Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Større medfinansieringsandel med EU-midler – et ekstra skub til det økonomiske opsving i Europa

Bruxelles, den 1. august 2011 – Europa-Kommissionen har i dag vedtaget foranstaltninger, der skulle hjælpe med til at få nogle af EU's hårdest ramte økonomier på fode igen.

Forslaget går ud på, at seks lande kan få nedsat deres bidrag til projekter, som de i dag samfinansierer sammen med EU. Kommissionen tilbyder Grækenland, Irland, Portugal, Rumænien, Letland og Ungarn supplerende EU-medfinansiering af projekter, som er af afgørende betydning for fremme af vækst og konkurrenceevne i disse lande. Det betyder, at de ikke behøver at skaffe helt så mange nationale midler på et tidspunkt, hvor deres budgetter er under pres, og dermed at programmer, der ikke har kunnet gennemføres af mangel på national finansiering, nu kan sættes i gang og tilføre økonomien frisk kapital.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte: "Baggrunden for forslagene er, at ganske særlige omstændigheder kræver ganske særlige foranstaltninger. Ved at fremskynde tildelingen af disse midler og kombinere med programmerne for finansiel bistand viser Kommissionen, at den er fast besluttet på at fremme velstand og konkurrenceevne i de lande, der er hårdest ramt af finanskrisen, og dermed medvirker i en slags "Marshall-plan" for et økonomisk opsving. Afgørelsen vil tilføre de nationale økonomier hårdt tiltrængte midler og samtidig lette presset for medfinansiering af projekterne via de nationale budgetter. Jeg vil opfordre Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigst muligt at vedtage afgørelsen, så der kan komme penge på bordet allerede i begyndelsen af næste år."

Foranstaltningen består ikke i ny eller supplerende finansiering, men hurtigere udbetaling af midler, som EU allerede har forpligtet sig til at give ifølge sine politikker på områderne samhørighed, udvikling af landdistrikter og fiskeri. EU's bidrag kan sættes helt op til 95 %, hvis den pågældende medlemsstat beder om det. Dette bør ledsages af en opprioritering af projekter, der har fokus på vækst og beskæftigelse, såsom omskoling af arbejdstagere, etablering af virksomhedsklynger og investeringer i infrastruktur. På den måde kan man fremskynde udførelsen, øge udnyttelsen og tilføre de ekstra penge til økonomien hurtigere.

Foranstaltningen er tiltænkt de medlemsstater, der har mærket krisen mest og modtaget finansiel bistand under et program for betalingsbalancestøtte til lande uden for euroområdet (Rumænien, Letland og Ungarn) eller den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme for lande i euroområdet (Grækenland, Irland og Portugal).

Kommissionen vil bede Rådet og Europa-Parlamentet om at behandle forslaget efter en hasteprocedure med vedtagelse inden udgangen af 2011, så de vigtige projekter kan komme i gang hurtigst muligt.

Den ekstra støtte bliver ydet undtagelsesvis og kun midlertidigt, indtil de pågældende medlemsstater ikke længere får støtte under programmerne for finansiel bistand.

Kommissionen samarbejder med de pågældende medlemsstater om at fjerne flaskehalse, styrke den administrative kapacitet og fremskynde implementeringen og den konkrete udbetaling af penge for derved at bidrage til, at midlerne bliver udnyttet. I Grækenlands tilfælde har Kommissionen oprettet en taskforce, der skal bistå landet med at implementere de foranstaltninger, der er planlagt i det økonomiske reformprogram, og tage alle nødvendige skridt til at sikre hurtigere udnyttelse af EU-midlerne.

Baggrund

Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet og Rådet at justere det nuværende system for EU-medfinansiering inden for politikkerne for samhørighed, fiskeri og udvikling af landdistrikter for Grækenland, Irland, Portugal, Rumænien, Letland og Ungarn. Hver enkelt af disse medlemsstater skal bede om at benytte dette nye system. De forventede maksimale virkninger fremgår af nedenstående tabel (mio. EUR).

Medlemsstat

I alt

De seks medlemsstater tilsammen

2 884

De enkelte medlemsstater

Grækenland

879

Ungarn

308

Irland

98

Letland

255

Portugal

629

Rumænien

714

Hvilke fonde er der tale om, og hvad er deres formål?

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

EFRU har til formål at skabe større økonomisk og social sammenhængskraft i EU. EFRU skal bøde på regionale uligheder og støtter programmer for regional udvikling, økonomiske ændringer, forbedret konkurrenceevne og territorialt samarbejde i hele EU. Den tilstræber at forbedre infrastrukturen, styrke konkurrenceevnen, stimulere forskning og innovation og fremme en bæredygtig regional udvikling. Fonden investerer fx i projekter om innovation og vidensøkonomien, miljøbeskyttelse og risikoforebyggelse, energieffektivitet og netsammenkobling på transport‑ og teleområdet.

Samhørighedsfonden

Samhørighedsfonden har fokus på transport- og miljøinfrastruktur, energieffektivitet og vedvarende energi i de medlemsstater, hvor bruttonationalproduktet (BNP) er lavere end 90 % af EU-gennemsnittet. Den skal afhjælpe økonomiske og sociale mangler i disse lande og stabilisere deres økonomi. Fonden investerer i projekter om udvikling af transeuropæiske transport- og energinet, forbedring af energieffektiviteten, øget brug af vedvarende energi og styrkelse af offentlig transport.

Den Europæiske Socialfond (ESF)

Den Europæiske Socialfond støtter programmer, der målrettet søger at opnå højere beskæftigelsen og større social inddragelse i EU. Den hjælper medlemsstaterne med at forberede Europas arbejdsstyrke bedre på nye globale udfordringer. Fonden hjælper fx arbejdstagerne med at erhverve nye færdigheder og virksomhederne med at omstille sig.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

Målet med Den Europæiske Fiskerifond er at yde finansiel bistand til at skabe en bæredygtig balance mellem fiskeressourcerne og EU-flådens kapacitet, fremme en bæredygtig udvikling af indlandsfiskeri, skærpe konkurrenceevnen i fiskeriet og i akvakultursektoren, forbedre beskyttelsen af miljøet, hvor det berøres af fiskeri og akvakultur, samt tilskynde til bæredygtig udvikling og forbedring af livskvaliteten i områder med fiskeri og akvakultur.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne har som mål at styrke EU's politik for udvikling af landdistrikterne. Fonden skal bidraget til at forbedre (1) landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne, (2) miljøet og landskabet og (3) livskvaliteten og forvaltningen af den økonomiske aktivitet i landdistrikterne. ELFUL supplerer nationale, regionale og lokale aktioner, som bidrager til Fællesskabets prioriteter.

Yderligere oplysninger:

Mekanismer for finansiel bistand

Betalingsbalancestøtte til lande uden for euroområdet

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme for lande i euroområdet

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar