Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Er uheldet ude under udlandsrejsen? Der er hjælp at hente for EU-borgere

Bruxelles, den 27. juli 2011 – En ud af seks europæere regner med at afholde hovedferien uden for EU i år (se bilag). Europæerne foretager i alt omkring 90 millioner ferie- eller forretningsrejser uden for EU hvert år. Men hvad sker der, hvis man har brug for hjælp i udlandet, og ens eget land ikke har en ambassade eller et konsulat i det pågældende land? Alle EU-borgere har visse unionsborgerskabsrettigheder. Man kan f.eks. søge hjælp på et andet EU-lands ambassade eller konsulat, hvis ens eget land ikke har nogen repræsentation. Denne ret gælder i mere almindelige situationer, hvor man f.eks. har fået stjålet sit pas eller er blevet syg, men også i krisesituationer såsom i Libyen. For at skabe større opmærksomhed om denne ret vil der i alle nye pas i EU være oplysninger om konsulær beskyttelse sammen med adressen på EU's særlige websted, hvor man kan finde nærmere oplysninger om, hvor man kan søge hjælp under et udlandsophold uden for EU: www.consularprotection.eu. 20 EU-lande giver allerede disse oplysninger eller har sagt, at de vil gøre det, i nye pas 1. Resten forventes at følge trop snart.

"Når EU-borgere rejser til udlandet til sommer, er det vigtigt, at de kender deres rettigheder", udtalte Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender. "Hvis de opholder sig i et land uden for EU, har de har ret til at søge hjælp hos et andet EU-lands konsulat eller ambassade, hvis deres eget land ikke er repræsenteret i det pågældende land. De har på den givne ambassade ret til at nyde beskyttelse på samme vilkår som statsborgere i den pågældende medlemsstat. For at styrke disse rettigheder og gøre det lettere for borgerne at søge konsulær beskyttelse i mere almindelige situationer vil Europa-Kommissionen inden for de næste seks måneder foreslå lovgivning om koordinering og finansiel godtgørelse. Konsulær beskyttelse handler om europæisk solidaritet. Borgerne bør vide, hvem de kan søge hjælp hos. De bør ikke skulle bekymre sig om administrative procedurer."

Kun i USA, Kina og Rusland har alle 27 EU-lande en diplomatisk repræsentation. Kriserne i Libyen, Egypten og Yemen har understreget, hvor vigtig konsulær beskyttelse er for udlændinge, der er strandet et fremmed sted. Som eksempel kan nævnes Libyen, hvor der var omkring 6 000 EU-borgere, da krisen brød ud, men hvor kun otte medlemsstater er repræsenteret. Konsulær beskyttelse er også vigtigt i andre situationer end deciderede krisesituationer, f.eks. hvis et pas bortkommer eller bliver stjålet, hvis en person bliver syg eller kommer ud for et uheld, eller hvis der er tale om anholdelse eller tilbageholdelse.

Baggrund

EU-traktaterne sikrer alle unionsborgere ret til beskyttelse hos en medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat, når de rejser eller lever uden for EU, og deres eget land ikke er repræsenteret (se artikel 20, stk. 2, litra c), og artikel 23 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 46 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. I næsten alle lande i verden er mindst ét EU-land ikke er repræsenteret.

Næsten 62 % af europæerne forventer samme form for hjælp fra et andet EU-lands ambassade, som de ville få fra deres eget land, men ikke alle europæere og konsulatansatte er klar over, at konsulær beskyttelse har en EU-dimension.

I rapporten om unionsborgerskab fra oktober 2010 (se IP/10/1390 og MEMO/10/525) tilkendegav Kommissionen, at den ønskede at gøre EU-borgernes ret til bistand i tredjelande mere effektiv ved hjælp af lovgivningsforanstaltninger og større oplysning.

Den 23. marts 2011 lancerede Kommissionen et særligt websted – www.consularprotection.eu – hvor EU-borgere, der rejser uden for EU, udover rejsevejledning kan finde oplysninger om, hvor de finder den nærmeste ambassade (IP/11/355). Kommissionen vil inden årets udgang også fremsætte lovgivningsforslag med henblik på:

  • at forbedre retssikkerheden med hensyn til omfanget af den konsulære beskyttelse, og de betingelser og procedurer der gælder for at modtage den, samt for at udnytte ressourcerne bedre

  • at træffe de koordinerings- og samarbejdsforanstaltninger, der er nødvendige for at fremme den mere almindelige konsulære beskyttelse for EU-borgere, hvis hjemland ikke er repræsenteret, og finde en løsning på problemet med finansiel godtgørelse af konsulære beskyttelse i krisesituationer.

Yderligere oplysninger

Bilag :

EU-borgernes rejseplaner og rejsemål

Kilde : Eurobarometer om turisme, maj 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Eksempel på et EU-pas med oplysning om retten til konsulær beskyttelse

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

1 :

Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Sverige, Spanien og Det Forenede Kongerige.


Side Bar