Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Tobačni izdelki: Komisija objavila poročilo o posvetovanju s 85 000 odzivi

Bruselj, 27. julija 2011 – Generalni direktorat Evropske Komisije za zdravje in potrošnike je danes objavil rezultate javnega posvetovanja o prihodnji reviziji direktive o tobačnih izdelkih. Javno posvetovanje je dalo 85 000 odzivov, kar je daleč največ doslej. Največ odzivov so prispevali posamezni državljani, ki so pokazali veliko zanimanje za politiko EU za nadzor tobaka. Odzvali so se tudi predstavniki industrije, nevladne organizacije, vlade in javni organi.

Tobak je v Evropski uniji (EU) največji povzročitelj bolezni, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti, in zaradi njega v EU vsako leto umre več kot 650 000 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da bo na svetovni ravni za posledicami uživanja tobaka letos umrlo skoraj šest milijonov ljudi. Če ne bodo sprejeti ukrepi za obrat tega zaskrbljujočega trenda, bi lahko ta številka do leta 2030 dosegla osem milijonov. Zato je jasno, da je treba ukrepati na ravni EU. Javno posvetovanje o reviziji direktive o tobačnih izdelkih se je začelo lani jeseni, udeleženci pa so se izrazili o številnih političnih možnostih, med drugim o:

  • obveznih slikovnih zdravstvenih opozorilih – ali grafičnih podobah – na škatlicah tobačnih izdelkov,

  • splošni ali običajni embalaži,

  • uravnavanju škodljivih in privlačnih snovi v tobačnih izdelkih ter

  • omejitvi ali preprečevanju prodaje tobačnih izdelkov na internetu ali iz prodajnih avtomatov.

Prispevki so bili izjemno raznoliki. Tisti, ki so bili za obvezna slikovna zdravstvena opozorila in splošno embalažo, so poudarili, da bi ti ukrepi znatno zmanjšali učinek oglaševanja embalaže in bi evropskim državljanom zagotovili enako varstvo. Nasprotniki pa so izrazili pravne zadržke in menili, da ti ukrepi ne bi imeli bistvenega učinka na stopnjo kajenja.

Podporniki uravnavanja sestavin so menili, da bi omejevanje nekaterih dodatkov, kot so sladke, sadne in cvetlične arome ter arome sladkarij lahko preprečilo, da bi mladi začeli kaditi, z uskladitvijo obstoječih nacionalnih ureditev o sestavinah pa bi se olajšalo trgovanje znotraj EU. Nasprotniki so bili prepričani, da uravnavanje sestavin in dodatkov ne more preprečiti, da mladi ne bi začeli kaditi in da bi lahko pomenilo diskriminacijo nekaterih vrst in znamk tobaka.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Rad bi se zahvalil vsem, ki so izrazili svoje mnenje. S pomočjo rezultatov te obsežne javne razprave bomo lažje oblikovali ukrepe za spopadanje s škodo, ki jo povzroča tobak, in predvsem preprečili, da bi mladi začeli kaditi.“

Poročilo je objavil Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in potrošnike. Rezultati tega posvetovanja bodo upoštevani pri oceni učinka, ki trenutno poteka in obravnava gospodarske, družbene in zdravstvene vplive ter izvedljivost različnih možnosti politik. Izsledki ocene učinka in zakonodajni predlog bodo predstavljeni prihodnje leto.

Snov

Tobak je v Evropski uniji največji povzročitelj smrti, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti, saj zaradi posledic kajenja vsako leto prezgodaj umre približno 650 000 ljudi.

Veljavna direktiva o tobačnih izdelkih (2001/37/ES) je iz leta 2001, od takrat pa je bil storjen velik znanstveni napredek in opravljenega veliko dela na mednarodni ravni. EU in njenih 26 držav članic so pogodbenice Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka, ki je začela veljati februarja 2005.

Revizija direktive o tobačnih izdelkih je odgovor na ta razvoj. Nekatere veljavne določbe direktive so zastarele, zato se zakoni držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov močno razlikujejo.

Revizija je tudi odziv na zahteve Evropskega parlamenta in Sveta ministrov ter poročilo Komisije o uporabi direktive o tobačnih izdelkih iz novembra 2007, v katerem so bila opredeljena področja, na katerih so možne izboljšave.

Javno posvetovanje je trajalo od 24. septembra 2010 do 17. decembra 2010. Zainteresirane strani so bile povabljene, da se odzovejo na potencialne politične možnosti in se opredelijo glede šestih glavnih področij: področje uporabe, brezdimni tobačni izdelki, obveščanje potrošnikov, navajanje sestavin, uravnavanje sestavin in dostop do tobačnih izdelkov.

Postopek/Kako naprej?

Izid javnega posvetovanja bo koristen prispevek k postopku revizije direktive o tobačnih izdelkih, ki trenutno poteka.

Številni udeleženci so podali zelo podrobne odgovore; v nekaterih od njih so bili navedeni tudi novi viri informacij. Velik delež opravljenega dela bo upoštevan v oceni učinka, ki trenutno poteka in obravnava gospodarske, družbene in zdravstvene vplive ter pravno izvedljivost različnih političnih možnosti. Rezultati te analize in zakonodajni predlog bodo predstavljeni prihodnje leto.

Dodatne informacije:

Poročilo s povzetkom javnega posvetovanja o reviziji direktive o tobačnih izdelkih:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Veljavna direktiva o tobačnih izdelkih (2001/37/ES):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32001L0037:SL:PDF

Okvirna konvencija SZO o nadzoru tobaka:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Drugo poročilo Evropske komisije o uporabi direktive o tobačnih izdelkih:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_sl.pdf

Resolucija Evropskega parlamenta o Zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU“:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//EN

Resolucija Evropskega parlamenta o okolju brez tobačnega dima:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Priporočilo Sveta ministrov o okolju brez tobačnega dima:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:SL:PDF

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar