Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Tabaksproducten: Commissie publiceert verslag van raadpleging die 85 000 antwoorden opleverde

Brussel, 27 juli 2011 - Vandaag publiceert het Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie de resultaten van de openbare raadpleging over de komende herziening van de richtlijn inzake tabaksproducten. Die openbare raadpleging heeft 85 000 antwoorden opgeleverd, een nooit eerder gezien resultaat. Het merendeel van de bijdragen kwam van individuele burgers, wat blijkt geeft van de grote belangstelling voor het EU-beleid voor tabaksbestrijding. Andere respondenten vertegenwoordigden de industrie, niet‑gouvernementele organisaties, overheden en overheidsdiensten.

Tabak is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekten in de Europese Unie (EU) en veroorzaakt naar schatting meer dan 650 000 sterfgevallen in de EU per jaar. Op wereldniveau schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat tabaksgebruik dit jaar alleen al het leven zal kosten aan zes miljoen mensen. Dit cijfer kan tegen 2030 naar acht miljoen stijgen als er geen stappen worden ondernomen om deze onrustbarende tendens om te keren. De noodzaak aan actie op Europees niveau is daarom vrij duidelijk. Afgelopen herfst werd er een openbare raadpleging over de herziening van de richtlijn inzake tabaksproducten opgestart waarbij de respondenten werd gevraagd hun mening te geven over een aantal beleidsopties, zoals:

  • verplichte waarschuwingen met afbeeldingen, of grafische beelden, op tabaksverpakkingen;

  • verpakkingen met alleen een naamsvermelding of generieke verpakkingen;

  • regulering van schadelijke en aantrekkelijke stoffen in tabaksproducten; and

  • beperking of verbod van de verkoop van tabaksproducten via het internet en automaten.

De bijdragen verschilden aanzienlijk. De voorstanders van waarschuwingen met afbeeldingen en verpakkingen met alleen naamsvermelding benadrukken bijvoorbeeld dat deze maatregelen de reclame-effecten van de verpakking zal verzwakken en voor dezelfde bescherming voor Europese burgers zal zorgen. De tegenstanders daarentegen werpen wettelijke bezwaren op met het argument dat deze maatregelen weinig of geen effect zullen hebben op het beginnen met roken.

De voorstanders van de regulering van de ingrediënten zeggen dat het beperken van niet alleen zoete, fruitige, bloemige en snoepsmaken, maar ook andere additieven kan helpen jongeren ervan te weerhouden om te beginnen te roken en de handel binnen de EU zal vergemakkelijken door de bestaande nationale reguleringen inzake ingrediënten te harmoniseren. De tegenstanders voeren aan dat de regulering van ingrediënten en additieven weinig zal helpen om te voorkomen dat jongeren beginnen te roken en bepaalde variëteiten en merken van tabak zou kunnen benadelen.

John Dalli, Europees commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid, zei hierover het volgende: "Ik wil iedereen die zijn/haar mening heeft gegeven bedanken. De resultaten van dit brede publieke debat zullen ons helpen om aan roken gerelateerde schade aan te pakken en vooral, jongeren ervan te weerhouden te beginnen te roken."

Het verslag wordt door het Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie gepubliceerd. Er zal met de resultaten van deze raadpleging rekening worden gehouden bij de komende beoordeling van de economische, sociale en gezondheidseffecten en de haalbaarheid van verscheidene beleidsopties. Het resultaat van de effectbeoordeling zal volgend jaar samen met een wetgevingsvoorstel worden voorgesteld.

Achtergrond

Tabak is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare sterfte in de Europese Unie en veroorzaakt ongeveer 650 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.

De huidige richtlijn inzake tabaksproducten (2001/37/EG) dateert van 2001. Sedertdien is er aanzienlijke wetenschappelijke vooruitgang geboekt en hebben er veel internationale ontwikkelingen plaatsgevonden. In het bijzonder is de EU en 26 van haar lidstaten partij bij de kaderovereenkomst van de WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) die in februari 2005 in werking is getreden.

De herziening van de richtlijn inzake tabaksproducten is een antwoord op deze ontwikkeling. Een aantal van de huidige bepalingen van de richtlijn zijn momenteel achterhaald, wat leidt tot aanzienlijke verschillen in de wetgevingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten.

De herziening is ook een antwoord op de verzoeken van het Europees Parlement en de Raad van ministers alsook op het verslag van de Commissie zelf over de toepassing van de richtlijn inzake tabaksproducten van november 2007 waarin wordt aangegeven welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.

De openbare raadpleging liep van 24 september 2010 tot 17 december 2010. Belanghebbenden werd verzocht te reageren op mogelijke beleidsopties en hun mening te geven over de zes voornaamste gebieden: het toepassingsgebied van de richtlijn, niet voor roken bestemde tabaksproducten, consumenteninformatie, het vermelden van de ingrediënten, de regulering van de ingrediënten en de toegang tot tabaksproducten.

Procedure / Volgende stappen

Het resultaat van de openbare raadpleging is een nuttige basis voor de huidige herziening van de richtlijn inzake tabaksproducten.

Veel respondenten hebben uitermate gedetailleerde antwoorden gegeven, die soms nieuwe bronnen van informatie vormden. Er zal rekening worden gehouden met de resultaten van deze raadpleging in de komende beoordeling van de economische, sociale en gezondheidseffecten en de wettelijke haalbaarheid van verscheidene beleidsopties. Het resultaat van deze analyse zal worden voorgesteld samen met een wetgevingsvoorstel, dat in de loop van volgend jaar wordt verwacht.

Voor meer informatie:

Het verslag met de samenvatting van de openbare raadpleging over de herziening van de richtlijn inzake tabaksproducten:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

De huidige richtlijn inzake tabaksproducten (2001/37/EG):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:NL:PDF

De kaderovereenkomst van de WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Tweede verslag van de Europese Commissie over de toepassing van de tabaksproductenrichtlijn:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_nl.pdf

Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek "Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau":

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//NL

Resolutie van het Europees Parlement over rookvrije omgevingen:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Aanbeveling van de Raad van ministers over rookvrije omgevingen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:NL:PDF

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar