Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Puhkusereisil hättasattunud ELi kodanik saab abi

Brüssel, 27. juuli 2011 – Iga kuues eurooplane kavatseb sel aastal veeta oma puhkuse väljaspool Euroopa Liitu (vt lisa). Igal aastal teevad eurooplased kolmandatesse riikidesse umbes 90 miljonit töö- ja puhkusereisi. Mis juhtub aga siis, kui välismaal on abi vaja, kuid riigil ei ole asjaomases välisriigis saatkonda ega konsulaati? Kõigil ELi kodanikel on teatavad ühised õigused. Nende hulka kuulub õigus paluda abi mõne muu ELi liikmesriigi saatkonnast või konsulaadist, kui oma riigil puudub asjaomases välisriigis esindus. Seda õigust võib igaüks kasutada nii tavapärastes hädaolukordades (nt passi vargus või raske õnnetus või haigus) kui ka kriisi ajal (nt hiljutised sündmused Liibüas). Selleks et suurendada inimeste teadlikkust, on kavas kõigisse uutesse ELi passidesse trükkida teave konsulaarkaitse kohta ja ELi asjaomase veebisaidi aadress, kus on esitatud üksikasjalikud andmed, kuidas leida abi väljaspool ELi puhkusel olles: www.consularprotection.eu. 20 liikmesriiki juba esitavad asjaomast teavet või on kinnitanud, et teevad seda kõigi uute passide puhul1. Ka ülejäänud liikmesriigid peaksid varsti seda eeskuju järgima.

Kõik ELi kodanikud, kes võtavad suvel ette välisreisi, peavad teadma oma õigusi,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. Neil on õigus paluda abi mis tahes ELi konsulaadilt või saatkonnalt, kui nende päritoluliikmesriik ei ole asjaomases välisriigis esindatud. Neil on õigus kaitsele samadel tingimustel selle liikmesriigi kodanikega, mille saatkonda nad pöörduvad. Selleks et tagada õigustest kinnipidamine ja lihtsustada kodanike igapäevast konsulaarkaitset, esitab Euroopa Komisjon järgmise poolaasta jooksul ettepanekud tegevuse koordineerimist ja rahalist hüvitist käsitlevate õigusaktide kohta. Euroopa solidaarsus hõlmab ka konsulaarkaitset. Kodanikud peaksid teadma, kust vajaduse korral abi leida. Nad ei peaks muretsema asjaajamise pärast.”

Ainult Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja Venemaal on diplomaatiline esindus kõigil 27 ELi liikmesriigil. Kriisid Liibüas, Egiptuses ja Jeemenis on näidanud, kui tähtis on konsulaatide antav abi nendele ELi riikide kodanikele, kes on jäänud välismaal hätta. Näiteks Liibüas viibis kriisi puhkedes ligikaudu 6000 ELi kodanikku, aga esindused olid Liibüas ainult kaheksal liikmesriigil. Konsulaarkaitse on tähtis ka muudes hädaolukordades, nagu passi kaotamise või varguse, raske õnnetuse või haiguse, vahistamise või kinnipidamise korral.

Taust

ELi aluslepingutega tagatakse kõigile ELi kodanikele, kes reisivad või elavad väljaspool ELi ning kelle päritoluliikmesriik ei ole asjaomases välisriigis esindatud, õigus saada kaitset iga teise liikmesriigi diplomaatilistelt või konsulaarasutustelt samadel tingimustel kui seda saavad kõnealuse teise liikmesriigi kodanikud (vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 20 lõike 2 punkt c ja artikkel 23; Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 46). Peaaegu igas maailma riigis on esindamata vähemalt üks ELi liikmesriik.

Kuigi 62% küsitletutest eeldab, et nad saavad mis tahes ELi riigi saatkonnalt samasugust abi nagu talle osutaks tema päritoluriigi saatkond, ei ole kõik eurooplased ja konsulaarametnikud teadlikud sellest, et konsulaarkaitse hõlmab kogu ELi.

Oma 2010. aasta oktoobri aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) kohustus komisjon tugevdama ELi kodanike õigust saada kolmandates riikides abi nii õiguslike meetmete kui ka parema informeerituse näol.

23. märtsil 2011 käivitas komisjon asjakohase veebisaidi www.consularprotection.eu. Sealt leiavad kolmandatesse riikidesse reisivad ELi kodanikud reisisoovitusi ja lähima saatkonna kontaktandmed (IP/11/355). Komisjon esitab enne selle aasta lõppu ettepanekud selliste õigusaktide kohta, mille eesmärk on:

  • parandada konsulaarkaitse ulatuse, tingimuste ja menetlustega seotud õiguskindlust ja muuta võimalikult tõhusaks ressursside kasutamine, sealhulgas kriiside ajal;

  • kehtestada kooskõlastus- ja koostöömeetmed esinduseta ELi kodanikele tavapärase konsulaarkaitse pakkumise hõlbustamiseks ning reguleerida kriisiolukordades pakutava konsulaarkaitse rahalist hüvitamist.

Lisateave

Lisa:

ELi kodanike reisiplaanid ja sihtkohad

Allikas: Eurobaromeetri uuring turismi kohta, mai 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

ELi pass, kuhu on lisatud teave õiguse kohta konsulaarkaitsele

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

1 :

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Ungari ja Ühendkuningriik.


Side Bar