Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Mistä apua EU-kansalaiselle hätätilanteessa lomalla?

Bryssel 27. heinäkuuta 2011 – Yksi kuudesta eurooppalaisesta aikoo viettää lomansa EU:n ulkopuolella tänä vuonna (ks. liite). Kaiken kaikkiaan eurooppalaiset tekevät vuosittain noin 90 miljoonaa liike- tai lomamatkaa EU:n ulkopuolelle. Entä jos matkailija tarvitsee apua ulkomailla eikä siellä ole oman maan suurlähetystöä tai konsulaattia? – Kaikilla EU-kansalaisilla on EU:n kansalaisuuteen liittyvät oikeudet. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että matkailijalla on oikeus pyytää apua minkä tahansa muun EU-valtion suurlähetystöltä tai konsulaatilta niin pienissä kuin suuremmissakin ongelmissa. Hän voi pyytää apua, jos hänen passinsa varastetaan tai jos hän joutuu vakavaan onnettomuuteen tai sairastuu vakavasti. Apua voi pyytää myös ääritilanteissa, kuten Libyan kriisissä. Jotta kansalaiset tuntisivat tämän oikeutensa, tiedot konsuliviranomaisten tarjoamasta suojelusta painetaan kaikkiin uusiin EU:ssa myönnettyihin passeihin. Näihin tietoihin sisältyy myös maininta EU:n konsuliapusivustosta: www.consularprotection.eu, josta löytyy apua ongelmiin EU:n ulkopuolelle suuntautuvalla matkalla. Jo 20 EU-maata1 painaa tällaiset tiedot kaikkiin myöntämiinsä uusiin passeihin tai on vahvistanut aikovansa tehdä niin. Loppujen jäsenvaltioiden odotetaan seuraavan esimerkkiä lähitulevaisuudessa.

”Kun EU-kansalaiset matkustavat ulkomaille tänä kesänä, on tärkeää, että he tuntevat oikeutensa. Heillä on oikeus pyytää apua minkä tahansa EU-valtion konsulaatilta tai suurlähetystöltä silloin kun heidän omalla jäsenvaltiollaan ei ole edustusta EU:n ulkopuolisessa maassa. Heillä on oikeus saada suojelua samoin ehdoin kuin sen EU-valtion kansalaisten, jonka edustuston puoleen he kääntyvät,” toteaa EU:n varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. Näiden oikeuksien vahvistamiseksi ja helpottaakseen kansalaisten mahdollisuutta saada konsuliviranomaisen suojelua Euroopan komissio tekee vielä ennen vuoden loppua ehdotuksen avun koordinointia ja rahallista korvausta koskevaksi lainsäädännöksi. Redingin mukaan konsulisuojassa on kyse eurooppalaisesta solidaarisuudesta: kansalaisten täytyy tietää, mistä he saavat tarvittaessa apua murehtimatta hallinnollisia menettelyjä.

Kaikilla 27:llä EU:n jäsenvaltiolla on diplomaattiedustus ainoastaan Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Venäjällä. Libyan, Egyptin ja Jemenin kriisit osoittivat kuinka tärkeää konsuliapu on yksin jääneille ulkomaalaisille. Esimerkiksi Libyassa oli noin 6 000 EU-kansalaista kriisin puhjetessa, mutta vain kahdeksalla jäsenvaltiolla oli siellä edustusto. Konsulisuoja on tärkeää myös tilanteissa, joissa matkailija hukkaa passinsa tai se varastetaan, hän joutuu vakavaan onnettomuuteen tai sairastuu vakavasti, hänet pidätetään tai otetaan säilöön.

Taustaa

EU:n perussopimuksissa taataan, että matkustaessaan tai asuessaan EU:n ulkopuolella maassa, jossa EU:n kansalaisen omalla maalla ei ole edustusta, hänellä on oikeus saada minkä tahansa EU:n jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta suojelua samoin edellytyksin kuin tämän valtion kansalaisilla (ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 23 artikla, EU:n perusoikeuskirjan 46 artikla). Useimmista maailman maista puuttuu ainakin yhden EU-valtion edustus.

Vaikka noin 62 prosenttia eurooppalaisista odottaa saavansa samanlaista apua toisen EU-maan suurlähetystöltä kuin oman maansa lähetystöltä, kaikki eurooppalaiset tai edes kaikki konsuliviranomaiset eivät tiedä, että konsulisuoja kattaa kaikki EU-kansalaiset.

Komissio sitoutui lokakuussa 2011 antamassaan katsauksessa EU:n kansalaisuuteen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) vahvistamaan EU-kansalaisten oikeutta saada apua EU:n ulkopuolisissa maissa antamalla lainsäädäntöä sekä lisäämällä tiedotusta.

Komissio avasi 23. lokakuuta 2010 konsuliapusivuston www.consularprotection.eu, josta EU:n ulkopuolisiin maihin matkustavat EU-kansalaiset saavat neuvoja ja lähimmän suurlähetystön yhteystiedot (IP/11/355). Komissio tekee myös ennen tämän vuoden loppua lainsäädäntöehdotuksia

  • parantaakseen konsulisuojan laajuuteen, edellytyksiin ja menettelyihin liittyvää oikeusvarmuutta ja varmistaakseen resurssien hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla myös kriisitilanteissa,

  • ottaakseen käyttöön koordinaatio- ja yhteistyötoimenpiteitä, joilla helpotetaan EU-kansalaisten mahdollisuutta saada konsuliviranomaisten suojelua EU:n ulkopuolisessa maassa myös silloin, kun heidän omalla maallaan ei ole siellä edustusta, sekä ratkaistakseen rahallisen korvauksen ongelman silloin, kun konsuliviranomaiset antavat apua kriisitilanteissa.

Lisätietoja

Liite:

EU-kansalaisten matkasuunnitelmat ja -kohteet

Lähde: Eurobarometer on Tourism, toukokuu 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Esimerkki EU:ssa myönnetystä passista, jossa mainitaan oikeus konsuliviranomaisten suojeluun

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82

1 :

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.


Side Bar