Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Odchádzate na dovolenku? Občania EÚ sa v prípade núdze majú na koho obrátiť

Brusel 27. júla 2011 – Jedna šestina občanov EÚ má v úmysle stráviť svoju tohtoročnú dovolenku mimo EÚ (pozri prílohu). Každoročne uskutočnia obyvatelia EÚ celkovo 90 miliónov pracovných alebo dovolenkových ciest do zahraničia. Čo však robiť v prípade, že v zahraničí potrebujete pomoc a nachádzate sa práve v štáte, kde vaša krajina nemá veľvyslanectvo ani konzulát? Všetci občania EÚ majú určité práva spojené s občianstvom EÚ. Napríklad, ak vaša krajina nemá v danom štáte zastúpenie, môžete sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na veľvyslanectvo alebo konzulát iného členského štátu EÚ. Toto právo sa vzťahuje na bežné situácie, ako napr. odcudzenie pasu, vážnu nehodu alebo ochorenie, ale aj na výnimočné krízy, ako napr. nedávne udalosti v Líbyi. Na zvýšenie povedomia o tomto práve budú vo všetkých nových pasoch EÚ uvedené informácie o konzulárnej ochrane, spolu s webovou stránkou EÚ, na ktorej možno nájsť podrobné informácie o miestach, na ktoré sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc počas dovolenky mimo EÚ: www.consularprotection.eu. Dvadsať členských štátov túto prax už zaviedlo alebo potvrdilo, že ju zavedie v prípade všetkých nových pasov1. Zvyšné členské štáty by sa mali čoskoro pripojiť.

Je dôležité, aby si občania EÚ pri svojich cestách do zahraničia toto leto boli vedomí svojich práv“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, Viviane Redingová. Ak ich krajina nie je zastúpená v danom štáte mimo EÚ, majú títo občania právo obrátiť sa na konzulát alebo veľvyslanectvo iného členského štátu EÚ. Majú práva na ochranu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci členského štátu, na ktorého veľvyslanectvo sa obrátili. S cieľom posilniť tieto práva a uľahčiť poskytovanie bežnej konzulárnej ochrany občanom EÚ, Európska komisia navrhne počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov legislatívne opatrenia v oblasti koordinácie a náhrady finančných prostriedkov. Konzulárna ochrana súvisí s európskou solidaritou. Občania EÚ by mali vedieť, kde môžu vyhľadať pomoc, ak ju potrebujú. Nemali by sa obávať administratívnych postupov.

Všetkých 27 členských štátov EÚ má diplomatické zastúpenie len v USA, Číne a Rusku. Krízy v Líbyi, Egypte a Jemene poukázali na potrebu konzulárnej pomoci pre cudzích štátnych príslušníkov v núdzi. Napríklad po vypuknutí krízy v Líbyi sa tam práve nachádzalo približne 6 000 občanov EÚ, ale iba osem členských štátov má v Líbyi svoje diplomatické zastúpenie. Konzulárna ochrana je dôležitá aj v bežnejších situáciách, ako napr. pri strate alebo odcudzení pasu, pri vážnej nehode alebo ochorení, pri zadržaní alebo väzbe.

Kontext

Zmluvy EÚ zaručujú všetkým občanom EÚ právo na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o ochranu poskytovanú diplomatickými a konzulárnymi orgánmi akéhokoľvek členského štátu, v prípade, že občania EÚ cestujú alebo žijú v krajine mimo EÚ a ich členský štát tam nemá zastúpenie [pozri článok 20 ods. 2 písm. c) a článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 46 Charty základných práv EÚ]. V takmer všetkých krajinách na svete chýba zastúpenie aspoň jedného členského štátu EÚ.

Hoci 62 % občanov EÚ by očakávalo, že sa im na veľvyslanectve iného členského štátu EÚ poskytne rovnaká pomoc ako na veľvyslanectve ich štátu, nie všetci občania EÚ alebo konzulárni úradníci sú si vedomí toho, že konzulárna ochrana sa vzťahuje na všetky štáty EÚ.

V Správe o občianstve z októbra 2010 (pozri IP/10/1390 a MEMO/10/525) sa Komisia zaviazala zvýšiť účinnosť práva občanov EÚ na pomoc v tretích krajinách prostredníctvom legislatívnych opatrení a zvýšením informovanosti.

Dňa 23. marca 2011 zriadila Komisia osobitnú webovú stránku www.consularprotection.eu, na ktorej môžu občania EÚ cestujúci mimo územie EÚ nájsť rady na cesty a kontaktné údaje na najbližšie veľvyslanectvá (IP/11/355). Komisia tiež do konca tohto roka predloží právne návrhy s cieľom:

  • zlepšiť právnu istotu, pokiaľ ide o rozsah, podmienky a postupy týkajúce sa konzulárnej ochrany, a optimalizovať využitie zdrojov, a to aj v časoch krízy,

  • zaviesť opatrenia koordinácie a spolupráce potrebné na posilnenie každodennej konzulárnej ochrany nezastúpených občanov EÚ a venovať sa otázke finančnej kompenzácie za poskytnutie konzulárnej ochrany v krízových situáciách.

Ďalšie informácie:

Príloha:

Cestovné plány a cieľové krajiny občanov EÚ

Zdroj: Prieskum Eurobarometra o postoji občanov EÚ k turistickému ruchu, máj 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Ukážka pasu EÚ s informáciou o práve na konzulárnu ochranu

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)

1 :

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Španielsko, Taliansko.


Side Bar