Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Tabakové výrobky: Komisia zverejňuje správu o konzultáciách, do ktorých sa zapojilo 85 000 respondentov

Brusel 27. júla 2011 – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov dnes zverejnilo výsledky verejných konzultácií o plánovanej revízii smernice o tabakových výrobkoch. Do verejných konzultácií sa zapojilo 85 000 respondentov, čo je historicky najvyšší počet. Drvivá väčšina príspevkov pochádzala od jednotlivých občanov, čo svedčí o veľkom záujme o politiku EÚ v oblasti kontroly tabakových výrobkov. Ostatní respondenti predstavovali výrobné odvetvie, mimovládne organizácie, vlády a verejné orgány.

Fajčenie je v Európskej únii (EÚ) najčastejšou príčinou chorôb, ktorým sa dá predísť a podľa odhadov spôsobuje každý rok smrť viac ako 650 000 obyvateľov EÚ. Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zabije fajčenie na celom svete len v tomto roku takmer šesť miliónov osôb. Toto číslo by sa mohlo do roku 2030 zvýšiť na osem miliónov, ak sa nepodniknú kroky na zvrátenie tohto znepokojujúceho trendu. Je preto celkom jasné, že EÚ musí v tomto smere niečo urobiť.

Minulú jeseň sa začali verejné konzultácie týkajúce sa revízie smernice o tabakových výrobkoch, v rámci ktorých mohli respondenti vyjadriť svoj názor na rôzne možnosti politiky, ako sú napríklad:

  • povinné zdravotné výstrahy vo forme obrázku či grafického znázornenia na obale tabakových výrobkov;

  • neutrálny alebo generický obal;

  • regulácia škodlivých a návyk podporujúcich látok v tabakových výrobkoch a

  • obmedzenie alebo zákaz predaja tabakových výrobkov cez internet a v automatoch.

V príspevkoch boli výrazné rozdiely. Napríklad respondenti vyjadrujúci sa za povinné zdravotné výstrahy a neutrálny obal zdôrazňovali, že uvedené opatrenia by výrazne oslabili reklamný účinok obalu a európskym občanom by poskytli rovnakú ochranu. Odporcovia naopak upozornili na právne dôsledky a tvrdili, že uvedené opatrenia by mali zanedbateľný alebo nemali žiadny vplyv na rozhodnutie začať fajčiť.

Zástancovia regulácie zložiek uvádzali, že obmedzenie použitia určitých prísad rovnako ako sladkých, ovocných, kvetinových či cukríkových príchutí by mohlo odradiť mladých ľudí od rozhodnutia začať fajčiť a uľahčilo by obchod vnútri EÚ vďaka harmonizácii existujúcich vnútroštátnych predpisov o zložkách. Odporcovia tvrdili, že regulácia zložiek a prísad by mladých ľudí od fajčenia neodradila a zároveň by mohla viesť k diskriminácii rôznych druhov a značiek tabaku.

John Dalli, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, povedal: „Chcel by som sa poďakovať všetkým účastníkom konzultácií za ich názory. Výsledky tejto rozsiahlej verejnej diskusie nám pomôžu lepšie zamerať našu prácu na boj proti škodlivým účinkom tabaku a najmä na prevenciu fajčenia u mladých ľudí.“

Správu zverejnilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov. Výsledky týchto konzultácií sa zohľadnia v prebiehajúcom posúdení vplyvu, ktoré sa zaoberá hospodárskym, sociálnym a zdravotným vplyvom, ako aj uskutočniteľnosťou rôznych možností politiky. Výsledok posúdenia vplyvu sa predstaví spolu s legislatívnym návrhom naplánovaným na budúci rok.

Kontext

Fajčenie je najčastejšou príčinou smrti v Európskej únii, ktorej by sa dalo predísť, pričom ročne si vyžiada približne 650 000 predčasných úmrtí.

Súčasná smernica o tabakových výrobkoch (2001/37/ES) je z roku 2001. Odvtedy bol zaznamenaný významný vedecký pokrok a medzinárodný vývoj. Konkrétne EÚ a 26 jej členských štátov podpísali Rámcový dohovor o kontrole tabaku (RDKT), ktorý nadobudol platnosť vo februári 2005.

Prepracovaním smernice o tabakových výrobkoch sa má reagovať na tento vývoj. Niektoré ustanovenia smernice sú už zastarané, čo má za následok výrazné rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.

Prepracovanie smernice zodpovedá aj požiadavke Európskeho parlamentu a Rady ministrov, ako aj správe samotnej Komisie o uplatňovaní smernice o tabakových výrobkoch z novembra 2007, v ktorej sa identifikovali oblasti možného zlepšenia.

Verejné konzultácie prebiehali od 24. septembra 2010 do 17. decembra 2010. Zainteresované strany boli vyzvané, aby sa vyjadrili k možnostiam politiky a k šiestim kľúčovým aspektom: rozsah regulácie; bezdymové tabakové výrobky, informácie pre spotrebiteľov; uvádzanie zložiek; regulácia prísad a dostupnosť tabakových výrobkov.

Postup/Čo nasleduje?

Výsledok verejných konzultácií je užitočným príspevkom v rámci prebiehajúceho procesu prepracovania smernice o tabakových výrobkoch.

Mnohí účastníci odpovedali veľmi podrobne a niektorí poskytli nové zdroje informácií. Veľká časť získaných údajov sa zohľadní v prebiehajúcom posúdení vplyvu, ktoré sa zaoberá hospodárskym, sociálnym a zdravotným vplyvom, ako aj právnou uskutočniteľnosťou rôznych možností politiky. Výsledok tejto analýzy sa predstaví spolu s legislatívnym návrhom naplánovaným na budúci rok.

Ďalšie informácie:

Správa obsahujúca súhrn verejných konzultácií týkajúcich sa revízií smernice o tabakových výrobkoch:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Súčasná smernica o tabakových výrobkoch (2001/37/ES):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:EN:PDF

Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Druhá správa Európskej komisie o uplatňovaní smernice o tabakových výrobkoch:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_en.pdf

Uznesenie Európskeho parlamentu o zelenej knihe „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//EN

Uznesenie Európskeho parlamentu o prostredí bez dymu:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Uznesenie Rady ministrov o prostredí bez dymu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:SK:PDF

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar