Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Suurendame ELi fondide kaasrahastusmäära, kiirendame Euroopa majanduse taastumist

Brüssel, 1. august 2011. Täna saavutas Euroopa Komisjon kokkuleppe meetmetes, mis peaksid aitama majanduslikult raskeimasse olukorda sattunud ELi riikidel taas jalule tõusta.

Ettepaneku kohaselt palutaks kuuel riigil vähendada oma osalust projektides, mida nad praegu koos Euroopa Liiduga kaasrahastavad. Komisjon võimaldab Kreekale, Iirimaale, Portugalile, Rumeeniale, Lätile ja Ungarile täiendavat ELi kaasrahastamist, mis on neis riikides kasvu ja konkurentsivõimet suurendavate projektide jaoks elutähtis. See tähendaks, et riigieelarve jaoks niigi pingelisel ajal ei pea nad leidma nii palju siseriiklikke rahalisi vahendeid ning saavad seega algatada programme, mida seni ei ole riigi rahastuse puudusel käivitatud, ning niiviisi tuua majandusse raha juurde.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso selgitas: „Sellised erakorralised ettepanekud on meie vastus erakorralisele olukorrale. Fondide vahendite kiirem kättesaadavaks tegemine koos finantsabiprogrammidega näitab komisjoni kindlat tahet edendada finantskriisi järel kõige rängemalt kannatada saanud riikide jõukust ja konkurentsivõimet ning aidata sel viisil kaasa omamoodi „Marshalli plaanile“, mille eesmärk on majandust elavdada. Otsuse tulemusena süstitakse riikide majandusse hädavajalikku raha, vähendades samas projektide kaasrahastamise kohustusest riiklikule eelarvele tulenevat survet. Nüüd kutsun ma Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles otsust kiirelt heaks kiitma, et raha järgmise aasta alguses kohale jõuaks.“

Meede ei kujuta endast uut ega täiendavat rahastust, vaid võimaldab ELi ühtekuuluvus-, maaelu- ja kalanduspoliitika alusel fondidest juba eraldatud vahendeid varem hüvitada. ELi panuse ülempiir suureneks 95%-ni, kui asjaomane liikmesriik seda palub. Paralleelselt sellega tuleks eelistada projekte, mis keskenduvad kasvule ja tööhõivele, näiteks töötajate ümberõppele, ettevõtteklastrite loomisele või investeeringutele transporditaristusse. Sel viisil saab suurendada projektide elluviimise määra ja abi vastuvõtmise suutlikkust ning süstida raha kiiremini majandusse.

See puudutab liikmesriike, keda kriis on kõige rängemalt tabanud ja kes on saanud finantsabi mõne programmi alusel kas euroala-välistele riikidele mõeldud maksebilansimehhanismi kaudu (Rumeenia, Läti, Ungari) või euroala riikidele mõeldud Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi kaudu (Kreeka, Iirimaa, Portugal).

Komisjon palub nõukogul ja Euroopa Parlamendil võtta ettepanek vastu kiirmenetluse korras 2011. aasta lõpuks, et elutähtsad projektid saaksid võimalikult kiiresti käivitatud.

Lisarahastus on erakorraline ja ajutine meede, mis lõpetatakse niipea, kui lõppeb liikmesriigile finantsabiprogrammide raames toetuse andmine.

Et aidata parandada fondivahendite vastuvõtu võimet, teeb komisjon asjaomaste liikmesriikidega koostööd, et kõrvaldada kitsaskohti, tugevdada nende haldussuutlikkust ning kiirendada projektide rakendamist ja vahendite kulutamist kohapeal. Konkreetselt Kreeka küsimuses on komisjon moodustanud rakkerühma, mis aitab tal rakendada majanduse kohandamise programmis ette nähtud meetmeid ja astub vajalikud sammud, tagamaks ELi rahaliste vahendite kiirema ärakasutamise.

Taust

Komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku kohandada ELi ühtekuuluvuse, kalanduse ja maaelu arengu poliitikas praegu kehtivat kaasrahastamissüsteemi Kreeka, Iirimaa, Portugali, Rumeenia, Läti ja Ungari puhul. Iga liikmesriik peaks selles uues süsteemis osalemiseks esitama taotluse. Oodatav maksimaalne mõju, väljendatuna miljonites eurodes, on esitatud alljärgnevas tabelis.

Liikmesriik

Kokku

Kõik 6 liikmesriiki

2884

Liikmesriigid ükshaaval

Kreeka

879

Ungari

308

Iirimaa

98

Läti

255

Portugal

629

Rumeenia

714

Milliseid fonde see puudutab ja mis on nende fondide eesmärk?

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

ERFi eesmärk on tugevdada Euroopa Liidus majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Fondi abil tasakaalustatakse liidus regionaalset ebavõrdsust ning toetatakse programme, mis on suunatud regionaalsele arengule, majanduslikele muutustele, konkurentsivõime tugevdamisele ja territoriaalsele koostööle ELi kõikides osades. ERFi eesmärk on parandada taristut, tõsta konkurentsivõimet, ergutada teadusuuringuid ja innovatsiooni ning jätkusuutlikku regionaalset arengut. Fondist investeeritakse projektidesse, mis keskenduvad näiteks innovatsioonile ja teadmistepõhisele majandusele, keskkonnale ja riskiennetusele, energiatõhususele ning transpordi- ja telekommunikatsioonivõrkude vastastikusele sidumisele.

Ühtekuuluvusfond

Ühtekuuluvusfondist toetatakse transpordi- ja keskkonnataristut ning energiatõhusust ja taastuvenergiat liikmesriikides, mille kogurahvatulu on madalam kui 90% ELi keskmisest. See aitab neil riikidel vähendada oma majanduslikku ja sotsiaalset mahajäämust ja stabiliseerida majandust. Fondist investeeritakse projektidesse, mis on suunatud üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude arendamisele, energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise toetamisele ning ühistranspordi tugevdamisele.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

Euroopa Sotsiaalfond toetab programme, mis on suunatud tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele ELis. See aitab liikmesriikidel valmistada Euroopa tööjõudu ja ettevõtteid paremini ette uute üleilmsete probleemidega toimetulekuks. Näiteks aitab fond töötajatel omandada uusi oskusi ja ettevõtetel teha läbi muutusi.

Euroopa Kalandusfond (EKF)

Euroopa Kalandusfondi eesmärk on anda finantsabi, et edendada jätkusuutlikku tasakaalu kalavarude ja ELi kalalaevastiku püügivõimsuse vahel, parandada sisevetekalanduse jätkusuutlikku arengut, tugevdada kalandus- ja vesiviljelussektori konkurentsivõimet, kaitsta keskkonda ja parandada keskkonnakaitset kalanduse või vesiviljelustegevusega seotud küsimustes, ergutada säästvat arengut ja elukvaliteedi parandamist piirkondades, kus tegeldakse kalanduse ja vesiviljelusega.

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD)

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi eesmärk on tugevdada ELi maaelu arengu poliitikat. Fond aitab parandada 1) põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, 2) keskkonda ja maastikku ning 3) maapiirkondade elukvaliteeti ja majandustegevuse juhtimist. EAFRD täiendab siseriiklikke, regionaalseid ja kohalikke meetmeid, mis aitavad ellu viia ühenduse prioriteete.

Lisateave:

Finantsabimehhanismid

Euroala-väliste riikide maksebilansimehhanism

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Euroalasse kuuluvatele riikidele mõeldud Euroopa finantsstabiilsusmehhanism

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Kontaktisikud:

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar