Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wyroby tytoniowe: Komisja publikuje sprawozdanie z konsultacji, w wyniku której zebrano 85 tys. odpowiedzi

Bruksela, 27 lipca 2011 r. – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów publikuje dziś wyniki konsultacji społecznej na temat zbliżającego się przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych. Konsultacja spotkała się z niezwykle szerokim odzewem – odnotowano aż 85 tys. odpowiedzi. Większość uczestników stanowiły osoby prywatne, co wskazuje na duże zainteresowanie unijną polityką antynikotynową. Pozostali respondenci reprezentowali branżę tytoniową, organizacje pozarządowe oraz władze publiczne.

Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia chorób w Unii Europejskiej (UE) i powoduje około 650 tys. zgonów w UE rocznie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia tylko w tym roku używanie tytoniu doprowadzi do śmierci prawie sześciu milionów osób na świecie. Jeśli nie zostaną podjęte działania zmierzające ku odwróceniu tej tendencji, w 2030 r. liczba ta może wzrosnąć do ośmiu milionów. Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest działanie na poziome UE. Publiczną konsultację na temat przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych rozpoczęto jesienią ubiegłego roku. Respondentów poproszono o wypowiedzenie się na temat szeregu wariantów strategicznych, takich jak:

  • obowiązkowe obrazkowe ostrzeżenia zdrowotne – lub znaki graficzne – na opakowaniach wyrobów tytoniowych;

  • neutralne lub jednakowe opakowania;

  • objęcie regulacjami szkodliwych i przyciągających substancji w wyrobach tytoniowych; oraz

  • ograniczenie lub zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych przez Internet oraz z automatów.

Reakcje były bardzo zróżnicowane. Zwolennicy obowiązkowych graficznych ostrzeżeń zdrowotnych i uproszczonych opakowań podkreślali na przykład, że środki te osłabiałyby znacząco reklamową funkcję opakowania i zapewniałyby równą ochronę obywateli Europy. Przeciwnicy odwoływali się natomiast do kwestii prawnych, przekonując, że środki te miałyby nikły wpływ na decyzję o rozpoczęciu palenia lub nie miałyby go wcale.

Osoby opowiadające się za objęciem regulacjami składników wyrobów tytoniowych twierdziły, że ograniczenie niektórych dodatków, a także słodkich, owocowych, kwiatowych i cukierkowych aromatów, mogłoby powstrzymać młodzież przed rozpoczęciem palenia i ułatwiłoby wewnątrzunijny handel poprzez harmonizację istniejących krajowych przepisów dotyczących składników. Przeciwnicy argumentowali, że objęcie składników i dodatków regulacjami w niewielkim stopniu powstrzyma młodzież przed paleniem i może być dyskryminujące wobec niektórych odmian i marek tytoniu.

John Dalli, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przesłali swoje uwagi. Wyniki tej szerokiej debaty publicznej pomogą ukierunkować naszą pracę nad eliminacją zagrożenia związanego z tytoniem oraz, co jest sprawą kluczową, powstrzymać młodzież przed rozpoczęciem palenia.

Sprawozdanie opublikowała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w przygotowywanej ocenie skutków dotyczącej gospodarczych, społecznych i zdrowotnych efektów oraz wykonalności różnych wariantów strategicznych. Wyniki oceny skutków zostaną przedstawione w przyszłym roku wraz z wnioskiem ustawodawczym.

Substancja

Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia przypadków śmierci w Unii Europejskiej i powoduje około 650 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.

Obecna dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (2001/37/WE) pochodzi z 2001 r. Od tego czasu dokonał się znaczący postęp naukowy i zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Przede wszystkim UE i 26 spośród jej państw członkowskich są stronami Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, która weszła w życie w lutym 2005 r.

Przegląd dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych jest reakcją na to wydarzenie. Niektóre z obecnych przepisów dyrektywy są nieaktualne, co powoduje znaczną rozbieżność między przepisami państw członkowskich dotyczącymi produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Przegląd jest również odpowiedzią na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz na sprawozdanie Komisji z listopada 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy o wyrobach tytoniowych, w którym określono obszary wymagające zmian.

Konsultacja społeczna trwała od 24 września 2010 r. do 17 grudnia 2010 r. Zainteresowane strony poproszono o wyrażenie opinii w sprawie ewentualnych wariantów strategicznych oraz o wypowiedzenie się na temat sześciu kluczowych obszarów: zakresu, wyrobów tytoniowych bezdymnych, informacji dla konsumentów, zgłaszania składników, objęcia składników regulacjami oraz dostępu do wyrobów tytoniowych.

Procedura / Co dalej?

Wynik konsultacji społecznej stanowi pożyteczny wkład w trwający proces przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych.

Wielu uczestników udzieliło bardzo szczegółowych odpowiedzi, podając niekiedy nowe źródła informacji. Wyniki tych konsultacji zostaną uwzględnione w przygotowywanej ocenie skutków dotyczącej gospodarczych, społecznych i zdrowotnych efektów oraz prawnej wykonalności różnych wariantów strategicznych. Wyniki tej analizy zostaną przedstawione razem z wnioskiem ustawodawczym, zaplanowanym na przyszły rok.

Dodatkowe informacje:

Sprawozdanie podsumowujące konsultację publiczną na temat dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Obecna dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (2001/37/WE):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0037:20090807:PL:PDF

Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Drugie sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie stosowania dyrektywy o wyrobach tytoniowych:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_pl.pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Zielonej Księgi: Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//PL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:PL:PDF

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar