttämiseen.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan tällaiset poikkeukselliset ajat edellyttävät poikkeuksellisia toimenpiteitä. ”Näihin rahastoihin panostaminen ja rahoitusapuohjelmien toteuttaminen ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten määrätietoisesti komissio pyrkii edistämään hyvinvointia ja parantamaan kilpailukykyä maissa, joihin rahoituskriisi on vaikuttanut kaikkein eniten. Tässä yhteydessä voitaisiin puhua eräänlaisesta Marshall-avusta. Tämän päätöksen myötä kyseiset maat saavat käyttöönsä lisärahoitusta ja paineet hankkeiden yhteisrahoittamiseen tarvittavien kansallisten varojen löytämiseen helpottuvat. Kehotan nyt Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään viipymättä tämän päätöksen, jotta tarvittavat varat olisivat konkreettisesti käytettävissä jo ensi vuoden alussa”, Barroso vetosi.

Kyseessä ei ole uusien varojen eikä lisärahoituksen myöntäminen, vaan toimenpiteellä korvataan etuajassa EU:n koheesio-, maaseudun kehittämis- ja kalastuspolitiikassa aiemmin sidotut varat. EU:n rahoitusosuus nousisi enimmillään 95 prosenttiin, jos asianomainen jäsenvaltio tätä pyytää. Etusijalle on kuitenkin asetettava kasvua ja työllisyyttä koskevat hankkeet, kuten työntekijöiden uudelleenkoulutushankkeet ja klustereiden perustamishankkeet sekä investoinnit liikenneinfrastruktuuriin. Tämän ansiosta voidaan korottaa hankkeiden toteuttamisastetta, parantaa vastaanottokykyä ja ohjata nopeammin lisävaroja talouteen.

Toimenpide koskee jäsenvaltioita, joihin kriisi on kohdistunut kaikkein pahiten ja joille on myönnetty maksutasetukea (euroalueeseen kuulumattomat Latvia, Romania ja Unkari) tai Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin tukea (euroalueeseen kuuluvat Irlanti, Kreikka ja Portugali).

Komissio pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään ehdotuksen nopeutetussa lainsäädäntömenettelyssä vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta elintärkeät hankkeet saadaan käynnistettyä mahdollisimman nopeasti.

Tämä toimenpide on vain väliaikainen, sillä se päättyy heti, kun kyseiset jäsenvaltiot eivät enää saa tukea rahoitusapuohjelmista.

Varojen käytön tehostamiseksi komissio tekee yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa pullonkaulojen poistamiseksi, niiden hallintovalmiuksien lujittamiseksi sekä hankkeiden toteutuksen ja varojen konkreettisen käytön nopeuttamiseksi. Kreikka on erityistapaus, sillä komission perustama eritystyöryhmä avustaa sitä talouden sopeutusohjelman ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa, jotta EU-varat saataisiin hyödynnettyä tavallista nopeammin.

Tausta

Komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, että koheesio-, kalastus ja maaseudun kehittämispolitiikassa noudettavaa nykyistä EU:n yhteisrahoitusjärjestelmää muutettaisiin Irlannin, Kreikan, Latvian, Portugalin, Romanian ja Unkarin osalta. Kunkin jäsenvaltion olisi jätettävä hakemus hyödyntääkseen tätä uutta järjestelmää. Toimenpiteen arvioidut enimmäisvaikutukset (miljoonina euroina) esitetään seuraavassa taulukossa:

Jäsenvaltio

Yhteensä

Kaikki kuusi jäsenvaltiota

2 884

Jäsenvaltioittain

Kreikka

879

Unkari

308

Irlanti

98

Latvia

255

Portugali

629

Romania

714

Mitä rahastoja toimenpide koskee ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

EAKR:n tarkoituksena on lujittaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. Sillä korjataan alueellista epätasapainoa ja tuetaan ohjelmia, jotka liittyvät aluekehitykseen, talouden muutoksiin, kilpailukyvyn tehostamiseen ja alueyhteistyöhön koko unionissa. Lisäksi sillä parannetaan infrastruktuuria ja kilpailukykyä ja kannustetaan tutkimusta, innovointia ja kestävää aluekehitystä. Rahaston varoja käytetään hankkeisiin, jotka koskevat mm. innovointia ja osaamistaloutta, ympäristöä ja riskien ehkäisyä sekä energiatehokkuutta ja liikenteen ja televiestinnän yhteenliitettävyyttä.

Koheesiorahasto

Koheesiorahasto keskitetään lähinnä liikenne- ja ympäristöinfrastruktuuriin sekä energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin niissä jäsenvaltioissa, joiden bruttokansantulo (BKTL) on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Sillä pyritään paikkaaman niiden taloudellisia ja sosiaalisia puutteita ja tasapainottamaan niiden taloutta. Rahaston varoja käytetään Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen kehittämiseen, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön tukemiseen ja julkisen liikenteen parantamiseen.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahastosta tuetaan ohjelmia, jotka tähtäävät työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden parantamiseen EU:ssa. Sillä autetaan jäsenvaltioiden työvoimaa ja yrityksiä mukautumaan uusiin maailmalaajuisiin haasteisiin. Rahastoista myönnettävien varojen avulla esim. työntekijät voivat hankkia uusia taitoja ja yritykset tehdä muutoksia toimintaansa.

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)

Euroopan kalatalousrahaston tarkoituksena on antaa rahoitusapua kestävän tasapainon saavuttamiseksi kalavarojen ja EU:n alusten kalastuskapasiteetin välillä, sisävesikalastuksen kestävän kehityksen edistämiseksi, kalastus- ja vesiviljelyalan kilpailukyvyn parantamiseksi, kalastus- ja vesiviljelytoimintaan liittyvän ympäristönsuojelun tehostamiseksi, kestävän kehityksen kannustamiseksi sekä elämänlaadun parantamiseksi alueilla, joilla harjoitetaan kalastus- ja vesiviljelytoimintaa.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolla pyritään lujittamaan EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaa. Rahaston tarkoituksena on (1) parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, (2) suojata ympäristöä ja maaseutua ja (3) parantaa elämänlaatua ja taloudellisen toiminnan hallinnointia maaseutualueilla. Rahastolla täydennetään kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia, joilla unionin ensisijaiset tavoitteet pyritään panemaan täytäntöön.

Lisätietoja:

Rahoitusapumekanismit

Euroalueeseen kuulumattomien maiden maksutasetuki

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Euroalueeseen kuuluvat maat kattava Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar