Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ska du på semester utanför EU? Som EU-medborgare har du ett gott skydd om du råkar i svårigheter

Bryssel den 27 juli 2011 – En av sex européer planerar att åka på sin huvudsakliga semesterresa utanför EU i år. Sammanlagt gör européerna omkring 90 miljoner resor utanför EU varje år, arbets- och semesterresor sammanräknade. Men vad händer om du är utomlands och behöver hjälp, och ditt eget land inte har någon ambassad eller konsulat i landet där du befinner dig? Alla EU-medborgare har vissa rättigheter som är kopplade till EU-medborgarskapet, och till dessa hör att du kan be om hjälp från ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om ditt eget land inte finns representerat. Denna rättighet gäller vid vardagliga problem, t.ex. om du får ditt pass stulet, men även i mer allvarliga situationer, som om du råkar ut för en olycka eller allvarlig sjukdom eller hamnar mitt i en politisk kris, t.ex. de händelser som pågår i Libyen. För att göra medborgarna mer medvetna om dessa rättigheter innehåller nya pass information om hur man söker konsulärt skydd samt adressen till en webbplats dit man kan vända sig för att få hjälp när man är på semester utanför EU: www.consularprotection.eu. Redan idag har 20 EU-länder antingen redan infört denna information i alla pass eller har bekräftat att de kommer att göra så i alla nyutfärdade pass i framtiden1 och resten av medlemsstaterna förväntas införa samma praxis inom kort.

– När man reser utomlands som EU-medborgare är det viktigt att känna till sina rättigheter. Var och en har rätt att be om hjälp från ett annat EU-lands konsulat eller ambassad om hemlandet inte har någon representation i det land där man reser. Man har samma rätt till skydd som medborgarna i det EU-land som ambassaden representerar. För att stärka dessa rättigheter och göra det lättare för medborgarna att söka konsulärt skydd för vardagliga problem kommer kommissionen under det närmaste halvåret att lägga fram lagförslag om samordning och ekonomiska ersättningar. Konsulärt skydd är en fråga om europeisk solidaritet, och medborgarna måste kunna veta var de ska söka hjälp när de behöver det utan att behöva bekymra sig om byråkratiska frågor, säger Viviane Reding, som är kommissionens vice ordförande med särskilt ansvar för rättsligt samarbete.

Det är bara i USA, Kina och Ryssland som samtliga EU-medlemsländer har egen diplomatisk representation. Kriserna i Libyen, Egypten och Jemen har visat hur viktigt det är att strandade utländska medborgare får det konsulära skydd de behöver. Ungefär 6 000 EU-medborgare befann sig t.ex. i Libyen när krisen bröt ut, men endast åtta av EU:s medlemsländer har representationer i landet. Konsulärt skydd är dock viktigt även i andra situationer, t.ex. om man förlorar sitt pass eller får det stulet, råkar ut för en allvarlig olycka eller sjukdom eller blir tagen av polis.

Bakgrund

EU-fördragen garanterar alla EU-medborgare som reser eller bor i ett land utanför EU där deras hemland inte är representerat rätt till skydd av varje medlemsstats diplomatiska och konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i det landet (se artiklarna 20.2 c och 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 46 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna). I så gott som alla världens länder saknar åtminstone ett EU-land representation.

Även om 62 % av européerna skulle förvänta sig samma hjälp från en annan medlemsstats ambassad som från sin egen är det inte alla medborgare eller ens konsulatanställda som är helt på det klara med hur EU-aspekten av det konsulära skyddet fungerar.

I rapporten om medborgarskapet från oktober 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) åtog sig kommissionen att stärka EU-medborgarnas rättigheter att få hjälp när de befinner sig i länder utanför EU. Både lagförslag och ökad information ska bidra till detta mål.

Den 23 mars 2011 startade kommissionen en särskild webbplats – www.consularprotection.eu – där EU-medborgare som är på resa utanför unionen kan få råd och hitta kontaktuppgifter till närmaste ambassad (IP/11/355). Före årets slut kommer kommissionen även att lägga fram lagförslag med följande syften:

  • Att förtydliga vad som gäller beträffande omfattningen hos och villkoren för det konsulära skyddet samt förfarandena kopplade till detta skydd, och optimera resursanvändningen, även i krissituationer.

  • Att fastställa de samordnings- och samarbetsinsatser som behövs för att förenkla det löpande konsulära skyddet för EU-medborgare som saknar diplomatisk eller konsulär representation i det tredjeland där de befinner sig och behandla frågan om ekonomisk ersättning för det konsulära skyddet i krissituationer.

Mer information:

Bilaga:

EU-medborgarnas resplaner och resmål

Källa: Eurobarometerundersökning om turism, maj 2011:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Exempel på ett EU-pass med information om rätten till konsulärt skydd

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

1 :

Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.


Side Bar