Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/93

V Bruseli 27. januára 2011

Životné prostredie: Komisia vyzýva Slovenskú republiku, aby zabezpečila náležitú likvidáciu vozidiel po dobe životnosti

Európska komisia vyzýva Slovensko, aby zosúladilo vnútroštátne právo s pravidlami EÚ týkajúcimi sa vozidiel na konci životnosti. Komisia je znepokojená pretrvávajúcimi nedostatkami v zapracovaní pravidiel EÚ do právnych predpisov SR. Na odporúčanie Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Slovensko musí vyhovieť tejto žiadosti do dvoch mesiacov. V opačnom prípade môže Komisia postúpiť túto vec Európskemu súdnemu dvoru.

Európska Komisia varuje Slovenskú republiku pred nedostatkami v transpozícii právnych predpisov EÚ o vozidlách po dobe životnosti. Súčasné právne predpisy SR nepovzbudzujú výrobcov vozidiel v dostatočnej miere, aby sa vyhýbali používaniu nebezpečných materiálov, a pojem „nebezpečné materiály“ nie je jednoznačne vymedzený. Komisia vo formálnej výzve adresovanej Slovenskej republike z 8. októbra 2009 poukázala na niekoľko medzier a nedostatkov, ale Slovenská republika do dnešného dňa novelizovala len jeden právny predpis a Komisiu informovala o tom, že má v úmysle prijať nový zákon o odpade v roku 2011 s cieľom vyriešiť ostané porušenia predpisov EÚ. Keďže ide o značný časový sklz pri odstraňovaní nedostatkov identifikovaných v roku 2009, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko.

Pozadie

Smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti má za cieľ znížiť množstvo odpadu z týchto vozidiel. Členské štáty sú povinné vybudovať zberné systémy a zabezpečiť prepravu vozidiel do autorizovaných spracovateľských zariadení a ich demontáž pred spracovaním. Zároveň musia zabezpečiť spätné získanie všetkých súčiastok nebezpečných pre životné prostredie. Prioritou musí byť opätovné využitie alebo zhodnotenie súčiastok vozidiel. Viac informácií o politike odpadov z vozidiel po dobe životnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

Podrobnosti o právnych predpisoch EÚ o odpadoch sú dostupné na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Aktuálne štatistické údaje o porušeniach právnych predpisov sa nachádzajú na:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sk.htm

MEMO/11/45


Side Bar