Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

85 000 svar i samrådet om tobak – kommissionen offentliggör rapporten

Bryssel den 27 juli 2011 – Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor offentliggör idag resultaten av det offentliga samrådet kring den kommande översynen av tobaksdirektivet. Så mycket som 85 000 svar kom in, en ovanligt hög siffra. De flesta bidragen kom från enskilda personer, vilket pekar på det stora intresset för EU:s tobakspolitik. Andra deltagare i samrådet företrädde tobakssektorn, icke-statliga organisationer, regeringar och myndigheter.

I Europeiska unionen är tobak den största enskilda anledningen till sjukdomar som kan undvikas och leder till uppskattningsvis 650 000 dödsfall årligen i EU. På världsnivå uppskattar Världshälsoorganisationen att tobakskonsumtion kommer att leda till att nästan sex miljoner människor dör bara i år. Denna siffra kan gå upp till åtta miljoner fram till 2030 om man inte vidtar åtgärder för att motverka denna oroande tendens. Därför står det absolut klart att man måste agera på EU-nivå.

Ett offentligt samråd om översynen av tobaksdirektivet inleddes förra hösten, där deltagarna ombads att yttra sig om flera möjliga åtgärder som

  • placering av obligatoriska hälsovarningar eller tydliga bilder på tobakspaketen,

  • neutrala förpackningar utan märkning,

  • reglering av skadliga och attraktiva ämnen i tobaksprodukter, samt

  • begränsning av eller förbud mot försäljning av tobaksprodukter på internet och i automater.

Det fanns stora skillnader i svaren. De som förespråkade obligatoriska illustrerade hälsovarningar och neutral förpackning betonade till exempel att dessa åtgärder avsevärt skulle försvaga förpackningens reklameffekter och ge samma skydd till alla Europas invånare. Motståndarna å sin sida tog upp juridiska frågor och hävdade att dessa åtgärder inte skulle ha något större betydelse för dem som började röka.

De som förespråkade reglering av ingredienserna sade att en begränsning av vissa tillsatser tillsammans med smaktillsatser som är söta eller smakar av frukt, blommor eller sötsaker skulle kunna hindra att ungdomar börjar röka och underlätta handeln inom EU genom att befintliga nationella bestämmelser om ingredienser anpassas. Motståndarna hävdade att regleringen av ingredienser och tillsatser inte i någon större mån hindrar ungdomar från att börja röka och skulle kunna vara diskriminerande mot vissa tobakssorter och tobaksmärken.

- Jag vill tacka alla som skickat in synpunkter. Resultaten av denna omfattande offentliga debatt kommer att hjälpa oss utforma arbetet med att angripa skador kopplade till tobak och först och främst förhindra att unga människor börjar röka, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentfrågor

Rapporten publiceras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor. Man kommer att beakta resultaten av detta samråd i den pågående konsekvensanalysen där man undersöker de ekonomiska, samhälleliga och hälsorelaterade effekterna av olika möjliga åtgärder samt deras genomförbarhet. Resultatet av konsekvensanalysen kommer att läggas fram nästa år tillsammans med ett lagförslag.

Vad rör det sig om?

I Europeiska unionen är tobak den största enskilda orsaken till dödsfall som kan undvikas, och leder till att ungefär 650 000 personer dör i förtid varje år.

Tobaksdirektivet (2001/37/EG) som gäller nu antogs 2001. Sedan dess har det gjorts avsevärda framsteg inom forskning och mycket har skett på det internationella planet. I synnerhet har EU och 26 av dess medlemsstater anslutit sig till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll som trädde i kraft i februari 2005.

Översynen av tobaksdirektivet är en följd av denna utveckling. Vissa av bestämmelserna i direktivet har nu blivit föråldrade, vilket har lett till betydande skillnader i medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksprodukter.

Översynen är också ett svar på Europaparlamentets och rådets begäran samt kommissionens egna rapport från november 2007 om tillämpningen av tobaksdirektivet där man kartlagde var förbättringar kan göras.

Det offentliga samrådet ägde rum från den 24 september 2010 till den 17 december 2010. Deltagarna uppmanades att reagera på olika förslag till åtgärder och yttra sig om sex viktiga områden: tillämpningsområde, rökfri tobak, konsumentinformation, rapportering av ingredienser, reglering av ingredienser och tillgång till tobaksprodukter.

Vad händer nu?

Resultatet av det offentliga samrådet kommer att vara användbart för den pågående översynen av tobaksdirektivet.

Många deltagare har lämnat mycket detaljerade svar, ibland med nya informationskällor. En stor del av detta arbete kommer att beaktas vid den pågående konsekvensanalysen där man ser på de ekonomiska, samhälleliga och hälsorelaterade effekterna av olika möjliga åtgärder samt deras juridiska genomförbarhet. Resultatet av konsekvensanalysen kommer att läggas fram nästa år tillsammans med ett lagförslag.

Ytterligare information:

Rapport med sammanfattning av det offentliga samrådet om översynen av direktivet om tobaksvaror

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Det gällande direktivet om tobaksvaror (2001/37/EG):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:SV:PDF

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Europeiska kommissionens andra rapport om tillämpningen av direktivet om tobaksvaror:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_sv.pdf

Europaparlamentets resolution om grönboken "Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå":

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//SV

Europaparlamentets resolution om rökfria miljöer:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=sv&procnum=RSP/2009/2751

Rådets rekommendation on rökfria miljöer:

htpp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:SV:PDF

Kontaktpersoner :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar