Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Увеличаване на процента на съфинансиране със средства от фондовете на ЕС с цел насърчаване на възстановяването на европейската икономика

Брюксел, 1 август 2011 г. — Европейската комисия одобри днес набор от мерки, които се очаква съществено да допринесат за завръщането на някои от изпитващите най-сериозни затруднения икономики в ЕС в руслото на нормалното развитие.

Предлага се шест държави да получат правото да участват с по-малък относителен дял във финансирането на проекти, понастоящем финансирани от тях съвместно с Европейския съюз. Комисията предоставя на Гърция, Ирландия, Португалия, Румъния, Латвия и Унгария допълнително съфинансиране от ЕС, което е от жизненоважно значение, за да бъдат подкрепени проекти, целящи да поощрят растежа и конкурентоспособността на всяка една от тези страни. В резултат на това ще е допустимо те да участват с по-малко средства в националното съфинансиране в момент, когато техните национални бюджети са подложени на значителен натиск, и ще могат да бъдат стартирани програми, които не са били изпълнени до момента заради липса на национално финансиране, при което ще се влеят свежи пари в икономиката.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Тези предложения са извънредна реакция при извънредни обстоятелства. Стремежът за възможно най-бързо отпускане на тези финансови средства, в съчетание с програмите за финансова помощ, свидетелства за решимостта на Комисията да стимулира благоденствието и конкурентоспособността в най-силно засегнатите от последиците от финансовата криза страни. По този начин тя ще допринесе за своеобразен план „Маршал“ за икономическо възстановяване. С това решение в националните икономики ще се влеят финансови средства от ключово значение и в същото време ще се намали натискът за съфинансиране на проектите от националните бюджети. Сега призовавам Европейския парламент и Съвета спешно да одобрят решението, за да могат отпуснатите финансови средства да бъдат на разположение на съответните държави от началото на следващата година.“

Предложената мярка не представлява ново или допълнително финансиране, а позволява по-ранно възстановяване на финансови средства, по които има вече поети задължения в рамките на политиката на сближаване на ЕС, развитието на селските райони и рибарството. Финансовото участие на ЕС ще се увеличи до максимален размер от 95 %, ако съответната държава-членка поиска това. В конкретния случай с предимство ще се ползват проекти, съсредоточени върху растежа и заетостта, като осигуряващите възможности за преквалификация на работниците, създаването на клъстери от предприятия или инвестирането в транспортната инфраструктура. По този начин може да се постигне увеличение на степента на изпълнение, повишаване на усвояемостта и по-бързо вливане на допълнителни средства в икономиката.

Предложената мярка засяга държавите-членки, които са най-силно засегнати от кризата и са получили финансова подкрепа в рамките на програма от Механизма за подкрепа на платежния баланс за държави, които не са в еврозоната (Румъния, Латвия и Унгария) или от Европейския механизъм за финансово стабилизиране за държави в еврозоната (Гърция, Ирландия и Португалия).

Комисията ще поиска Съветът и Европейският парламент да приемат предложението по ускорена законодателна процедура до края на 2011 г., за да могат определените като жизненоважни проекти да стартират във възможно най-кратък срок.

Предложената финансова намеса е извънредна временна мярка, която се преустановява веднага щом държавата-членка спре да получава подпомагане по програмите за финансова помощ.

За да подпомогне усвояването на финансовите средства, Комисията ще си сътрудничи със заинтересованите държави-членки за отстраняване на пречките, укрепване на административния им капацитет и ускоряване изпълнението и разходването по места. В конкретния случай с Гърция, Комисията създаде работна група, която ще подпомогне гръцкото правителство при прилагането на мерките, предвидени в програмата за икономически реформи, и при предприемането на всички необходими стъпки, за да се гарантира по-бързо усвояване на средствата от ЕС.

Обща информация за предлаганите мерки

Комисията предлага Европейският парламент и Съветът да адаптират сегашната система на съфинансиране от ЕС в областта на политиките на сближаване, рибарството и развитието на селските райони по отношение на Гърция, Ирландия, Португалия, Румъния, Латвия и Унгария. Всяка държава-членка ще трябва да представи заявление с искане да се ползва от тази нова система. Максималният размер на предвидената финансова намеса, изразен в милиони евро, е представен в таблицата по-долу.

Държава-членка

Общо

За 6-те държави-членки

2,884

Разбивка по държави-членки

Гърция

879

Унгария

308

Ирландия

98

Латвия

255

Португалия

629

Румъния

714

Кои фондове са засегнати и какви са техните цели?

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

ЕФРР има за цел засилването на икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз. Той коригира регионалните дисбаланси и подкрепя програмите в областта на регионалното развитие, икономическите промени, засилената конкурентоспособност и териториалното сътрудничество в целия Съюз. Фондът се стреми да подобри инфраструктурата, повиши конкурентоспособността, стимулира научноизследователската дейност и иновациите и устойчивото регионално развитие. Посредством фонда се извършват инвестиции в проекти, касаещи например иновациите и икономиката на знанието, околната среда и превенцията на риска, енергийната ефективност и взаимосвързаността на транспорта и далекосъобщенията.

Кохезионен фонд (КФ)

Кохезионният фонд подпомага основно транспортната инфраструктура и тази, свързана с околната среда, както и инициативи в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия в държави-членки, чийто брутен национален доход (БНД) е под 90 % от средния за ЕС. Той служи за намаляване на икономическото и социалното изоставане, както и за стабилизиране на тяхната икономика. Посредством фонда се извършват инвестиции в проекти, свързани с разработването на трансевропейски транспортни и енергийни мрежи, подкрепата на инициативи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници и укрепването на обществения транспорт.

Европейски социален фонд (ЕСФ)

Европейският социален фонд подкрепя програми, насочени към постигането на по-високи нива на заетост и социално приобщаване в ЕС. Чрез него се помага на държавите-членки да направят така, че работната сила и дружествата в Европа да бъдат по-добре подготвени за посрещане на новите глобални предизвикателства. Фондът помага например на работниците да придобият нови умения, а на предприятията — да извършат необходимите промени.

Европейски фонд за рибарство (ЕФР)

Целта на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) е да предоставя финансова помощ за насърчаване на устойчив баланс между ресурсите и риболовния капацитет на флота на ЕС, за насърчаване на устойчивото развитие на риболова във вътрешни водоеми, засилване на конкурентоспособността на отраслите на рибарството и аквакултурите, защита и подобряване на защитата на околната среда във връзка с дейностите в отраслите на рибарството или аквакултурите, насърчаване на устойчивото развитие и подобряване на качеството на живота в районите, където се осъществяват дейности в отраслите на рибарството и аквакултурите.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони има за цел да спомогне за укрепване на политиката на ЕС в областта на развитието на селските райони. Фондът допринася за подобряване: (1) на конкурентоспособността на селското и горското стопанство, (2) на околната среда и ландшафта и (3) на качеството на живот и управлението на икономическата дейност в селските райони. Фондът допълва действията на национално, регионално и местно равнище, допринасящи за приоритетите на Съюза.

За повече информация:

Механизми за финансова помощ

Механизъм за подкрепа на платежния баланс за държави, които не са в еврозоната

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Европейски механизъм за финансово стабилизиране за държави в еврозоната

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

За контакт:

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar